Omarrondering i Älvdalens kommun kommer inte att påverka jakten.
Foto: Kennerth Kullman / Shutterstock.com Omarrondering i Älvdalens kommun kommer inte att påverka jakten.

Omarrondering påverkar ej jakten

I stora delar av Dalarna finns en ägosplittring som försvårar långsiktigt och effektivt skogsbruk på både kort och lång sikt. Omarrondering är ett sätt att dela in fastigheter i större sammanhängande områden som är enklare att bruka. Det kommer däremot inte att påverka jakten, berättar länsstyrelsen i Dalarna i ett pressmeddelande.

I slutet av 2015 ansökte Älvdalens Besparingsskog hos länsstyrelsen om att få undersöka möjligheterna till omarrondering i kommunen. Förstudien till detta är nu klar och ska snart presenteras för markägarna i Älvdalen.
– Det som är nytt för Älvdalen och som skiljer från tidigare omarronderingar är att det inte finns något arealkrav. Förut har den minsta tillåtna arealen för en skogsfastighet varit 5 hektar produktiv skogsmark. Det har inneburit att den ägare som haft 2 hektar antingen tvingats köpa till 3 hektar från en markreserv eller avstå sin mark mot ersättning i pengar. Nu slopas kravet, de som vill behålla små fastigheter får göra det. Dessutom kommer skifteslagen att hållas intakta. Det betyder att omarronderingen inte kommer att ändra förutsättningarna för jakten i Älvdalen, berättar Kerstin Granath, handläggare på Länsstyrelsen Dalarna, i pressmeddelandet.