Snöbrist på vintern och torka på sommarhalvåret kan påverka både metoderna för inventeringar av lodjur och järv och förvaltningen av kronvilt och älg. Det framgår när Naturvårdsverket presenterar hur bland annat viltfrågorna ska få klimatanpassning.
Foto: Shutterstock.com Snöbrist på vintern och torka på sommarhalvåret kan påverka både metoderna för inventeringar av lodjur och järv och förvaltningen av kronvilt och älg. Det framgår när Naturvårdsverket presenterar hur bland annat viltfrågorna ska få klimatanpassning.

Viltfrågorna får klimatanpassning

Naturvårdsverket meddelar att även viltfrågorna påverkas när myndigheten jobbar med ett nationellt klimatanpassningsarbete. Det gäller både insatserna mot nya invasiva arter, förvaltningen av kronvilt och älgar samt inventeringen av rovdjur.

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram en handlingsplan för arbetet med klimatanpassning.
Några exempel gäller rovdjurs- och viltfrågorna.
Inventeringsmetoderna för järv och lo ses över på grund av bristen på spårsnö.
”Nuvarande inventeringsmetoder som till exempel snöspårsinventering kommer inte att fungera tillfredställande i ett förändrat klimat”, skriver myndigheten.

Klimatets påverkan på kronvilt och älg
I framtagandet av en förvaltningsplan för älg och kronvilt kommer klimatpåverkanseffekter att beaktas, konstaterar Naturvårdsverket.
Torrperioder kommer att påverka hjortdjurens betesmönster och vilka betesskador det kan bli för skogsägare och bönder med grödor. Det arbetet kommer att utföras i år, enligt planen. Det ska tas fram ”åtgärdsförslag för att genom förvaltningsplaner begränsa viltskadors ökade utbredning”.

Kan ge högre betestryck
”Vissa arter får svårare att överleva medan andra gynnas av ett förändrat klimat. De risker som finns är till exempel nya spridningsmönster, nya arter och sjukdomar samt ett högre betestryck på skog och grödor”, skriver myndigheten.
”Exempel på negativ påverkan kan vara sämre reproduktionen för vikare vid avsaknad av is, sämre eller mindre god kvalitet på fodertillgången på grund av torka samt fjällrävens konkurrens med rödräv och dess beroende av barriärer.”

Påverkar strategin för viltförvaltning
Under åren 2019 till 2020 ska effekterna av klimatförändringar finnas med när det görs ändringar av ”Strategi för svensk viltförvaltning”.
Under 2020 ska det tas fram åtgärdsförslag för att begränsa främmande viltarter som etablerar sig i Sverige. Det ska fokuseras både på arter och spridningsvägar.
Hela handlingsplanen finns här: