• Älgskadefondsföreningen

Älgjakten orsakar inte fler älgolyckor

AktuelltPublicerad: 2009-09-12 16:47

Älgjakten orsakar inte fler trafikolyckor med älg.
Det är en av slutsatserna som Wiebke Neumann drar i sin doktorsavhandling. Hon konstaterar också att jakten inte gör älgarna magrare.

Wiebke Neumann, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, har använt GPS-försedda älgar i Norrland när hon studerat hur älgarna påverkas av människans jakt och friluftsliv.
Resultaten antyder att älgen anpassat sitt beteende till människan, samt att störningarna, oavsett om det var jakt eller något annat, hade minimal inverkan på älgens totala energibudget. Människans störningar orsakar alltså inte magra eller svältande älgar.

Ändrat beteende
Vid jaktstörningsexperimenten flydde älgarna oftast direkt när de fick kontakt med hunden. Det, menar Wiebke, tyder på att älgarna förändrat sitt naturliga beteende eftersom det inte är optimalt om älgen skulle jagas av varg. Anpassningen till jakten kan alltså öka älgarnas risk att tas av rovdjur.

Undvek vägområden
I samma studie undersöktes också hur uppträdde vid vägar. Wiebke Neumann hade väntat sig att älgarna skulle röra sig mer nära vägarna. I själva verket rörde sig älgarna väldigt lite i vägnära områden, särskilt på, sommaren, och det flesta vägpassagerna skedde på ett fåtal vägsträckor, vilket tyder på att älgarna har väl etablerade vandringssträckor.
Något förvånande var emellertid att de flesta älgolyckorna inträffade nära bebyggelse och inte nödvändigtvis på de vägsträckor som älgarna oftast passerade. Dessutom kunde Wiebke se att älgarna passerar vägar dygnet runt, men att risken för olyckor ökar när ljusförhållandena är dåliga.

Jakten ökar inte olyckorna
En annan slutsats av studien är att älgjakten inte leder till att älgarna passerar vägar oftare. Risken för älgolyckor ökar alltså inte på grund av jakten – i vart fall inte i norra Sverige, där studien gjordes.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Om jägarhatet

2009-09-17 17:13

Änte könstut att det alltid går att vinkla jakt till nåt negativt för vissa grupper i samhället. Jag trodde att älgjakten gjorde att det finns mindre med älg = mindre med trafikolyckor,mindre med skogsskador osv.Att tack vare jägarna räddas en del människoliv och skogsplantor. Har själv krockat med älgko som troligen försökte bli av med en björn. (Den sågs senare.)

12. Anders Ekholm, är din tro sannare än vetenskap?

2009-09-16 20:15

Hoppet om att lodjur och varg kanske inte äter rådjur eller i vart fall väldigt få, är det detta hopp du när? I så fall måste jag beröva dig detta hopp. Jag har personlig erfarenhet av att det tar ungefär 3 år för lodjur att rensa ett område från rådjur till den grad att jakt därefter är meningslös. Folk körde inte bil bättre innan rovdjuren kom, men rådjuren ökade och spred sig över landet. Nu är de i praktiken borta från stora områden där det finns varg och lodjur.
Skall man döma ut en doktorsavhandling utan att ha läst den, då måste man vara något slags superexpert. Du är nog bara en rovdjurskramare med ovanligt normal framtoning. Men din hemliga dröm verkar vara att kunna bevisa att det är älgarna som springer på bilisterna och dödar 10 bilister varje år. En avhandling som inte ger stöd för denna rovdjurskramarnas favorittes gillar du inte och anser dig kunna avgöra att den därför måste vara felaktig.
Lyckas du få folk att använda bilbälte så kan du rädda 50 - 60 liv varje år. Lyckas du få folk att begränsa farten i förhållande till förmåga och yttre omständigheter så kan du rädda 100-tals liv varje år. Ägna dig åt dessa stora trafikproblem så kan du göra skillnad.

