Foto: Naturvårdsverket Naturvårdverket påpekar särskilt att deras tjänst inte har någon juridisk bärighet, ansvaret är fortfarande den enskilda jägarens.

Ny karttjänst hjälper jägare att tolka krångligt blyförbud

Naturvårdsverket har tagit fram ett kartstöd så att jägare kan följa blyhagelförbudet bättre. Målet är att jägaren själv ska kunna bedöma var i ett område som det gäller blyförbud.

Det kritiserade EU-förbudet mot bly som trädde i kraft den 16 februari i år innebär att det tidigare svenska förbudet som gällt sedan 2002 utökas drastiskt.

Tolka regelverket

En invändning från jägarhåll har varit att svårigheterna att tolka var förbudet gäller är betydande. Risken är stor att någon bryter mot regelverket trots att hon eller han strävar efter att följa det.

Den 27 juli gav regeringen därför Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett stöd för landets jägare. Nu presenterar myndigheten specifika råd kopplade till Lantmäteriets publika ”Min karta”.

”Vara medveten”

− Genom att innan eller under jakten studera kartan och våra råd kan den som jagar få ett stöd. Sen är det viktigt att vara medveten om att den slutgiltiga bedömningen görs på plats då förutsättningarna i naturen kan förändras. Var uppmärksam på hur det förhåller sig med våtmarker i verkligheten, ute i terrängen. Det är de faktiska omständigheterna som avgör var förbudet gäller, säger Carl-Johan Lindström, chef för viltförvaltning på Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket understryker att tjänsten inte är juridiskt bindande. Felaktigheter i kartstödet friskriver inte en jägare från ansvar.

Här kan du läsa mer om kartstödet.

Här finns allmän information om blyhagelförbudet.