Foto: Shutterstock Vid blodanalyser fann forskarna antikroppar mot harpestbakterien hos harar från alla län i Sverige.

Många harar överlever harpest

Tidigare har man misstänkt att harar dör hastigt i blodförgiftning om de smittas av harpest. Men ny forskning visar att mer än hälften av hararna överlever infektionen.

En av de mest uppmärksammade sjukdomarna hos hare är harpest, eller tularemi som den också kallas. Sjukdomen är mycket smittsam och kan också drabba bland annat gnagare och människor.

I Sverige förekom sjukdomen tidigare framför allt hos skogsharar i landets norra del, där hararna oftast dog i akut blodförgiftning.

Under senare år har dock sjukdomen spridits söderut och sjukdomsmönstret hos smittade harar har förändrats. De visar oftare en mer kronisk sjukdomsbild eller inga förändringar alls vid obduktion.

Har analyserat blodprov

Nu har forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, närmare undersökt dessa förändringar och förekomsten av antikroppar mot bakterien som orsakar harpest hos harar och bisamråttor. Bakterien heter Francisella tularensis subsp. Holartica.

647 blodprov, som samlades in vid obduktioner av djur som lämnades in till SVA mellan 2015 och 2021, analyserades. Och det visade sig att 52 procent av hararna och 68 procent av bisamråttorna var positiva.

Finns i alla län

Antikroppar hittades hos djur både med och utan sjukliga förändringar typiska för harpest. Harar med antikroppar hittades i alla län. Det var ingen skillnad mellan fältharar och skogsharar.

Dessa resultat får forskarna att dra slutsatsen att fler harar överlever harpest än man tidigare har trott.