Foto: Johan Boström, Shutterstock & Mari Edman Förbundsordförande Solveig Larsson och riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs har undertecknat det öppna brevet till myndigheterna.

JRF vill att myndigheter uppmuntrar vildsvinsjakt

I ett öppet brev uppmanar Jägarnas Riksförbund tre myndigheter att vidta åtgärder för att förhindra fler utbrott av afrikansk svinpest och uppmuntra till fortsatt vildsvinsjakt enligt lokala förutsättningar.

Det öppna brevet, som har publicerats av Altinget i dag, vänder sig till Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, uppmaningar kokar ner till tre punkter som förbundet vill att myndigheterna ska ta itu med på grund av utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige.

Myndigheterna behöver:

  • omgående se till att avfallshanteringsanläggningar vidtar adekvata åtgärder så att vildsvin och andra djur inte har tillgång till dessa anläggningar.
  • genomföra förstärkta kommunikationsinsatser för att informera att rätt tillagat vildsvinskött är riskfritt, gott och klimatsmart att äta.
  • poängtera vikten av att där restriktioner inte råder, fortsätta jaga vildsvin enligt de lokala förutsättningar som råder.

Preventiva åtgärder

Det öppna brevet från JRF är undertecknat av förbundsordförande Solveig Larsson och riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs. De skriver bland annat att ”hade avfallsanläggningen i Fagersta varit instängslad så hade vi sannolikt inte haft något utbrott. Därför är det av största vikt att stängsling sker omedelbart på andra anläggningar runt om i Sverige där frilevande vildsvin finns.”

De lyfter också andra åtgärder som bör vidtas i preventivt syfte, bland annat att det är viktigt att uppmuntra och öka efterfrågan på vildsvinskött bland allmänheten för att avskjutningen av vildsvin inte ska minska. För om stammen växer ökar risken för smittspridning, skador i lantbrukets grödor samt viltolyckor.

En katastrof

Om det skulle ske utbrott även i exempelvis vilttäta områden i Södermanland, Östergötland och Skåne kommer jakt att förbjudas där. Och även det, varnar JRF, skulle leda till fler betesskador och viltolyckor.

”Därtill ökar risken att andra sjukdomar sprider sig lättare vid höga populationer av klövvilt. Lägg till avlivning av tiotusentals tamgrisar med en förlamad export som följd.” Då är risken stor för ”en biologisk, ekologisk och mänsklig katastrof”, skriver Solveig Larsson och Mikael Hultnäs.