Foto: Mostphotos Från och med den 1 februari kommer Naturvårdsverket att kunna besluta om licensjakt även på knubbsäl.

Tillåter licensjakt även på knubbsäl

Regeringen har gjort ändringar i jaktförordningen som möjliggör för Naturvårdsverket att fortsätta besluta om licensjakt på gråsäl, samt från och med nästa år även licensjakt på knubbsäl.

– Situationen för flera fiskbestånd runt Sveriges kuster är allvarlig. Sverige behöver därför ta ett helhetsgrepp och se över alla våra verktyg för att möjliggöra återhämtning av bestånden. Regeringen ger därför Naturvårdsverket möjlighet att besluta om licensjakt på gråsäl och knubbsäl, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.

Det finns i dag livskraftiga populationer av gråsäl i Östersjön samt knubbsäl i Skagerack och Kattegatt och arterna bedöms ha gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektiv, det gäller dock inte den avgränsade knubbsälspopulationen i Kalmarsund.

Vetenskapligt utvärderad

2019 beslutade regeringen att tillfälligt, det vill säga till den 31 december 2021, ge Naturvårdsverket möjlighet att besluta om licensjakt på gråsäl. Det har Naturvårdsverket också gjort, både 2020 och 2021.

Nu har denna licensjakt vetenskaplig utvärderats av Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket, och myndigheterna föreslår att det även i fortsättningen bör vara möjligt att besluta om licensjakt.

Förutsättningar för att licensjakt ska kunna tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning. Jakten får inte försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, utan jakten ska ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

Den av regeringen nu beslutade förordningsändringen träder i kraft den 1 februari 2022.

Nytt beslut om skyddsjakt

Naturvårdsverket skriver i ett nyhetsbrev att man efter regeringens besked har för avsikt att fatta ett nytt beslut om licensjakt på gråsäl.

I väntan på det beslutade Naturvårdsverket i måndags att tillåta skyddsjakt på 50 gråsälar mellan den 1 och 31 januari 2022.

Grundtanken med beslutet är att om möjligt förekomma enskilda ansökningar om skyddsjakt. Därmed möjliggörs skyddsjakt så snart behov uppstår i samband med skada på fångst eller redskap, vid fiskodlingar och utsättningsplatser av fisk samt i fredningsområden”, skriver Naturvårdsverket.

Beslutet om skyddsjakt på knubbsäl, som Naturvårdsverket tog i mars i år, gäller till och med den 19 april 2022.