11. Just så RFeynman.

2009-09-16 18:47

Det är mer djuplodande forskning som krävs för att förstå den här problematiken. Mer djuplodande än vad Neumann uppenbarligen kommit fram till. Jag har i och för sig inte läst hennes avhandling annat än som referat i J & J, men så här långt haltar hennes logik betänkligt.
Jag lovar dock att jag verkligen skall sätta mej in i vad hon kommit fram till.
Du har helt rätt i att ljusförhållandena har stor betydelse för viltolyckor, men gäller det verkligen i oktober i så hög grad? Högsta dygnstrafikindex infaller mellan klockan 16 - 17 medan skymning i oktober infaller mellan klockan 17 och 19! Borde inte det betydligt lägre trafikindexet i oktober, som bara är 80 % av motsvarande index i augusti, kompensera eventuella problem med ljusförhållanden.

Beträffande vårt beteende i trafiken håller jag med dej. Där har vi alla ett ansvar inte minst att rapportera viltolyckor. Trafik- och viltforskarna har nyligen visat att det finns ett mörkertal vad gäller trafikolyckor med rådjur som motsvarar en faktor 1,6. Dvs. det är inte ca 30 000 rådjur som faller offer i trafiken, utan det är närmare 50 000 rådjur och som hela tiden ökar från år till år!
Mot bakgrund av denna ansenliga summa och mot bakgrund av att antalet fällda rådjur, enligt avskjutningsstatistiken, ständigt minskar, kan de ofta förekommande påståendet att lodjuren gör rent hus bland rådjuren starkt ifrågasättas. I Gävleborg har avskjutningen på rådjur minskat med 80 % sedan toppåren i början av 90 talet, medan trafikolyckorna under samma mätperiod har ökat med 65 %. Är det rimligt? Är det rimligt att anmälan om trafikolyckor med rådjur är obligatorisk, medan rapporteringen över fällda rådjur är frivillig?

Som sagt, mer forskning på området behövs och det är väl bara en tidsfråga innan en vetgirig forskare känner sig manad att ta tag i frågan och som rimligen borde inbegripa löshundsjaktens betydelse för viltolyckor.

10. Anders Ekholm, många skilda parametrar

2009-09-16 10:54

I augusti är det brunst, bockjakt, bär- och svampplockning och ljusa nätter. I oktober är det mörkt tidigt på kvällen, drevjakt och växterna vissnar som gör att djuren måste söka annan föda mm. Att till exempel skymning och gryning sammanfaller med trafiktoppar är ett känt riskmoment i oktober. Med så många ändrade parametrar så kan man inte uttala sig om vad som är vad utan forskning.
Däremot så räcker det att få alla som åker bil att använda bilbälte, för att 5 gånger så många människoliv skall räddas som nu omkommer i viltolyckor. En enkel åtgärd kan man tycka, bilbälten finns, det är bara att använda dem. Slitagekostnaden är minimal, likaså tidsåtgången. Att uppåt 10% av de åker i framsäten INTE använder bilbälte är häpnadsväckande.
Men det som kostar 100-tals liv årligen är den stora olycksorsaken; folk förmår inte anpassa hastigheten efter omständigheterna.
Att så många trots dessa fakta irriterar sig på viltet lär beror på att risken för viltkollision ändock förmår många att köra lite långsammare än vad de annars skulle göra. Detta i sig räddar säkerligen ett antal liv genom att även förhindra trafikolyckor av annat slag att inträffa.
Kanske mest häpnadsväckande är att så många bilister kör på djur utan att vidtaga några åtgärder för att avliva eller hjälpa de djur som skadats i kollisionen.

9. Jakt och trafikolyckor

2009-09-15 23:03

Hur kan det komma sig att i Mellansverige, dvs, Svealand inkl. Gävleborg och Västernorrland, så är antalet trafikolyckor med rådjur drygt dubbelt så högt under oktober jämfört med augusti, trots att trafikindex i aug är en faktor ca 1,4 större än i okt. samt att antalet vilt är som högst i aug? Ett förhållande som gäller även för älg.

Enligt Lars Sävenberg, verksamhetsansvarig för Nationella viltolycksrådet, beror det bl. a. på störningar från jakt.

8. Flera faktorer

2009-09-14 11:39

Det förefaller ganska troligt att trafiken sammanfaller mer med djurens rörelsemönster när höstmörkret kommer. Och det är väl ganska troligt att när jaktsäsongerna startar är det också som mest vilt.

