”Vargstammen säkras genom förvaltning”

Niklas Wykman , MUF-ordförande, slår i en debattartikel ett slag för ett ökande av den svenska vargstammen. Jag ser inlägget som ett bevis för att vi i Nya moderaterna både har stor frihet och högt i tak. Det är också därför jag vill ge min och partiets ståndpunkt i vargfrågan.

Utgångspunkten för all politisk verksamhet är att människovärdet alltid är överställt djurvärdet. Den som påstår något annat nedvärderar, enligt mig, människan till en oacceptabel nivå. Utifrån människovärdet är det också försvarbart att vi tar oss rätt att balansera viltstammar och därmed rovdjuren.

När balanser i rovdjursstammar skall regleras är det en funktion av att väga samman ansvar för rovdjuren, tillgången på deras bytesdjur och människors möjlighet till livskvalitet .

Acceptans hos lokalbefolkningen

För att värna de stora rovdjurens möjlighet till existens är det en grundförutsättning att det finns en accept hos lokalbefolkningen där djuren lever. Saknas den acceptansen kommer vi inte att lyckas att få en vargstam som vi kan leva sida vid sida med.

Strax före jul överlämnades rovdjursutredningen till miljöministern. Den är nu ute på remiss. Dess tillkomst var ett resultat av de krav som vi inom alliansen ställde till den förra regeringen.

Behovet av en genomgång av den sedan 2001 fastlagda rovdjurspolitiken var tydlig då resultatet i delar av landet var ohållbar på grund av ett för stort lokalt och regionalt rovdjurstryck.

Vargstammen ska ”frysas” i tre år

I rovdjursutredningen fastslås bland annat när det gäller vargen att när etappmålet om 20 föryngringar eller 200 vargar är uppnått skall stammen bibehållas på i stort sett oförändrad nivå under tre år.

Under tiden färdigställs regionala förvaltningsplaner. I detta ligger att förvaltningen av vargstammen efter godkännande av Naturvårdsverket skall skötas regionalt. Det framgår också tydligt att de som bor och verkar i områden med rovdjur skall få en reell möjlighet att påverka utformningen.

I utredningen föreslås bland annat en skärpning av strafflagen när det gäller förberedelse till jaktbrott, vilket tidigare saknats. Det är bra samtidigt som man föreslår strafflättnad för den som uppenbart har missbedömt en skyddssituation.

Rovdjursutredningens förslag när det gäller vargförvaltningen tycker jag i allt väsentligt på ett bra sätt väger samman de olika krav som ställs från olika intressen.

MUF ökar hotet mot vargarna

Jag vill i detta sammanhang påpeka att alliansregeringen redan ändrat paragraf 28 i jaktförordningen, som medger rätt att freda sina tamdjur omedelbart före ett angrepp. Detta underlättar också att höja acceptansen för rovdjuren.

En rovdjurspolitik som inte tar hänsyn till människor som lever och verkar i rovdjursområden har inte möjlighet att lyckas. Det är just därför som Niklas Wykman och MUF:s nuvarande idéer är kontraproduktiva och ökar hotet mot de rovdjursstammar som vi vill kunna ha och leva med.

Bengt-Anders Johansson, riksdagsledamot och moderaternas talesman i viltvårdsfrågor