Här är avtalet om blyammunition

Här är överenskommelsen mellan skytterörelsen och miljödepartementet i sin helhet. Avtalet har undertecknats av miljöminister Andreas Carlgren och representanter för skytteorganisationerna.

Riksdag och regering har beslutat om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Ett delmål under Giftfri miljö anger att nya varor så långt det är möjligt ska vara fria från bly. Det gäller därmed även för bly i ammunition.
Skytterörelsen åtar sig att genom olika åtgärder verka för att minska användningen av bly i ammunition och för att minska miljö- och hälsoriskerna med bly i ammunition. Åtagandet sträcker sig till  den 1 mars 2010. Regeringen och den samlade skytterörelsen överenskommer om att senast den 1 juni 2010 utvärdera resultatet av åtagandet.
 
Åtagande av den samlade skytterörelsen om åtgärder för att minska användning av och riskerna med bly i ammunition
 
Den samlade skytterörelsen (Svenska Pistolskytteförbundet, Frivilliga Skytterörelsen, Skytterörelsens Ungdomsorganisation och Svenska Skyttesportförbundet) tar miljöfrågorna på största allvar. Skytterörelsen strävar efter att basera sitt agerande i miljöfrågorna på vetenskaplig grund. Exempel på detta är Svenska Pistolskytteförbundets Miljövetenskapliga råd, Skytterörelsens gemensamma Vitbok ”Om bly och alternativ till bly i ammunition vid skytte” och Skytterörelsens gemensamma miljöpolicy. Denna policy, som är ett levande dokument, uppdateras med hänsyn till nya vetenskapliga rön och ändrad lagstiftning och beskriver Skytterörelsens viljeinriktning avseende buller vid skjutbanor, bly i ammunition och vardagens miljöfrågor. Enligt miljöpolicyn ska varje förening ha en egen miljöplan, som medger att verksamheten långsiktigt kan bedrivas med beaktande av en god miljö.
 
Den samlade skytterörelsen åtar sig att verka för att minska användningen av och riskerna med bly i ammunition, för att bidra till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kan uppnås. Skytterörelsen åtar sig att genomföra följande åtgärder:

1. Blyfri ammunition
Skytterörelsen åtar sig att bidra med erfarenhet och kunskap till utvecklingen och användningen av blyfri ammunition för skytte. Skytterörelsen åtar sig också att sprida information om blyfri ammunition till skytterörelsens föreningar.  
 
2. Åtgärder vid skjutbanor
Skytterörelsen åtar sig att genomföra en vetenskaplig studie om bly i kulfång. Studien kommer att belysa riskerna för läckage av bly, metoder för kontroll av blyläckage och åtgärder vid eventuellt läckage. Resultatet kommer att dokumenteras i en skrift som görs tillgänglig för skytterörelsens föreningar. Skytterörelsen åtar sig också att sprida information om andra miljöåtgärder som föreningarna kan vidta vid skjutbanorna.
 
3. Minskade hälsorisker vid hantering av bly
Skytterörelsen åtar sig att utforma en promemoria om vad en enskild skytt ska beakta vid hantering av bly för att undvika risker för skyttens hälsa. Promemorian görs tillgänglig för skytterörelsens föreningar.
 
Underskrifter: 
Bengt Svensson, Skytterörelsens Ungdomsorganisation
Hans Drugge, Frivilliga Skytterörelsen
Göran Nygren, Svenska Skyttesportförbundet 

Bo Walger, Svenska Pistolskytteförbundet