Det finns färre järvar i Sverige i år än förra året, visar inventeringsresultat.
Foto: Nazzu / Shutterstock.com Det finns färre järvar i Sverige i år än förra året, visar inventeringsresultat.

Färre järvar hittade i år

Enligt årets inventering av järv minskar stammen fortfarande. I år uppskattas stammen bestå av omkring 500 järvar i Sverige. Det är under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Inventeringsresultaten bygger på antalet föryngringar av järv som hittas, det vill säga hona med ungar. Utifrån det beräknar man den totala populationen, som i hela Skandinavien beräknas till cirka 850 individer. Av dessa uppskattas cirka 500 individer utgöra den svenska populationen, vilket är åtta procent färre än förra året.
Förra året fastställdes 160 föryngringar i Skandinavien. I år bara 108. I Sverige hittades 58 föryngringar och i Norge 50. Det motsvarar en minskning på 39 respektive 23 procent.
Orsaken till minskningen varierar mellan antalet föryngringar och antalet individer i populationer är att ett genomsnitt av antalet föryngringar de senaste tre åren används.

Flera faktorer påverkar
Det är med försiktighet som man ska jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat, eftersom det sannolikt beror på flera olika faktorer och det är svårt att säga vilken faktor som påverkat mest.
På vissa håll har ogynnsamma väderförhållanden försvårat inventeringsarbetet. En annan faktor är att det är olika många honor som får ungar från år till år. Även tillgång till föda, ålderssammansättning, naturlig dödlighet och jakt är faktorer som spelar in.
– För att bättre förstå vad minskningen beror på planeras inför kommande säsong flera insatser. Vid sidan om den ordinarie inventeringen av lyor kommer Länsstyrelsen i Norrbottens län rikta resurser till en mer omfattande insamling av järvspillning för DNA-analys. Utöver detta kommer Naturvårdsverket att utvärdera effekten av jakt på järv samt inventeringsmetodiken som nu har använts i tre år, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för viltanalys på Naturvårdsverket.

Järv har konstaterats i Värmland
Järven har dock spridit sig geografiskt, vilket är en av målsättningarna för järvförvaltningen.
– Årets inventeringsresultat visar på färre antal hittade föryngringar i fem av sju län. Däremot har det för första gången i modern tid dokumenterats en föryngring i Värmlands län vilket är i linje med uppsatta mål, säger Maria Hörnell Willebrand.