Fler skjutna rävar från Växjö-området ska nu undersökas för att se om smittan med fransk hjärtmask är spridd.
Foto: Shutterstock.com Fler skjutna rävar från Växjö-området ska nu undersökas för att se om smittan med fransk hjärtmask är spridd.

Smålandsräv hade fransk hjärtmask

En räv som skjutits på ön Kläcklinge utanför Växjö har visat sig ha fransk hjärtmask. Parasiten, som också kan drabba hundar, har tidigare funnits på ön Sydkoster på Västkusten. Det nu påträffade fallet är det andra på det svenska fastlandet.

Förutom på Sydkoster har den franska hjärtmasken tidigare påträffats hos en räv i Skåne 2009. Parasiten finns sedan tidigare i Danmark där den är ett stort problem i Köpenhamnsområdet.
Det är inte bara rävar utan även hundar som kan drabbas av masken och de vanligaste symtomen är långvarig hosta, tung eller snabb andning, avmagring och nedsatt ork.
Symtom i form av blödningar som exempelvis näsblod kan också förekomma och som komplikation kan hunden drabbas av hjärtsvikt.

Hund dog av hjärtmask
– Den hund som tidigare insjuknat i Sverige på grund av hjärtmask dog. Men kommer man igång med behandlingen i tid så är prognosen god för att hunden ska bli frisk, säger Eva Osterman Lind, veterinär vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.
Vid behandling används olika avmaskningspreparat för att ta död på parasiten som sätter sig i höger hjärtkammare och lungartär.
Smittan sprids till räv och hund via olika sniglar och det finns minst ett 25-tal snigelarter som kan vara smittobärare. Parasiten kan inte drabba människor.

Oklart om smittan är spridd
Om den skjutna räven utanför Växjö vare ett enstaka fall eller om det kan finnas fler smittade djur i området är ännu oklart.
– Vi kan inte säga om den franska hjärtmasken är spridd i närområdet, där den här räven sköts, eller om det är ett enstaka fynd som räven i Skåne 2009 visade sig vara, säger Eva Osterman Lind.
Därför kommer SVA att ta in ytterligare ett tiotal rävar från närområdet för att undersöka om fler drabbats av hjärtmasken.
De rävar som skickats till SVA efter fynd av dvärgbandmask i våras har också undersökts för fransk hjärtmask.
Av dessa är sammanlagt 700 undersökta men ingen har varit infekterad med frans hjärnmask.
Den småländska räv som nu diagnostiserats med parasiten sköts i november.