Mest harpest i Jämtland

Enligt Smittskyddsinstitutets årsrapport toppar Jämtland statistiken när det gäller människor som drabbas av harpest. I länet har 37 fall rapporterats på 100 000 invånare under 2011. 
Samma år rapporterades även 34 fall av sorkfeber i länet, det är några fler än året innan då det konstaterades 28 fall.

Harpest smittar från djur till människa, oftasts från sjuka harar, men även genom insektsbett. Smittan sprids även via damm som förorenats av urin eller avföring från sjuka djur, eller via vatten som innehåller smittan. 
Den som drabbas av harpest får akuta symtom som hög feber, huvudvärk och illamående. Har man smittats via andningsvägarna får man lunginflammation, och vid smitta genom vatten får man sår i mun och svalg. Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Sorkfeber sätter sig i njurarna
Även sorkfeber smittar ofta via förorenat damm eller närkontakt med sjuka djur, urin eller avföring. Symtopm är hög feber, muskelvärk, allmän sjukdomskänsla och svåra buk- och ryggsmärtor. Sjukdomen angriper njurarna som får nedsatt funktion under en till två veckor. Någon behandling finns inte, men drabbade personer kan behöva dialys. Så gott som alla som drabbats blir friska utan kvarstående men.
Båda sjukdomarna är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.