Ny älgförvaltning till riksdagen

Jordbruksdepartementet har nu lämnat propositionen om en ny älgförvaltning till riksdagen, vilket betyder att det kan förväntas ett riksdagsbeslut under hösten. Inga större förändringar har gjorts av förslaget efter lagrådsremissen, förutom att avsnittet om ett nationellt råd för älgförvaltning har kortats kraftigt.

Regeringen överlåter helt enkelt frågan till Naturvårdsverket och föreslår bara: ”När den nya älgförvaltningen har funnit sina former bör Naturvårdsverket överväga om det är lämpligt att rådet för rovdjursfrågor ska ersättas med ett nationellt råd för samtliga viltfrågor inklusive älgförvaltningen.” 

Här finns mer information
Jakt & Jägare har i tidigare artiklar skrivit om älgförvaltningsförslaget, till exempel: http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=419118
Här finns hela propositionen: http://www.regeringen.se/sb/d/12164/a/148542
Om propositionen antas börjar de nya älgjaktreglerna gälla från mars 2012.