Foto: Mostphotos I sin hemställan till regeringen skriver länsstyrelsen i Stockholms län att angreppen på rovdjurshandläggare har ökat i omfattning och allvar under senare år.

Länsstyrelse vill stärka skyddet för rovdjurshandläggare

För att minska risken för att rovdjurshandläggare utsätts för hot och trakasserier vill länsstyrelsen i Stockholms län att tjänstemännens skydd ska stärkas.

För ett år sedan tillsatte den dåvarande regeringen en utredning om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier genom olika författningsändringar.

I en hemställan till regeringen föreslår nu länsstyrelsen i Stockholms län att utredningen även ska se över hur skyddet kan stärkas för myndighetens anställda som handlägger rovdjurs- och djurskyddsfrågor samt arbetar med offentliga djurskyddskontroller.

Länsstyrelsen skriver att både rovdjurs- och djurskyddsfrågor väcker starka känslor och att tjänstemän på myndigheten utsätts för direkta och indirekta hot och trakasserier. Under senare år har dessa angrepp ökat i omfattning och allvar.

Vill hemlighålla privata kontaktuppgifter

För att tjänstemännen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och korrekt sätt, även i svåra och obehagliga situationer, är deras trygghet på arbetet viktig. Och länsstyrelsen vill att det görs författningsändringar så att myndigheten kan skydda sina medarbetares privata kontaktuppgifter.

Länsstyrelsen lyfter fram två viktiga områden att utreda. Dels en utökad användning av tjänstenummer i stället för namn, dels förstärkt sekretess så att de anställdas privata kontaktuppgifter kan hemlighållas även utanför den egna myndighetens personaladministrativa verksamhet.