7. Ulf Stridsberg (o)kvalificerad opponent

2009-09-14 11:39

Hr Stridsberg bör med sina påstådda djupa kunskaper anmäla sig som opponent, disputationen äger rum 2009-10-02 kl 10.00 i P-O Bäckströms sal, titel "Moose Alces alces Behavior Related to Human Activity." av fil kand Wiebke Neumann, opponent är Professor Atle Mysterud, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES). Oslo.

Men om Ulf Stridsberg lovar att därstädes framföra sina teser så lovar jag att komma dit och lyssna. Lite djupare kunskaper än vad hr Stridsberg hittills redovisat synes dock vara av nöden. Och hr Stridsberg bör komma ihåg att det är stor skillnad på troslära, i hans fall ekosofi, och vetenskap. Å andra sidan när det gäller rovdjur så finns det en klar tendens att röra ihop dessa. I detta fall är det dock frågan om älg, ett nyttigt djur i motsats till skadedjuret varg.

6. Herr Hamilton!

2009-09-13 23:21

Störda älgar, oavsett av vad, torde röra sig mer än ostörda, det är ju därför som som Neumanns slutsatser känns så ologiska.
Neumanns studieområde var Norrland och i Norrland finns många älgjägare som stör under höstmånaderna. Däremot är det väldigt glest med varg i Norrland, men det har väl herr Hamilton å andra sidan knappast någon aaaning om.
I mina hemtrakter sätter jägarna ut skyltar efter vägarna för att varnande tala om att älgjakt pågår. Vad jag förstått är det för att man ska vara extra observant på att skrämt vilt eller jagande hundar kan komma farande över vägarna. För vad skulle man annars varna för? Okontrollerat kringflygande bly eller....?

5. Carl G Hamilton

2009-09-13 19:40

Man måste inte hugga bara för att Herr Stridsberg skriver. Hade du dessutom läst vad han skrev...
Även om det kanske ÄR mer viltolyckor under jakten så kan man trösta sig med att det definitivt blir mindre i övrigt.

Anonym, det ligger något i vad du säger, men att avsluta med ditt sedvanliga "så är det bara" känns... Drygt och ohövligt.

4. Herr Stridsberg!

2009-09-13 18:47

Om Du läser artikeln ovan står det faktiskt "Älgjakten leder INTE till att älgarna passerar väg oftare. Risken ökar INTE p.g.a jakten"
Att älgjakten också inträffar ungefär samtidigt med brunstperioden när älgen rör sig extra mycket och att VARG hör till ett av de element som stör och oroar älgarna hade du naturligtvis inte en aaaaaning om!

3. Kan en förklaring vara...

2009-09-13 12:50

...att det finns olika risk för kollision om älgen springer fort över vägen i motsats till om den ostörd går på/längs vägen?
Eller är ett djur som har blivit störd/jagad mer observant på annalkande fara, annalkande bil?
Får väl läsa rapporten själv och inte förlita sig på andras tolkning.
OCH, älgjakt och därmed önskan om att ha en extrem stor älgstam ÄR medverkande orsak till alla dessa onödiga olyckorna, så är det bara!

2. Ja, förvånande!

2009-09-13 09:26

Är benägen att hålla med Einert i hans reflektioner. Det faktum att flest viltolyckor med älg inträffar just under den tid då älgjakten pågår och gör det år efter år. Fakta som tyder på att störda djur är mer i rörelse och är en ökad riskfaktor vid vägpassage. Neumanns slutsatser känns verkligen inte logiska, lindrigt sagt.

1. Inte särskild logisk utredning.

2009-09-13 02:07

För om ett djur blir stört, tar det till flykten av ren självbevarelsedrift och går undan. Om det då finns en väg i dess flyktväg och om det samtidigt kommer ett fordon, blir det en viltolycka. Om detta råder ingen som helst diskution, vilket konkret betyder att ju mer vittring och rörelse i skogen ju fler djur i rörelse. Djuren rör mer på sig, men finns det inga vägar i deras flycktväg så blir det givetvis inga viltolyckor. Sedan att procentuellt beräkna hur mycket mer viltolyckor sker under själva jakten är en sak som knappast någon oavsett yrke/titel kan räkna ut, eftersom samma förolyckade djur knappast kan kartläggas rörande andra flyckvägar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB