Naturvårdsverket föreslår stora förändringar för fågeljakten. I vissa fall utökas jakten, men det blir även slopad allmän jakt på flera fågelarter. Det gäller bland annat ejder och småskrake, som fredas för att det saknas resurser att göra de förvaltningsplaner som EU kräver.
Foto: Shutterstock.com Naturvårdsverket föreslår stora förändringar för fågeljakten. I vissa fall utökas jakten, men det blir även slopad allmän jakt på flera fågelarter. Det gäller bland annat ejder och småskrake, som fredas för att det saknas resurser att göra de förvaltningsplaner som EU kräver.

Stora ändringar i fågeljakten föreslås

Förslaget om fågeljakt från Naturvårdsverket innebär bland annat att vårjakten på kråkfåglar slopas. Allmän jakt på ejder och småskrake avskaffas på grund av EU-krav om förvaltningsplaner. Toppjakten på tjäder- och orrtuppar kan däremot förlängas till den 15 februari. Även rip- och fasanjakten förlängs och de föreslås jakt på nya arter, enkelbeckasin och snatterand.

Paket två från Naturvårdsverket om jakttidsöversynen för fåglar är på 148 sidor.
Paket ett i översynen gällde främst jakten på däggdjur.
Jakt & Jägare skrev om det här:
En systematisk översyn av jakttiderna har inte gjorts på 20 år. Därmed kan det bli beslut om stora förändringar redan i sommar även när det gäller den allmänna jakten och skyddsjakt på fåglar.

• JAKT PÅ SÄDGÅS AVSKAFFAS
Den allmänna jakten på sädgås i oktober till sista december i Blekinge och Skåne föreslås bli avskaffad. Det görs för att skydda den rödIistade och nära hotade underarten tajgasädgås. I så fall blir det bara skyddsjakt som står till buds.

• LÄNGRE JAKT PÅ BLÄSGÅS
Bläsgås ska dock få jagas i Skåne en månad längre, från oktober till sista januari. Det görs för att minska skadorna i jordbruket av övervintrande gäss. Den nu gällande regeln om jaktstopp efter klockan 11 tas bort. Det anses inte längre viktigt att gässen ska få äta ostört resten av dagen.

• LÄNGRE JAKT PÅ GRÅGÅS 
Starten för jakten på grågås föreslås bli gemensam för hela Sverige, förutom gränsälvsområdet i Norrbotten. Dessutom blir jakten längre i hela Sverige, främst för att freda jordbruksmark från bete. I så fall blir det jakt på grågås från 11 augusti till 31 januari i hela landet, med undantag från gränsälvsområdet som får 20 augusti som jaktstart.
Samma nya jakttider föreslås gälla kanadagås.

• LÄNGRE JAKT PÅ GRÄSAND
När det gäller allmän jakt på gräsand föreslås den förlängas till 31 januari i hela landet. 

• SENARE JAKTSLUT PÅ KRICKA OCH BLÄSAND
Jaktslutet när det gäller kricka och bläsand föreslås bli senarelagt till 31 december i hela landet. Det saknas biologiska skäl för ha en geografisk uppdelning, motiverar Naturvårdsverket.

• JAKT INFÖRS PÅ SNATTERAND
Myndigheten vill införa allmän jakt på snatterand i länen Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Västra Götaland, Södermanland, Östergötland, Halland Jönköping, Kalmar, Gotland, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Jakttiden blir i så fall 21 augusti till 31 december.
Det har kommit in förslag om att införa allmän jakt på snatterand. Populationen är visserligen ganska liten, men det är troligen ganska få snatteränder som i så fall fälls i samband med jakt på andra änder, resonerar Naturvårdsverket.

• TIDIGARE JAKT PÅ KNIPA OCH STORSKRAKE
Jaktstarten för knipa och storskrake föreslås bli några dagar tidigare i augusti. I så fall blir det jaktstart den 21 augusti i hela landet, utom i gränsälvsområdet i Norrbotten som får jaktstart en dag tidigare. Det nuvarande jaktslutet den sista januari behålls i hela landet.

