En studie har visat förekomst av rävens dvärgbandmask hos vattensork.
Foto: Erni / Shutterstock.com En studie har visat förekomst av rävens dvärgbandmask hos vattensork.

Dvärgbandmask hos sork

Rävens dvärgbandmask har hittats i vattensork i Södermanland. Fyndet gjordes ungefär sju mil från den plats där parasiten hittats i räv.

– Det nya med fyndet av parasitcystor i levern hos vattensork (Arvicola amphibius), som konfirmerats genom vävnadssnitt och DNA-sekvensering, är att vi nu har identifierat en mellanvärd för parasiten i Sverige, säger Andrea Miller, doktorand hos SLU, i ett pressmeddelande.

Hundratals smågnagare undersöks
Det är genom forskningsprojektet EMIRO (Echinococcus Multilocularis In Rodents), där man undersöker smågnagarnas roll i spridning av rävens dvärgbandmask, som nästan 450 smågnagare samlats in från fyra kvadratmil stora provtagningsrutor. Det är framför allt vattensork, skogssork och åkersork som samlats in.
Den specifika vattensorken som bar på parasiten fångades in fem kilometer sydväst om Gnesta i maj förra året. Det är första gången som parasiten hittats i en smågnagare i Sverige, och detta visar att vattensork är en möjlig mellanvärd för dvärgbandmasken.

”Ett genombrott”
– Detta är ett genombrott i forskningen och övervakningen rörande parasitens förekomst och spridning i Sverige. Upptäckten är inte förvånande eftersom det är känt att en systerart till vår svenska vattensork är viktig som mellanvärd bland annat i Schweiz. Mycket intressant är att fyndplatsen ligger cirka 70 km österut från den plats i Södermanland där parasiten tidigare är känd från räv, vilket vidgar bandmaskens spridningsområde avsevärt, säger Gert Olsson, viltekolog på SLU Umeå, i pressmeddelandet.