I remissomgången får Naturvårdsverket massiv kritik om förslaget att reglera jaktvapen, som bland annat gör att många jaktvapen blir olagliga. Det gäller till exempel den halvautomatiska hagelbössan Benelli Vinci eftersom kolven kan tas av utan verktyg.
I remissomgången får Naturvårdsverket massiv kritik om förslaget att reglera jaktvapen, som bland annat gör att många jaktvapen blir olagliga. Det gäller till exempel den halvautomatiska hagelbössan Benelli Vinci eftersom kolven kan tas av utan verktyg.

Massiv kritik om reglering av jaktvapen

Remissinstanserna är generellt positiva till förslaget om att tillåta bågjakt men skarpt kritiska till förslaget från Naturvårdsverket om ökade regleringar av jaktvapen. Flera remissinstanser ifrågasätter också om Naturvårdverket kan utfärda föreskrifter med hänvisning till EU:s vapendirektiv innan detta har implementerats efter ett riksdagsbeslut. Det riktas även kritik mot förslaget att polisen ska få bedöma vilka vapen som är lämpliga för jakt.

När remisstiden för Naturvårdsverkets nya förslag till föreskrift för tillåtna jaktmedel gick ut i veckan hade ett hundratal remissvar inkommit. Naturvårdsverket hade föreslagit dels att bågjakt skulle bli tillåtet, dels en lagt rad förslag som rörde utformningen av tillåtna jaktvapen.
Jakt & Jägare har skrivit om kritiken från Jägarnas Riksförbund (JRF) här:
Jakt & Jägare har rapporterat om förslaget här:

De flesta vill ha bågjakt
Sammanfattningsvis var remissinstanserna positiva till förslaget om att tillåta jakt med pilbåge, även om remissvar som avstyrker inkommit från flera jaktmotståndar- och djurrättsorganisationer. Många av dem som tillstyrker bågjakt vill dock ändra i de föreslagna reglerna.
Samtidigt riktar remissinstanserna hård kritik mot förslaget om att införa nya regleringar av jaktvapen, liksom att låta polismyndigheten ta över ansvaret för att bedöma vilka jaktvapen som är lämpliga. Flera skytteorganisationer exempelvis Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (SDSSF) och Västsvenska dynamiker påpekar också att förslagen, även om det inte är avsikten, genom den svenska vapenlagstiftningens utformning även indirekt berör skytterörelsens verksamhet.
Kritiken mot utformningen av bågjakten handlar främst om reglerna för eftersök och om vilka viltarter som ska få jagas med båge. Naturvårdsverket hade föreslagit att eftersök vid bågjakt inte skulle få genomföras med pilbåge, något som avstyrks av en rad tunga remissinstanser, däribland JRF, Jägareförbundet och LRF.

Kan ge onödigt lidande
En sådan regel skulle riskera onödigt lidande för djuret genom att en jägare skulle vara förhindrad att använda pilbågen för att avliva ett påskjutet vilt utan istället behöva åka och hämta ett skjutvapen. Flera remissinstanser ifrågasätter även begränsningen av vilka vilt som skulle få jagas med pilbåge.
Många remissinstanser, däribland LRF, jägarorganisationerna och Svenskt Forum för jakt, skytte och vapenfrågor påpekar att Naturvårdsverket använder udda och felaktig terminologi. De undrar också om Naturvårdsverket är medvetet om att deras förslag om att förbjuda vapen med kolv som kan tas loss utan verktyg skulle omfatta nästan alla hagelvapen som används för jakt idag.

Naturvårdsverket föregriper riksdagsbeslut
Länsstyrelsen i Västra Götaland, SDSSF, Jordägarförbundet med flera påpekar att Naturvårdverket inte har rätt att föregripa ett riksdagsbeslut om implementeringen av EU:s vapendirektiv eftersom föreskriftsrätten ges av riksdagen. Verket kan därför inte föreslå regleringar med direkt hänvisning till vapendirektivet, utan måste vänta på att riksdagen har röstat i frågan.
Jordägareförbundet och Svenskt Forum pekar båda på att om regler som medför att vissa vapen inte längre får användas för jakt införs innebär det att andrahandsvärdet förstörs.

