Sista dagens förhandlingar hålls i dag i hovrätten i Lillhärdalsmålet. JRF:s biträdande riksviltvårdskonsulent följer rättegången och rapporterar.
Foto: Johan Boström, fotomontage Sista dagens förhandlingar hålls i dag i hovrätten i Lillhärdalsmålet. JRF:s biträdande riksviltvårdskonsulent följer rättegången och rapporterar.

Yrkar på två års fängelse

Slutpläderingar i Lillhärdalmålet

(Uppdateras.) Miljöåklagare Åse Schoultz yrkar på två års fängelse för de fem männen i Lillhärdalmålet. Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund, rapporterar löpande från förhandlingarna i hovrätten. Följ rättegången här.

9.30: Välkomna tillbaka till den sista dagen av Lillhärdalrättegången. Idag ska vi få höra slutpläderingar från åklargare och försvarsadvokater.
9.40: Hovrättens ordförande undrar varför det tog så lång tid för åtal att väckas. Åklagaren anser att det beror på att hon inte kan styra en annan myndighets (polisens) resurser.

Känd vargväxel
9.45: Åklagaren inleder sitt slutanförande: Det framgår med önskvärd tydlighet att vargarna befunnit sig i området de aktuella dagarna.
Detta styrks av de GPS-positioner som redovisats av Håkan Sand. Tack vare det snöfall som kom har naturbevakarna kunnat vara i området och spåra, vilket också gett de indikationer som föranlett insatsen. Den tilltalade skoterföraren har varit i området fredag-söndag den aktuella helgen, tillsammans med olika av de andra tilltalade. På söndagen är samtliga tilltalade i området, ett område där ingen av de tilltalade har jakträtt. En av de tilltalade har ställt sig på pass drygt en mil norr om de övriga, där ska det enligt Håkan Sand vara en känd vargväxel.

Tror inte på förklaringarna 
Övriga naturbevakare har observerat till exempel köttbitar i vägkanten och andra saker som de bedömer som misstänkta.
Genom samtliga naturbevakares berättelser anser åklagaren att hon har styrkt att de anklagade har sökt efter, spårat och förföljt varg. Hon har styrkt att all aktivitet i området kommer från att de sökt efter vargspår.
Nästa fråga är i vilket syfte detta sökande eller spårande av varg skett. Skoterföraren hade med sig ett komplett vapen med slutstycke, även om det var delat vid beslaget. Vad gäller det andra vapen som beslagtogs, som saknade slutstycke, skulle vapnet medtas för att åtgärda ett kolvfel. Åklagaren anser att de förklaringar som de tilltalade lämnat varför de hade med sig dessa vapen är så osannolika att de kan lämnas utan hänseende.

Ingen död varg, en tillfällighet
Vidare lägger åklagaren till fynden av två pistolmagasin i närheten av där hon påstår att en passkytt har stått. Magasin som, om de tillhört någon av de tilltalade, måste tillhöra illegala vapen (vapen som ej återfunnits vid husrannsakan. (reds. anm). Genom detta anser hon att de tilltalade, tillsammans eller i samråd, i syfte att döda eller skada, har sökt, spårat och förföljt varg.
Bevisningen visar att jakten föregåtts av omfattande planering och organisering. Skoter och bilar har använts och det handlar om fredat vilt. Det är bara en tillfällighet att det i det här fallet inte finns någon död varg. Därmed är brottet att anse som grovt, och de tilltalade ska dömas till två års fängelse, anser åklagaren.

Obrukbara vapen
10.00: Nu tar försvararen till skoterföraren till orda. Det aktuella området är stort, uppemot två mil långt. Vägarna är dåliga och saknar officiella namn. Den väg som benämnts som sandvägen i SMS kan alltså i princip betyda alla vägar.
Det är ostridigt att de fem tilltalade i olika omfattning har rätt, eller kan få rätt, att jaga i området. Det är ostridigt att fyra av fem hade vapen med sig, men det var inte alla vapen som var brukbara.

Med av en tillfällighet 
Vad gäller påståendet att det förekommit planering och organisation kan man anse det utrett att två av de fem som är med är det av en ren tillfällighet. Snöskotern var dessutom inte i perfekt skick, till exempel har startsnöret gått av, och dessutom var den dåligt tankad och fick slut på bensin.
Detta tyder på obefintlig förberedelse eller planering. Åklagaren har i hovrätten åberopat ytterligare bevisning (SMS och telefonlistor) men det är försvarets uppfattning att åklagarens påstående inte fått något stöd av denna bevisning. Det finns ingen anledning annat än att godta den tilltalades förklaringar till SMS:en. 

Bäverjakt kräver ”rekning” 
Det är även ostridigt i målet att de danska jägarna skulle komma på besök dagen efter och att skoterföraren skulle guida dessa. Den som vet något om bäverjakt vet att den jakten kräver omsorgsfulla förberedelser, ”rekning”. Något som enbart kan göras på plats, framhåller skoterförarens advokat. 

