Även skogsharar har drabbats av den nya formen av kaningulsot, som slår hårdare mot populationerna än den tidigare varianten.
Även skogsharar har drabbats av den nya formen av kaningulsot, som slår hårdare mot populationerna än den tidigare varianten.

Ny kaningulsot även hos skogshare

Det är en ny variant av kaningulsot som drabbat både vilda och tama kaniner. Viruset har för första gången även hittas hos skogshare, i två döda djur från Hallands Väderö. Den nya formen av kaningulsot slår hårdare mot populationerna än den tidigare varianten.

Den nya varianten av kaningulsot har troligen funnits i Sverige sedan år 2013. Det konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i en rapport till Naturvårdsverket.
– Eventuellt kan den sjukdomsframkallande förmågan ha ökat över tid. Viruset introducerades 2013, men de stora utbrotten kom först under 2016, säger Aleksija Neimanis, forskare på SVA.
Kaningulsot är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom orsakad av ett virus som heter rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV).

Leder ofta till döden
Sjukdomen ger allvarliga leverskador och leder mycket ofta till att djuren dör. De djur som överlever sjukdomen blir immuna. Tamkaniner kan vaccineras mot sjukdomen.
Under 2015 fick SVA in allt fler rapporter om sjuka och döda vildkaniner. Det misstänktes att Sverige nåtts av den nya variant av kaningulsot, kallad RHDV2, som fått snabb spridning i Europa.
SVA fick med stöd från Naturvårdsverket möjlighet att utreda eventuell spridning av RHDV2 i Sverige. Totalt 75 vildkaniner, 66 fältharar och tolv skogsharar undersöktes i jakten på RHDV2 under 2015-2016. 

Jämförde med sparade prover
SVA gjorde också analyser på tio sparade prover från vildkaniner som dött av kaningulsot under 2009-2014. SVA:s biobank gör det möjligt att i efterskott söka efter nya sjukdomar i ett historiskt material.
Analyserna under 2015-2016 visade att den nya virusvarianten låg bakom den omfattande dödlighet som drabbade vilda och tama kaniner i området från södra Sverige och upp till Gävleborgs län under framförallt 2016.

Skogsharar drabbade för första gången
Viruset påvisades också för första gången någonsin hos skogshare, i två döda djur från Hallands Väderö.
– Vi vet inte hur RHDV2 kom till Sverige. De stammar vi hittat skiljer sig åt, vilket talar för att viruset kan ha introducerats till Sverige mer än en gång. En annan möjlighet är att RHDV2-viruset genomgått snabba förändringar här i Sverige, kommenterar Aleksija Neimanis.
De undersökningar som gjorts vid SVA talar för att den nya virusvarianten (RHDV2) är lika sjukdomsframkallande som den klassiska varianten (RHDV).

Slår hårdare mot populationen
Aleksija Neimanis framhåller en annan skillnad som kan bli betydelsefull på längre sikt.
– Kaniner som smittas av klassisk kaningulsot i tidig ålder, upp till åtta veckor, blir immuna mot sjukdomen. RHDV2 slår däremot lika hårt mot unga som mot vuxna kaniner. Det kan försämra möjligheterna för kaninpopulationen att återhämta sig efter ett utbrott, förklarar han.