Jaktkortsregistret kvar hos NVV

Regeringen säger nej till Naturvårdsverkets förslag att låta länsstyrelsen i Norrbotten ta hand om jaktkorts- och jägarexamensregistret.

Naturvårdsverket anser att jaktkortsregistret är en ren administrativ verksamhet och att den inte rör de sakfrågor inom vilt och jakt som verket normalt ska jobba med. Men båda jaktorganisationerna, JRF och SJF, har sagt nej till Naturvårdsverkets förslag.
Jägarnas Riksförbund menar i sitt yttrande att arbetet med att få alla jägare att betala viltvårdsavgiften hör hemma på nationell nivå och att det därför vore olyckligt att lägga ut registret på en länsstyrelse.

Fler borde betala
Bland annat pekar JRF på Sifoundersökningar som visar att 550 000 personer jagar minst en dag per år, men att knappt hälften av dessa löser jaktkort. Därför behövs förenklingar och bättre information för att öka betalningsviljan.
– Om en länsstyrelse blir huvudman finns inga incitament för förbättringarbeten, vilket vore olyckligt, skriver JRF i sitt yttrande.
Regeringen gör bedömningen att Naturvårdsverket har det samlade ansvaret för jakt och viltvård och att det därför är naturligt att verket är huvudman för jaktkortsregistret. Därför avslår man Naturvårdsverkets förslag.