• JAKT PÅ ALFÅGEL FÖRBJUDS
Allmän jakt på alfågel avskaffas. Det föreslås främst för att skydda den övervintrande arktiska populationen i Östersjön, som ses som starkt hotad bland annat på grund av oljeutsläpp.

• SENARE JAKT PÅ SJÖORRE
Jakten på sjöorre föreslås bli den 21 september till sista januari hela landet, istället för jaktstart i augusti och jaktslut den 30 november i en del län. Det görs främst för att freda sjöorrarna tills häckningssäsongen är över.

• TIDIGARE JAKT PÅ VIGG
Jakttiden på vigg föreslås bli gemensam för hela landet med den 21 augusti till 31 januari, utom gränsälvsområdet i Norrbotten som startar en dag tidigare. Tidigare jaktstart på vigg, som med nuvarande regler börjar den 25 augusti i en del län och 1 september i Sveriges kustområden, kommer inte att hota den livskraftiga populationen, anser verket.

• JAKT PÅ EJDER OCH SMÅSKRAKE FÖRBJUDS
Allmän jakt på ejder och småskrake bör avskaffas, enligt Naturvårdsverket. Här pekar myndigheten på att verket saknar resurser för ta fram de förvaltningsplaner som EU-kommissionen kräver för att följa kraven i bland annat fågeldirektivet.
Eftersom det har blivit mindre populationer med ejder och småskrake i en del EU-länder går det inte ha allmän jakt i Sverige utan att stödja sig på en svensk förvaltningsplan för de två arterna.

• LÄNGRE RIPJAKT
Jakten på dal- och fjällripa, som startar den 25 augusti, förlängs till den 15 mars i de berörda länen i hela utbredningsområdet. Det gäller länen Dalarna, Jämtland, Värmland, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.
Med nuvarande regler är ripjakten slut den 15 november, sista februari eller 31 januari, beroende på vilket område det är. 15 mars som jaktslut finns redan ovanför lappmarksgränsen i Västerbotten och Norrbotten, men gäller i så fall i alla berörda län.
Flest ripor fälls på statlig mark ovan odlingsgränsen. Den jakten är reglerad och begränsad med jaktkort. Ripjägarna ska även rapportera vad de fällt. Men det är viktigt att senarelagd ripjakt följs upp med hur det påverkar rippopulationen, resonerar Naturvårdsverket.
Myndigheten har inte gått med på att senarelägga starten på ripjakten med hänsyn till renskötseln. Om renskötseln påverkas av ripjakt går det att avlysa jakten, påpekar verket.

• LÄNGRE TOPPJAKT PÅ ORRE OCH TJÄDER
Det föreslås inga ändringar för jakttiderna på järpe, orre och tjäder. Men för orr- och tjädertuppar föreslås att toppjakten förlängs i norra och mellersta Sverige från 31 januari till 15 februari.
Spelperioden tar fart från mitten av mars. Senare toppjakt på orr- och tjädertuppar påverkar därmed inte den årliga reproduktionen, eftersom populationens utveckling framför allt hänger på antalet hönor och hur deras häckning lyckas, motiverar Naturvårdsverket.
”Av försiktighetsprincip behålls jakttiderna för orrtupp och tjädertupp oförändrade i södra Sverige”, skrivs det i förslaget.

• ÖKAD JAKT PÅ RAPPHÖNA
Med gällande bestämmelser är det jakt på rapphöna i hela landet 16 september till 31 oktober med undantag för länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Naturvårdsverket vill införa jakt på rapphöna i hela landet under tiden 21 september till 30 november.
Rapphönan har gått kraftigt tillbaka på grund av brist naturliga habitat i jordbrukslandskapet.
Utökad jakt kan bidra till att jägare och markägare satsar på att föda upp och sätta ut rapphöns och göra habitförbättrande åtgärder, hoppas Naturvårdsverket.
I Norrlandslänen kan införd jakt på rapphöna göra att rapphöns återetableras där de en gång fanns. Men det är inte tillåtet att sätta ut rapphöns i områden där arten inte har funnits tidigare i vilda stammar, påpekar myndigheten.

• LÄNGRE FASANJAKT
Även för fasan föreslås längre jakttid. Med gällande bestämmelse är det jakt i hela landet 1 oktober till 31 januari. Verket föreslår att fasanjakten får starta redan den 21 september.
Nästan all fasanjakt är på uppfödda och utplanterade fåglar.
”Viltvård, som görs i syfte att gynna fasan, gynnar inte bara fasanen utan även andra fågelarter, fältvilt samt insekter”, skriver Naturvårdsverket.
Samma jakttider på fasan och rapphöna ger även ”stärkt flerartersförvaltning”, enligt myndigheten.

• ÖKAD JAKT PÅ MORKULLA 
Jakttiden på morkulla är med gällande bestämmelse den 21 augusti till 31 oktober i Dalarna, Gävleborg och Norrlandslänen. Det är samma jaktstart i övriga Sverige men jakten på morkulla är då slut den 30 november. Naturvårdsverket föreslår att det istället blir jakt i hela landet på morkulla den 11 september till 31 december.
Enligt verket saknas biologisk grund för olika datum i Sverige för avslutad morkullejakt. Men nya kunskaper om artens häckningstid gör att jaktstarten bör senareläggas.

• JAKT PÅ GRÅTRUT FÖRBJUDS
Naturvårdsverket vill avskaffa allmän jakt på gråtrut, som är rödlistad som sårbar. Artdatabanken bedömer att jakt, tillsammans med andra faktorer, ”ger en viss negativ effekt på populationen”. Det innebär att Naturvårdsverket vill slopa allmän jakt på gråtrut.

• KORTARE JAKT PÅ HAVSTRUT OCH FISKMÅS
Med nuvarande bestämmelse är det jakt på havstrut och fiskmås i hela landet 1 augusti till 31 mars.
Havstrut ska bara få jagas 21 augusti till 20 februari och fiskmås endast 11 augusti till sista februari, föreslås det. Kortare jakttid motiveras med hänsyn till vårflytten samt häcknings- och uppfödningssäsong.

• JAKT PÅ RINGDUVA TILL 30 NOVEMBER
För ringduva föreslås jakttiden bli den 1 augusti till 30 november i hela Sverige. Det innebär att det blir en månads längre jaktsäsong i Norrlandslänen, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg.
Blekinge, Skåne och Halland har med gällande bestämmelse jakt på ringduva den 16 augusti till sista februari och får i så fall rejäl kortad jakttid. Det gäller även övriga delar av landet som har duvjakt 16 augusti till 31 december.
Vid jaktstarten den 1 augusti i hela landet är artens huvudsakliga häckningsperiod över, resonerar verket. Visserligen blir det jakt i vissa delar av landet som sammanfaller med artens häckningsperiod, men ringduvan har en utdragen period för häckning och finns i talrika populationer. Allmän jakt behövs för att freda nysådda åkrar och växande grödor som ärtodlingar, tycker Naturvårdsverket.
När det gäller att duvjakten bör avslutas redan den 30 november i hela Sverige hänvisas till en vägledning från EU-kommissionen. Görs det undantag för jakt under häckningssäsongen bör jakttiden i sin helhet begränsas.

• KORTARE JAKT PÅ BJÖRKRAST
Björktrast är det jakt på den 1 augusti till 31 mars i hela landet med nuvarande bestämmelse. Förslaget är att jakten avslutas redan den 10 mars för att undvika jakt när björktrastarna återvänder till häckningsplatserna.

• KORTARE JAKT PÅ NÖTSKRIKA
Nötskrika jagas med gällande bestämmelse 16 juli till 31 mars i hela landet. Förslaget är att ha jakt den 21 augusti till 1 mars. Drygt två månaders kortare jakttid gör att det inte blir jakt under häcknings- och uppfödningsperioden.
De förslag som kommit in till jakttidsöversynen om att slopa allmän jakt på björktrast och nötskrika är inget som Naturvårdsverket jobbat med, eftersom jakttidsfrågorna inte handlar om ”att ifrågasätta eller motivera jakt”.

