Finskt förslag: Klassa skjutbanor som kritisk infrastruktur

Skjutbanorna i Finland är inte bara viktiga för jaktens framtid utan ses som centrala för nationens säkerhet. Nu vill flera myndigheter klassa anläggningarna som ”kritisk infrastruktur”.

Att Finlands skjutbanor är mycket viktiga för själva landets framtid, betonas starkt i ett dokument som den så kallade viltkoncernen, som är namnet på samarbetet mellan jägare och offentliga organ, i Finland nu lägger fram. Dokumentet, som är framåtblickande till 2030, ska diskuteras vid olika träffar i Finland under våren.

Stort utrymme

I viltkoncernen ingår naturresursavdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningarna, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen och Livsmedelsverket. Viltkoncernens sammansättning och arbetssätt beskrivs här.

I pressmeddelandet från det finska jord- och skogsministeriet får resonemanget kring de finska skjutbanorna stort utrymme.

Under den kommande perioden accentueras behovet av att upprätthålla och utöka nätverket av skjutbanor, heter det. Skjutbanornas verksamhet är för närvarande hotad på grund av den bristfälliga och oförutsägbara situationen i fråga om miljötillstånd. 

Skjutbanorna bör kategoriseras som ”kritisk infrastruktur”, särskilt eftersom den skjutövningsverksamhet som de möjliggör är av betydelse för landets försvar och samhällets övergripande säkerhet. Banorna innebär också att de jaktvårdsföreningar som bistår polisen med storviltsassistans, SRVA, har möjlighet att öva skytte regionalt. Det bör erbjudas mer heltäckande utbildning för jägare i säker vapenhantering och ansvarsfull skjutskicklighet i samband med jägarexamen. 

Lokal nivå

Därför bör viltförvaltningens och jaktvårdsföreningarnas verksamhet utvecklas, så att viltkoncernens tjänster tryggas också på lokal nivå och livskraften och den övergripande säkerheten stärks på landsbygden, enligt pressmeddelandet från regeringen.

Huruvida Finlands Nato-medlemskap påverkar skjutbanornas framtid tas inte upp, men medlemskapet var ju inte helt klart då dokumentet formulerades. Men genomförandet av framtidsstrategin inleds i vår med strategidagarna, som förutses samla en bred skara deltagare med olika slags sakkunskap.

Viktiga uppgifter inom viltpolitiken är bland annat att stärka sjöfågelbestånden samt att säkerställa att all jakt är hållbar ur ett övergripande perspektiv. I projektet ökar man mångfalden i områden som används för jord- och skogsbruk genom att motivera markägare och jägare att vidta naturvårdsåtgärder på deras marker. I den nya strategin behandlas i högre grad än tidigare klimatanpassning och förebyggande av förlust av biologisk mångfald.