• Älgskadefondsföreningen

”Varannan ungtall skadad”

Skogsstyrelsen larmar om betesskador i Götaland

AktuelltPublicerad: 2015-10-08 12:07

Mer än hälften av ungtallarna i Götaland har betesskador från älg och andra hjortdjur, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.
I mellersta och norra Sverige varierar skadorna betydligt mer. Det visar Skogsstyrelsens analys av 2015 års älgbetesinventeringar där mer än två tredjedelar av Sveriges yta har inventerats.

I Götaland är skadorna mycket allvarliga, inte minst i Blekinge och de centrala delarna av Småland. Förutom att en hög andel tallar skadats i år, så visar en sammanvägning med 2014 års resultat att mer än hälften av ungtallarna nu är skadade av vilt. På kort sikt behöver viltstammarna anpassas så att skadenivåerna minskar. Samtidigt behövs ett långsiktigt arbete för att motverka att granen tar över landskapet, då detta försämrar fodersituationen för viltet.
– Däremot är skadenivåerna i flera områden längs norrlandskusten för andra året i rad på låga nivåer. I några områden verkar det just nu vara balans mellan andelen klövvilt och mängden foder, vilket är positivt. Även om milda vintrar bidragit till dagens gynnsamma läge och det fortfarande är svåra skador i andra delar av Norrland, så har markägare, jägare och andra aktörer tagit sitt ansvar på ett positivt sätt, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen, i pressmeddelandet.
I Svealand är skadorna mycket höga i Södermanlands och Stockholms län samt högre än förväntat i Dalarna och Värmland. Däremot har Uppsala län relativt låga nivåer som, om trenden fortsätter, kan ge en acceptabel balans mellan skog och klövvilt.

Planterar gran i stället
I stora delar av Götaland planteras gran på mark som är mest lämpad för tall. Detta sker delvis eftersom granen är mindre begärlig som föda för viltet och därmed undkommer skador. I Blekinge och Halland kan tallen försvinna helt på grund av att nästan bara gran sätts. Även i Svealand sätts för mycket gran, men där har markägare och jägare tillsammans möjlighet att vända utvecklingen innan den blir lika allvarlig som i södra Sverige.
– Vi behöver mer tall. Genom att sätta gran minskas visserligen risken för betesskador, men istället uppstår andra problem. Ett skogslandskap som domineras av gran hyser en mindre mängd foder för det vilda och en lägre biologisk mångfald. Dessutom är dessa skogar betydligt mer känsliga för skogsskadegörare som rotröta och granbarkborrar, säger Christer Kalén.

Jobbar för att vända utvecklingen
Inom projektet Mera Tall har man under flera år arbetat med att vända utvecklingen. Lärdomar härifrån kan, i samband med att projektet avslutas under hösten, ge en god vägledning för hur man kan arbeta på bred front i hela södra Sverige.
Nytt i årets inventering är i vilken utsträckning viltet betar på tall under sommaren. Klart är att sommarbetet är störst i de östra delarna av Götaland och upp till Stockholm. Blekinge skiljer ut sig med mycket höga skadenivåer, som kan bero på att gran dominerar i länet. Några säkra orsaker till att sommarbete drabbar vissa områden mer än andra kan ännu inte fastställas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Kommentarerna

2015-10-09 13:05

går alla i den riktning som jag hävdat de senaste tjugo åren. Man måste plantera tall där det skall vara tall!!! Därmed får man på köpet den undervegetation som behövs som viltbete. ÄBIN får man ta för vad det är och statistik visar #3 att den kan förvanskas hur som helst. Man får nog i de flesta fall skylla markägarna för att det ser ut som det gör i skogen.

7. Ja, mer tall!

2015-10-09 08:44

Men framför allt kanske man inte ska röja undan all RASE hela tiden. Då käkar älgen tall. När de stora skogsägarna röjer tallplanteringar så lämnar man ju bara tallspetorna kvar, då behöver man ingen skogsbruksexamen för att räkna ut vad älgarna kommer att äta den kommande vintern.
Sedan röjer man även bort undervegetation i anslutning till gallring, det innebär att den mat som finns i planteringar som vuxit upp tillräckligt för att inte älgen ska skada träden försvinner. Var tar älgarna vägen då?

6. Mindre älg flere skador på tall...

2015-10-09 08:44

Bestånden av älg minskar och antalet av skador på tall ökar. Hvilken förklaringen är där på detta? Har områden med annan mat till älgarna minskat, har skogarna ändras - hur påverkar orkaner, är metoderna for att planterar tall ändrat?
Jag tycker att där fattas svar på manga frågor för an vi böjer att skjuta mera ut av en redan pressat bestånd av älga.

5. Tänker rätt

2015-10-09 08:41

Fortsätt tänk i de banorna kanske har vi då en fungerande älgförvaltning. Då finns det i alla fall en linje. Äbin kan vi inte lita vare sej vi har skog eller inte. Tänk rätt ståndortsanpassat skogsbruk.

4. Hur kunde...

2015-10-09 08:40

...skogen, bönderna och sågverken överleva på 80-talet när vi hade enormt mycket älg?
Med facit i hand så överlevde dom och dessutom tillsammans med en massa älgar!
Kanske älgens naturgödsel bidrog till skogens tillväxt, har någon tänkt tanken?
Det kanske inte är så farligt med "naturliga" metangaser i jämförelse med konstgödsel...

Sanningen är nog tyvärr, att det finns krafter i Sverige som helst vill ta bort älgstammen.
Därför måste man komma med uppgifter som saknar verklighetsanknytning.
Inom kort är älgen rödlistad i stora delar av Sverige om skogsbolagen och vargkramarna får som dom vill.
Ska vi acceptera detta?

3. Ang. ÄBIN

2015-10-09 08:39

Du har exakt rätt. Älgstammens storlek spelar ingen roll då "vi" planterar gran och det är inte pga älgen utan pga vad marknaden betalar bäst för. Kortare omloppstid och bättre betalt(m3sk även om det borde varit tall på området!
Jag kan berätta om ett älgförvaltningsområde i Östergötland där ÄBIN visar 2015 på 11 % färska skador på tallen, Läser man lite nogrannare så är det 2% färska skador på produktionsstammarna och räknar man in återbetning av stammarna kommer man upp i 11%. Läser man mellan raderna kan man se att i hela områdets inventering, 110 000 ha, ingick det 5000 trädstammar varav 550 var tallar. Av dessa hade 2 % färska skador dvs 10 st, och 11%, dvs 57st tallplantor, färska eller återbetade skador.
Kontentan blev i redovisningen att i hela kommunen, på 110 000 ha, representeras och redovisas med 11% skador på all tallungskog!!
Med % och statistik kan man uppnå oanade konsekvenser och inför älgjakten 2015 kommer proppagande mot älgen från storskogsbruket vara som störst men kom ihåg att kanske har vi gått i fällan, men luckan har inte slagit än!

/peter

2. Skyll inte älgen för allt

2015-10-09 08:38


Men man ska nog inte anklaga älgen för allt som har med betesskador o göra, för rådjur o annat klövvilt e minst lika effektiva predatorer på plantor som e lägre än 1 meter iallafall
Va på en plantering för nåt år sen, där fanns inga älgspår däremot hade rådjur o även hare varit på nästan varenda planta syntes väl då de va nästan 30 cm snö vid tillfället
Men lika förbannat när betesskadorna va på tapeten så fick älgen skyll för o ha ätit upp hela planteringen, men ja hävdade de va lögn då ja följde den planteringen hela vintern

1. ÄLGBETESINVENTERING (ÄBIN)

2015-10-08 16:45

Nu kommer ett nytt larm om allvarliga betesskador av älg. Innan jag är övertygad om att älgstammen i södra Sverige är för stor vill jag nog ha lite mera fakta.
ÄBIN kan man läsa som "fan läser bibeln" det vet jag av egen erfarenhet.
Jag vill därför veta hur stor andel tall (helst rena tallbestånd) det finns av all ungskog?
Hur stor är älgstammen i de värst drabbade områdena?
Utgör tallen en väldigt liten andel av ungskogen spelar älgstammens storlek ingen roll. Även med en älgstam på kanske 5-6 djur/1000 ha utgör då en stor skaderisk.
Nej, vi måste föryngra mer med tall och då självklart som självföryngring för att klara både tallen och ha en jaktbar älgstam.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB