JRF-konsulenten Mikael Hultnäs är positiv till Naturvårdsverkets nya förvaltningsplan för vildsvin, bland annat för att det inte blir ett förbud mot utfodring.
Foto: Anders Ljung JRF-konsulenten Mikael Hultnäs är positiv till Naturvårdsverkets nya förvaltningsplan för vildsvin, bland annat för att det inte blir ett förbud mot utfodring.

Tummen upp för vildsvinsplanen

Både Jägarnas Riksförbund, JRF, och jordbrukarna i LRF gör tummen upp för den nya förvaltningsplanen för vildsvin från Naturvårdsverket som publicerades i fredags. LRF gillar att planen ger skadeinventeringar och ökad jakt. JRF uppskattar även att planen bygger på samarbete och inte tvångsåtgärder eller förbud.

Jakt & Jägare skrev om förvaltningsplanen här:
Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på JRF, gillar att det inte blev ett förbud mot att utfodra vildsvin och annat klövvilt, som LRF krävt. Nu har Naturvårdsverkets skrivningar om utfodring stora likheter med den utfodringspolicy som JRF antog härom året.

”Förbud skulle försvåra jakten”
– Ett statligt utfodringsförbud skulle sannolikt försvåra och göra jakten mindre effektiv, säger Mikael Hultnäs.
Naturvårdsverket rekommenderar att endast förädlat spannmål, baljväxter och majs bör användas som fodermedel. Dessutom är rådet att helst bara ha begränsad utfodring vid skjutåtlar, strax innan jägaren sätter sig på pass vid åteln.
– Man skulle dock kunnat vara ännu tydligare kring fodermedel. Vår uppfattning är dock att det har blivit betydligt bättre under senare år kring vad man utfodrar med och hur man utfodrar, kommenterar JRF-konsulenten.

”Målen kunde ha varit tydligare”
Mikael Hultnäs tycker att målen i vildsvinsplanen kunde ha varit tydligare.
– Man har i och för sig föreslagit att myndigheterna ska ta fram inventeringsmetoder för både antalet vildsvin och skadebilden. Det saknas dock tidsramar för när detta ska finnas på plats inte heller vem som ska betala för det arbetet, säger han.
Förslag om att till exempel skapa förutsättningar för avsättning av svenskt vildsvinskött ligger i Naturvårdsverkets förslag helt på andra myndigheter.
– Man kan fråga sig hur dessa myndigheter ser på detta uppdrag? undrar Mikael Hultnäs.

Bra att förebygga skador
– Jag finner det positivt att man föreslagit ett antal skadeförebyggande åtgärder som inte enbart gick ut på att vildsvinen skulle skjutas, tillägger han.
Det handlar bland annat om följande punkter för att förebygga skador:
• Att sätta upp elstängsel under en begränsad tid och på vissa platser förhindra vildsvinen att skada markområden.
• Att röja i vegetationen för att öka sikten nära bilvägar.
• Att undvika högväxande grödor intill vägsträckor.
• Olika skrämselåtgärder för att tillfälligt störa och få vildsvinen att flytta på sig.
• Att sätta upp varningsskyltar vid särskilt utsatta vägsträckor för att förebygga trafikolyckor med vildsvin inblandade.

LRF applåderar målen om halvering
LRF:s förbundsordförande, Palle Borgström, applåderar att planen innebär att vildsvinens skador i jordbruket och antalet viltolyckor i trafiken med vildsvin ska halveras till år 2025.
– Naturvårdsverket ställer därmed krav på alla berörda parter att agera. Det gäller markägare, jägare, berörda myndigheter, riksdag och regering. Arbetet måste ske på alla nivåer och i samarbete, säger Palle Borgström.
LRF fortsätter att kämpa på andra fronter för att få ett utfodringsförbud när det gäller vildsvin och övrigt klövvilt.
– Vi förväntar oss nu att regeringen snabbt kommer med förslag om reglering av utfodring av klövvilt och att länsstyrelserna får tydligt uppdrag att samla berörda parter i länen och ta fram åtgärdsplaner som passar i respektive län, kommenterar Palle Borgström.