Naturvårdsverket anser att omfördelningen är i linje med de nationella rovdjurspolitiska målen gällande ökad spridning av lodjur.
Foto: Shutterstock Naturvårdsverket anser att omfördelningen är i linje med de nationella rovdjurspolitiska målen gällande ökad spridning av lodjur.

Höjd miniminivå för lodjur i söder

Naturvårdsverket har fastställt nya miniminivåer för lodjur. För att minska koncentrationen där djuren gör som mest skada har verket omfördelat 8,5 föryngringar från norra- till södra rovdjursförvaltningsområdet.

Naturvårdsverket anser, i beslutet som togs i går, att omfördelningen är lämplig eftersom det finns god bytestillgång och tillgång till lämpliga habitat i det södra rovdjursförvaltningsområdet. Dessutom menar Naturvårdsverket att omfördelningen är i linje med de nationella rovdjurspolitiska målen gällande ökad spridning.
De nya miniminivåerna är:
• 58 föryngringar i norra rovdjursförvaltningsområdet.
• 62 föryngringar i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
• 27 föryngringar i södra rovdjursförvaltningsområdet.
Miniminivåerna anger antalet föryngringar som Naturvårdsverket anser krävs för att säkerställa gynnsam bevarandestatus, enligt det nationella referensvärdet på 870 lodjur.

1200 lodjur i Sverige
I sitt beslut skriver Naturvårdsverket bland annat:
”Populationsberäkningar utifrån inventeringsresultaten visar att det finns cirka 1200 lodjur i Sverige och totalt cirka 1540 i Skandinavien. I Sverige konstaterades 95 familjegrupper i norra-, 75,5 i mellersta- och 34 i södra förvaltningsområdet i år.
Jämfört med förra året visar resultatet att antalet har ökat i södra och mellersta förvaltningsområdet med 10 respektive 3,5 familjegrupper. I norra förvaltningsområdet har däremot antalet minskat med 14,5 familjegrupper vilket gör att resultatet i landet ligger nära föregående års inventering.”
Senast miniminivåerna för lodjur sågs över var 2014. Det nya beslutet gäller som längst till och med den 7 mars 2024.