Tog själv kontakt 
Vi vet att bäverjakt bedrevs och att skoterföraren var guide åt de danska gästerna. Försvararen anser inte att det går att styrka att de tilltalade varken sökt efter, spårat eller förföljt varg och dessutom haft syfte att döda eller skada varg.
Till detta  ska läggas att skoterföraren från första början har varit öppen i sin redovisning gentemot myndigheterna.
Han har på eget bevåg tagit kontakt med naturbevakare för att undvika att missförstånd ska förekomma. Åklagarens bevisning kan enbart anses styrka vad skoterföraren själv sagt till naturbevakarna. 

Finner det konstigt 
Advokaten finner det konstigt att utredningen är så bristfälligt utförd, att ingen av naturbevakarna kunnat dokumentera de påståenden om språngspår som förekommit.
Varken poliser eller naturbevakare har fotograferat dessa språngspår med hjälp av måttband eller annat, och därmed kunnat styrka de påstådda ”språngspår” som vargen ska ha rört sig i. Den viktigaste frågan är om det har funnits varg i området, vilket åklagaren påstår. 

Alfahannen inte i området 
Vad vi vet, och inte bara tror, är att alfahannen har befunnit sig i området mellan ca 00.00 och 02.00 på natten. Vi vet att han inte befann sig i området under söndagen den 6 maj, när de tilltalade befinner sig i området.
De bilder som anses styrka att skotern har förföljt vargen visar, enligt försvararen, snarare att vargen har gått i skoterspåren, och dessutom i motsatt riktning som skotern har färdats. Det framgår att paret 2011 fick sin första valpkull. 

Var var ungvargarna? 
Såvitt vi vet har inga av ungvargarna varit i området den 6 maj. En av naturbevakarna berättade att lyan 2011 blev rensad på valpar, vilket motbevisats av Håkan Sand som själv sett valparna.
Samma naturbevakare lämnade även uppgiften i förhör att något skulle ha dragits efter bilen under lördagen. Något som över huvud taget inte uppmärksammats av någon av de andra som varit i området. 

Spåren finns inte 
Dessutom skulle det funnits spår av att någon har klivit ur bilen, kopplat på något och sedan kopplat av motsvarande.
Några sådana spår fanns inte. Skulle dessa påstådda släpspår även kunna komma från bilens underrede som släpat i snön? Uppgifterna känns påhittade utifrån en förutfattad mening att något olagligt skulle försigå. 

”Inte objektiva” 
Dessa uppgifter, tillsammans med den naturbevakare som befann sig i helikoptern, visar att i alla fall två naturbevakare inte är objektiva i utredningen, anser skoterförarens advokat.
Att några trampspår i snön ska leda till slutsatsen att någon stått på pass i syfte att skjuta en varg är långsökt. Man kan säkert tro detta, men steget mellan att tro och veta är långt. 

Skillnader i spårning 
När det gäller att spåra vilt i syfte att jaga är det inte uppfyllande för syftet att följa spåret bara ett par hundra meter.
Man följer då spåret tills dess att man får kontakt med djuret. Att följa ett spår en kortare sträcka gör man av nyfikenhet. Någon egentlig spårning i jaktsyfte har därför inte förekommit. 

Krävs passkyttar med vapen 
Någon ringning har heller inte förekommit. En ringning i syfte att jaga kräver, förutom ett djur, passkyttar. Passkyttar med vapen. 

Ingen varg 
I det här målet vet vi att det inte fanns någon varg. Vi vet också att det saknades kompletta vapen för merparten av de tilltalade.
Advokaten tycker att utredningen med styrka visat att det inte funnits någon planering och det har inte förekommit någon olaglig verksamhet. Det saknades kommunikation, det saknades fullt fungerande färdmedel och det saknades till stor del fungerande vapen. 

Livet på landsbygden
Det här målet handlar om fem personer med ett genuint naturintresse, framhåller han. Är man inte bosatt på landsbygden är det svårt att sätta sig in i hur livet på landsbygden ser ut, men det som dessa personer gjort är inte konstigt för landsbygdsbefolkning.
I ett brottmål får det inte finnas lösa trådändar och frågetecken, bevisningen måste vara komplett. Det här är ett indiciemål med många omständigheter som är obesvarade. 

Yrkar på frikännande 
Målet i sig är knepigt eftersom det handlar om grovt jaktbrott, men vi vet inte ens om det funnits någon varg att döda. Det här leder fram till att det finns rimliga tvivel, och vid ett sådant förhållande ska hovrätten fastställa tingsrättens dom, anser skoterförararens advokat.

Förvånad advokat
11.10: Nu tar den tredje advokaten vid. Advokaten vill medge att han blev förvånad när åklagaren överklagade Tingsrättens dom – hans bedömning var redan från början att bevisningen inte skulle räcka till. Han vill även konstatera att utredningen tagit oacceptabelt lång tid – sannolikt på grund av en grundinställning redan innan gripanden skett. Alla nya uppgifter som tillkommit har inte styrkt misstankarna utan enbart visat sig vara de tilltalade till gagn.