• SLOPAD VÅRJAKT PÅ KRÅKFÅGLAR
Gällande jakttid för kråka, kaja och skata är 16 juli till 30 april i Norrlandslänen och 1 juli till 15 april i övriga Sverige.
Naturvårdsverket vill begränsa jakten på kråkfåglarna. Kråka och kaja ska bara få jagas den 1 augusti till 20 februari och skata 11 augusti till 10 januari.
”Justeringarna görs för att jakttiden inte längre ska överlappa arternas respektive häcknings- och uppfödningsperioder eller flyttider för återvändande till häckningsplatserna”, motiverar verket som inte lyssnat på dem som helt vill slopa jakten.

• TIDIGARE JAKTSLUT PÅ RÅKA
Jakten på råka i Skåne och Halland ändras för att inte överlappa artens häcknings- och uppfödningsperiod. Med gällande bestämmelse är det råkjakt 1 augusti till sista februari. Förslaget är jakt den 21 juli till 31 januari. På sikt kan det bli jakt på råka i fler län eftersom arten etablerat sig längre upp i landet, skriver verket som inte tagit intryck av dem som vill avskaffa jakt på råka.

• JAKT PÅ ENKELBECKASIN INFÖRS
För närvarande är det ingen allmän jakt på enkelbeckasin. Naturvårdsverket föreslår att det införs jakt i hela landet 1 oktober till 31 december.
Det finns cirka 160 000 häckande par och jakt på enkelbeckasin kan gynna habitatvården av mossar. Dessutom harmoniserar det med jaktslutet på morkulla, resonerar verket. Den 1 oktober har redan den snarlika och rödlistade dubbelbeckasinen flyttat söder ut.

• SKYDDSJAKT PÅ RÅKUNGAR SLOPAS
När det gäller skyddsjakt på eget initiativ vill Naturvårdsverket slopa att det kan skjutas råkor som är årsungar i Skåne för att förhindra sanitär olägenhet den 10 maj till 10 juni. Verket tycker inte det är befogat med den möjligheten och hänvisar en dom från 2012 i Mark- och Miljödomstolen, där det fastställts att skrän och spillning inte räcker som skäl för jakt.

• BEGRÄNSAD SKYDDSJAKT PÅ SÄDGÅS
Generell skyddsjakt på sädgås för att förebygga skador i jordbruket bör begränsas, föreslår Naturvårdsverket. Med gällande bestämmelse är det tillåtet att freda oskördade grödor i vissa län på hösten och vintern. I fortsättningen blir det bara tillåtet att skyddsjaga sädgås som hotar fält med oskördade morötter i hela landet året runt, enligt förslaget.
Skälet är att sädgås är rödlistad som nära hotad.
”Det begränsade jaktuttaget bör användas där det gör störst nytta, det vill säga på de grödor som är ekonomiskt mest värdefulla”, skriver Naturvårdsverket.

• UTÖKAD SKYDDSJAKT PÅ VITKINDAD GÅS
Skyddsjakt på eget initiativ när det gäller vitkindad gås föreslås bli rejält utökad. Med gällande bestämmelse är det möjligt att skjuta vitkindad gås för att freda oskördad gröda i en del län i södra och mellersta Sverige under tiden 21 augusti till 15 november. Verket vill utöka den möjligheten till att gälla hela landet året runt, både för att freda fält med oskördade grödor och stoppa gäss som kan ”medföra olägenhet för människors hälsa”.
Det motiveras med att vitkindad gås nu är en av de talrikaste gässen i Europa. I Sverige häckar arten över stora delar av landet. Gässen ger stora skador i jordbruket. Under 2018 beviljade länsstyrelserna ersättningar på cirka 1,3 miljoner kronor efter gässens härjningar. Dessutom pekar verket på att vitkindad gås kan sprida smittor, både till människor och tamdjur, och skita ner på ”rekreationsområden”. 

• SKYDDSJAKT PÅ RINGDUVOR I HELA LANDET
Skyddsjakt på flockar med ringduvor som orsakar skada i yrkesmässiga odlingar bör utökas till hela landet, föreslår Naturvårdsverket. I så fall blir det under tiden 1 december till 31 juli. Därmed slopas möjligheten till skyddsjakt i augusti i en del län eftersom det är allmän duvjakt i augusti.
En stor mängd aktörer har fått förslaget. Synpunkter ska e-postas till Naturvårdsverket senast den 23 mars.

Hela förslaget finns här: