Från första mars kan varg i boskapshägn skjutas

Hans Jonsson, tidigare LRF-bas, ska på uppdrag av regeringen utreda rovdjursfrågorna. Regeringen ändrar paragraf 28 i jaktförordningen. Från och med 1 mars är det tillåtet att skjuta stora rovdjur som tar sig in i boskapshägn.
Dessa två regeringsbeslut presenterades idag av miljöminister Ann-Christin Nykvist och jordbruksminister Lena Sommestad.

Hans Jonsson ska analysera effekterna av de växande rovdjursstammarna. Han ska bland annat studera hur vargproblemen bör hanteras.

– Hans Jonsson ska nu föra en dialog med berörda myndigheter, organisationer och intressegrupper och vidareutveckla formerna för en lokal samverkan, säger miljöminister Lena Sommstad.

– En ansvarsfull rovdjurspolitik kräver god förankring hos hela befolkningen, tillägger hon.

Hans Jonsson har fått följande direktiv för sin rovdjursutredning:

1. Vidareutveckla formerna för samverkan mellan olika intressenter och utökat regionalt och lokalt inflytande beträffande rovdjursfrågor.

2. Se över rovdjursförvaltningens organisation.

3. Analysera behovet av ytterligare åtgärder för att uppnå etappmål och miniminivåer, bland annat ett intensifierat arbete med att förebygga jaktbrott.

4. Analysera behovet av ökad genetisk variation i den mellanskandinaviska vargpopulationen och överväga åtgärder för detta.

5. Analysera ersättningsnivåer och regelverk för ersättning för rovdjursförekomst inom renskötselområdet.

6. Analysera behovet av eventuella förvaltningsområden utanför renskötselområdet för de olika rovdjursarterna.

7. Ange innebörden av en gynnsam bevarandestatus för respektive art.

8. Redovisa för Sverige intressanta erfarenheter av förvaltningen av stora rovdjur i andra länder.

Senast den 1 juni 2007 ska Hans Jonsson presentera sitt förslag.

Förslaget till förändring av jaktförordningen presenterades i höstas. Flera av remissinstanserna är positiva till ändringen. Därför har regeringen idag fattat beslut om ändringen av jaktförordningens 28:e paragraf.

Den nya förordningen börjar gälla den 1 mars.

– Det var inte en dag för tidigt att vi kom fram till detta beslut. Jag är väldigt glad att det kan presenteras idag, det har varit svåra frågor att lösa, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Slipper se på när tamdjur skadas

Ändringen innebär att djurägare eller djurskötare slipper stå och vänta på att deras tamdjur skadas av stora rovdjur innan de får skjuta.

Från den första mars får de skjuta när ett lodjur, en varg, björn eller järv tänker gå till angrepp mot tamdjur inne i en hage.

Villkoret är att skytten först ska ha försökt skrämma bort rovdjuret från inhägnaden.

Utanför inhägnat område gäller samma regler som tidigare. Rovdjuret får endast dödas direkt efter att det angripit ett tamdjur.

Nu fortsätter regeringskansliet arbetet med den del av förordningstexten som rör situationer när till exempel en varg anfaller en fritt strövande jakthund eller fäbodbrukets djur.

Skydd för jakthundar?

– Vi utlovade att inleda försök med regionalt inflytande och vi har sagt att vi ska arbeta för att hitta ett rättssäkert sätt att skydda även jakthundar och fäbodbrukets djur. Formerna för försöket avser vi att presentera inom kort och det ska genomföras i särskilt rovdjurstäta områden. Försöket ska givetvis bli föremål för en noggrann uppföljning och utvärdering, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

En ny bestämmelse införs också i jaktförordningen. Den innebär att ett rovdjur som skjutits inte får flyttas utan tillstånd av polismyndigheten.

Den nya lydelsen för paragraf 28 blir följande:

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas för att skydda ett tamdjur

1. av tamdjurets ägare eller vårdare om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret, dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur och det inte går att avvärja det befarade angreppet genom att skrämma bort rovdjuret eller på annat lämpligt sätt,

2. av tamdjurets ägare eller vårdare om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret, om det finns skälig anledning att befara att rovdjuret där angriper tamdjuret och det inte går att avvärja det befarade angreppet genom att skrämma bort rovdjuret eller på annat lämpligt sätt.

Åtgärder enligt första och andra styckena får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalpark.

Naturvårdsverket skall fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av andra stycket försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet skall verket genast anmäla detta till regeringen.

Kritik från moderaterna

Moderaternas jakt- och viltvårdspolitiske talesman Bengt-Anders Johansson är inte särskilt imponerad över regeringens beslut.

– Ägare till tamdjur måste få skydda sina djur mot rovdjursangrepp även utanför hägn och innan ett angrepp har startat. Men så är det inte i dag och så blir det inte heller med den ändrade jaktförordningen, kommenterar han.

– Efter sex års arbete med frågan kan inte jordbruksministern prestera mer än en halvmesyr, tillägger Bengt-Anders Johansson.

Ändringen av paragraf 28 i jaktförordningen är inte tillräcklig och andra viktiga ändringar skjuts ytterligare på framtiden, befarar han.

Bättre i Finland

– Just hemkommen från Finland kan jag konstatera att finländska tamdjursägare har den rätt som moderaterna vill införa i Sverige. Det har visat sig fungera bra och den misstänksamhet som socialdemokraterna i Sverige riktar mot tamdjursägare finns inte i Finland. Där bygger det på förtroende.

– Varför utformar socialdemokraterna jaktpolitiken utan att lyssna på dem som drabbas av ett stort lidande när deras djur lemlästas dödas av rovdjur? undrar moderaternas jakt- och viltvårdsexpert.