Svårt jaga i vargrevir 
Så som åklagaren har lagt upp åtalet är det svårt för jägare i vargrevir att bedriva sin jakt, i synnerhet som man alltid riskerar att hamna i dessa osäkra sammanhang, menar advokaten. 
I gruppen har vi fem samlade, öppna, normala jägare utan tidigare kriminellt förflutet. Det är inte brottslingar. Att tro att dessa vana jägare, på denna nysnö, skulle vara ute efter att döda varg vore orimligt. Nysnö som avslöjar alla spår. Därför är det mer rimligt att den förklaring som lämnats stämmer, nämligen att de var ute efter att söka bävervisten och dessutom ha en trevlig dag i skogen, framhåller advokaten.

Orimliga påståenden
Vidare får vi anse det klarlagt att de flesta männen saknat fungerande vapen. Övriga indicier, såsom personen som ”stått på pass” och andra påståenden är så orimliga att de heller inte bör tas hänsyn till, menar advokaten.
De platsundersökningar som gjorts är gjorda av naturbevakare utan tillräcklig utbildning. De fotspår som är säkrade, som  tillhör hans klient, är säkrade på vägen. Det är inte säkert att det är dessa spår som lett fram till de gömda pistolmagasinen.

Polishundar har sökt 
Åklagaren anger att de misstänkta har haft möjlighet att slänga bort eventuella slutstycken eller andra vapendelar.
På dessa platser har dock olika poliser sökt med hundar och varken funnit tecken efter eller några vapendelar som kan vara någon behjälplig vid illegal jakt. De köttbitar och bitar av skinka och frolic som funnits kan heller inte tas någon hänsyn till. Köttbitarna kan till exempel komma från något vilt djur och den vargrivna älg som låg en bit därifrån.

Inte ens något vapen 
Advokatens klient ska ha placerat sig på ett sådant sätt, så att ifall tillfälle ges, ha möjlighet att skjuta varg. Han har förvisso varit placerad i eller kring sin bil, men han har ju inte haft möjlighet att skjuta varg. Han hade ju inte ens något vapen.
Hans klient har förvisso varit på platsen och där haft möjlighet att se vargspår. Är detta brottsligt?

Generell rättsfråga 
Advokaten ser detta som en generell rättsfråga: Kan man dömas till jaktbrott för att man har syfte att skjuta en varg om man inte ens har ett vapen? Avseende bevisfrågan har Tingsrätten gjort en gedigen genomgång och huvudsakligen sagt att det inte är tillräckligt. När det gäller uppsåtsproblematiken har även där Tingsrätten konstaterat att åklagaren inte kunnat styrka något uppsåt. Han anser därmed att brott inte kan styrkas.

Fjärde advokaten
11.45: Den fjärde misstänktes advokat tar över ordet. Han anser det naturligt och normalt att fem personer befinner sig i naturen vid denna årstid. Delvis för att se hur naturen vaknar till liv, men även för att förbereda inför de danska jägare som skulle komma och jaga bäver.
Hans klient hade inget vapen med sig, enbart fikakorgen. Utan att upprepa vad hans kollegor har sagt går det inte ens att styrka att något brott begåtts. Han vill dock kommentera den hemliga telefonavlyssning som genomförts, utan att något nytt framkommit. Därmed ska Tingsrättens dom fastställas.

1,3 mil bort
11.50: Nu börjar upploppet på rättegången, när den sista advokaten tar till orda. Han ansluter till allt som de tidigare har sagt men vill tillägga att åklagarens vittnen inte kan anses opartiska.
De är färgade av sitt uppdrag, vilket tydligt märkts till exempel på filmen. Det finns inga indicier som styrker att hans klient, som stått placerad 1,3 mil från den påstådda brottsplatsen, ska ha haft möjlighet att utföra någon brottslig handling.

Hunden med sig 
Vidare hade hans klient sin hund med sig, en älghund. Det skulle ingen vettig person ha med sig på en vargjakt.
Åklagaren påstod i sin plädering att det ska ha varit en vargväxel där hans klient stod placerad, och att Håkan Sand ska ha angett detta. Detta har inte framkommit i Håkan Sands förhör, utan det är enbart ett försök från åklagaren att få in hans klient i gärningsbeskrivningen.

En rättsregel 
En rättsregel säger att de tilltalades uppgifter ska tas för goda, om inte åklagaren lägger fram uppgifter som motbevisar detta. I princip ska andra möjliga alternativ uteslutas.
I det här fallet är det naturligtvis inte så, vilket innebär att Tingsrättens dom ska fastställas och åtalet ogillas. Nu är det förvisso inte aktuellt i fallet, men skulle ett straff över huvud taget bli aktuellt så är 2 år alldeles för mycket (de som fälldes i det kända ”Fansen-målet” fick 2 års fängelse reds. anm.).

Dom 29 oktober
12.00: Åklagare och advokater är klara med sina pläderingar och rätten begär fram kostnadsuträkningar från advokaterna. En snabb överslagsräkning ger advokatkostnader i Hovrätten om runt en halv miljon kronor.
12.00: Domen avkunnas 29 oktober, klockan 11.00. Rättegången avslutas, tack till alla som följt med oss! 
Här finner du rapporteringen från första dagen.

Här finner du rapporteringen från andra dagen.

Här finner du rapporteringen från tredje dagen.

 

JENS GUSTAFSSON