Statliga fjällen äger vi tillsammans!

Debatten om fjällens användning och nyttjande genom jakt, fiske och rekreation har blivit turbulent då man inte tar fasta på grunden; att vi alla svenska medborgare äger fjällen.

Staten, det är vi. Och vi ska då ha lika möjlighet att nyttja fjällen, givetvis med hänsyn till både vilt, natur och näringar.
Grundlagskyddad äganderätt tillfaller oss alla och stämmer väl med alla människors lika värde och att vi har mer än ett ursprungsfolk i norra Sverige.
På samma grund ska man säga nej till ILO 169. Olika näringar regleras med lagar, författningar och förordningar, bland annat bruksrätt för renskötsel med rätt till behovsfiske och jakt i samband med arbetet med renskötsel.

Enbart behovsrätt
Just detta med enbart behovsrätt till jakt och fiske framgick klart vid utredningen om fjällen och dess användning. Juristerna fann ingen grundlagsenlig jakträtt som medföljde bruksrätten för renskötsel.
Det blev så att riksdagspartierna, utom MP och V, klart avvisade tanken att godkänna ILO 169, bland annat på grund av den stora rättighetsförskjutningen. Nu säger också nya riksdagskandidaten , Landsbygdsdemokraterna, nej till ILO 169, samtidigt som man efterlyser en konsekvensutredning.

Felaktig rättstolkning
Dagens administration har gett felaktiga rättstolkningar, fel prioritetsordning, kostnader och den så kallade dubbelregistreringen. Den har gett olika modeller av upplåtelser och orättvisor för både ortsbor, övriga svenskar och de som bedriver näringar i fjällen.

En ny administration måste till:
* Ändring av § 3 i Rennäringsförordningen är inte nödvändig om man tar fasta på grundlagens äganderätt, som går före en förordning.
* Fastighetsverket övertar hela skötseln och administrationen av fjällen och inrättar ett medborgarråd, med representanter från fjällkommunerna och andra sakägare.
* Dubbelregistreringen slopas och jaktlag tilldelas var sitt jaktområde. Privatmarker har ensam jakträtt, enligt grundlagen.
* Fastighetsverket bör prioritera svenska medborgare när det gäller jakt och fiske. Därefter kan jakt och fiske upplåtas till utländska gäster med svenska guider.

Inför Fjällseminariet i Fäviken efterlyser jag en grundlagsenlig ordning, som tar fasta på alla medborgares lika värde.

Åke Siikavaara, Roslagen.