Recept för färre betesskador. Håll en hög stamtäthet, undvik överskuggande löv, röj och gallra bort skadade träd i slutröjningen. 
Foto: Sergey Orlov/Shutterstock.com

Recept för färre betesskador. Håll en hög stamtäthet, undvik överskuggande löv, röj och gallra bort skadade träd i slutröjningen.

 

Så kan betesskador minskas

Det går troligen att minska älgskadorna i tallskog genom att hålla en hög stamtäthet, undvika överskuggande löv och ta bort skadade träd vid slutröjningen. Det visar en omfattande studie av tallungskogar i Mellansverige.

En tät tallungskog ger en lägre andel skadade huvudstammar av tall, troligen eftersom mängden tillgänglig bete ökar.

– Däremot verkar inslag av björk i beståndet öka de färska betsskadorna från älg. Björken växer snabbt och kan hålla tillbaka unga tallar inom älgens beteshöjd längre. Då koncentreras skadorna, eftersom älgarna ofta återkommer till samma platser och träd för att beta under flera år, säger Märtha Wallgren, viltforskare vid Skogforsk, i ett pressmeddelande.

Bättre skydd för tallskogen
Slutsatsen är att det går att minska de slutliga nivåerna av betesskador i tallskog genom att hålla en hög stamtäthet, undvika överskuggande löv samt att röja och gallra bort skadade träd i slutröjningen.

– Men det viktigaste är en genomtänkt förvaltning av skog och vilt, där mängden vilt står i proportion till foderresurserna, kommenterar Märtha Wallgren.