Kan inte sälja jaktvapnet
Ägare av sådana vapen måste då, även om de själva skulle få fortsätta att jaga med dem, kompenseras för att de inte kommer att kunna sälja dem i framtiden. SDSSF menar också att förslaget strider mot egendomsskyddet i grundlagen om vapen görs värdelösa utan att ersättning ges.
Länsstyrelsen i Norrbotten, Svenskt Forum, med flera avstyrker med hänvisning till rättssäkerhetsskäl förslaget att polismyndigheten ska få avgöra vilka jaktvapen som är lämpliga för jakt. Länsstyrelsen pekar i remissvaret på att polismyndigheten flera gånger gått emot Naturvårdsverkets bedömning av jaktvapen och nekat licenser på vapen som Naturvårdsverket godkänt, men att domstolar sedan rivit upp polisens beslut. 

Inte lämpligt ge polisen ökade befogenheter
SDSSF och Västsvenska dynamiker skriver i sin tur att ingen som följt debatten om vapenlicenshanteringen kan tycka att det vore lämpligt att ge polismyndigheten ökade befogenheter på detta område.
Naturvårdsverkets förslag om reglering av kolvar, där många jaktvapen med ställbara eller vikbara kolvar eller bakkappor skulle bli förbjudna att jaga med, kritiseras hårt i remissvaren. Länsstyrelsen i Norrbotten skriver exempelvis att ”En teleskopisk bakkappa är en ergonomisk och individuell anpassning för varje skytt som leder till ett bättre skytte och i slutändan ett potentiellt mindre lidande för viltet”.

Inkonsekvent om kolvar
Länsstyrelsen i Västra Götaland pekar också på att ett vapens utseende eller ursprung inte är något som påverkar dess lämplighet för jakt. Länsstyrelsen tycker att det är bra att Naturvårdsverket vill styrka de tidigare kraven för halvautomater på detta område, men samtidigt att det då är inkonsekvent att förorda nya regleringar av kolvar. I detta får länsstyrelsens medhåll av en lång rad andra remissinstanser.
Polismyndigheten tycker däremot inte att de av Naturvårdsverket föreslagna nya regleringarna av kolvar är långtgående nog. De menar att förbudet mot vik- och ställbara kolvar även borde gälla repeterstudsare.
Länsstyrelsen i Gävleborg yttrar sig inte om regeln som sådan – men påpekar att om regler för kolvens utformning för bygelrepetervapen motiveras med att de kan laddas om snabbt borde samma regler gälla även för rakrepeterande vapen, som Blaser 93. 

Ses som anstiftan till djurplågeri
Svenskt forum påpekar att rekommendationerna Naturvårdsverket ger om hagelstorlekar strider mot god jaktetik och kan räknas som anstiftan till djurplågeri. De är också, i likhet med jägarorganisationerna och en rad andra remissinstanser exempelvis flera länsstyrelser, skarpt kritiska till den föreslagna regeln om högsta mynningsenergi, som Naturvårdsverket vill ha för att undvika jakt på långa håll. Remissinstanserna menar att regeln både är omotiverad och skulle strida mot den grundläggande principen inom jakt att ett jaktvapen inte kan vara för kraftigt.

Okunnigt om mynningsenergi
Är kulan rätt placerad ger kraftigare ammunition bättre verkan, vilket innebär att viltet dör snabbare och med mindre lidande. Kritikerna anser också att det är okunnigt att påstå att energin vid mynningen har med möjligheten att skjuta på långa håll att göra. De vapen som skulle omfattas av ett sådant förbud är dessutom främst sådana som är avsedda för jakt på mycket korta avstånd.
Länsstyrelsen i Norrbotten skriver: ”Utvecklingen av vapen, kalibrar, optik med mera går fort framåt och gör det möjligt att avlossa skott på längre håll. Det bör således vara jägarens egna etiska ansvar att välja om skott på ’stora avstånd’ ska avlossas.”

Varför förbud mot ”sabotsluggar”?
En rad remissinstanser ställer sig positiva till att fler arter ska få jagas med slugammunition, samtidigt påpekar en rad remissinstanser, däribland polismyndigheten, att Naturvårdsverkets förslag om att förbjuda så kallade ”sabotsluggar” är omotiverat då dessa om något ger bättre verkan. Svenskt forum pekar i sin tur på att det är svårt att rättssäkert definiera vad som skiljer en sabotslug från andra typer av sluggar. Länsstyrelsen i Örebro stället sig däremot tveksam till jakt med slugammunition överhuvudtaget.