Det blir ingen licensjakt på lodjur i Jämtlands län i år.
Foto: Stefan Simmerl / Shutterstock.com Det blir ingen licensjakt på lodjur i Jämtlands län i år.

Ingen lojakt i Jämtland

Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län är eniga att det inte finns något utrymme för licensjakt på lodjur under våren. Länsstyrelsen bedömer därmed att det inte fattas något beslut om licensjakt i vår.
Jägarnas Riksförbund (JRF) i Jämtland-Härjedalen tycker inte att det är något bra besked.

Inventering av lodjursstammen i Jämtland pågår just nu och avslutas den sista februari. Hittills har tolv föryngringar kvalitetssäkrats. Förvaltningsintervallet för föryngringar är mellan 20 och 29 föryngringar årligen, med en miniminivå på 19 stycken och målet är 24.
Som det ser ut kommer det totala antalet föryngringar ligga i det lägre spannet av förvaltningsintervallet.
Enligt viltförvaltningsdelegationen i Jämtland är det viktigt att lodjursstammen hålls inom intervallet och att förvaltningen ska anpassas till de uppsatta målen.

Kan bli av med beslutsrätten
Om lodjursföryngringarna inte kommer upp i den fastställda miniminivån finns det risk att länsstyrelsen inte får ta egna beslut om licens- och skyddsjakt, utan det i stället bestäms av Naturvårdsverket.
Med bakgrund av detta menar viltförvaltningsdelegationen att det inte finns utrymme för licensjakt på lodjur i länet i vår. Länsstyrelsen gör samma bedömning och det kommer inte fattas något beslut om licensjakt på lodjur under våren.

”För hög miniminivå”
Bengt Bixo, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Jämtland-Härjedalen, är inte nöjd med beskedet.
– Jämtland har en alldeles för hög miniminivå jämfört med de andra länen här i norr. Vi kommer att arveta för att sänka den till att stämma överens med skadenivåerna i länet, säger Bengt Bixo.
Han anser att inventeringsmetoden med att räkna föryngringar och beräkna stammens storlek därefter är fel. I stället borde stammens storlek baseras på det faktiska antalet lodjur som finns.

”Finns risk för överproduktion”
– Man tar ingen hänsy till de skador som orsakas på rennäringen till exempel. Dessutom finns det risk för att de honor som nu gått tomma inför denna inventering får ungar i vår, och det blir en överproduktion, tillägger länsbasen för JRF.
– Folk jag pratat med säger att antalet skador ligger kvar på samma nivå som tidigare. Jag hoppas att länsstyrelsen inte är restriktiva med att bevilja skyddsjakt på lodjur framöver, eftersom det förmodligen finns fler lodjur än de räknar med, avslutar Bengt Bixo.