Flera fall med hudsår på älgar

När älgjakten startade uppmanade Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) alla jägare att rapportera om älgar med hudsår. Många rapporter har kommit in och antalet fall där älgar har hudsår är större än förväntat.

De gemensamma nämnarna är att älgarna hittats i södra Sverige, det är nästan bara tjurar som drabbats och de har även ofta stora horn. Vad som orsakar hudsåren kan SVA ännu inte svara på, skriver de på sin hemsida.
Bara i oktober har ett hundratal rapporter gjorts från Götaland och Svealand, men inga från Norrland. Knappt 40 prover från drabbade älgar har skickats in till SVA.
Vid undersökningar har proverna visat förekomst av måttlig till kraftig varig hudinflammation och riklig växt av bakterier, främst stafylokocker och varbildande truepella-bakterier. I flera fall förekommer även älgens skabbdjur, Chorioptes och även fluglarvsangrepp. Det har även funnits rikliga mängder hjortlusflugor hos de inskickade proverna och de älgar som transporterats till SVA.

Kan vara otjänliga som människoföda
Många jägare har undrat över köttets tjänlighet hos de älgar som drabbats av hudsår. I dagsläget finns det inget som tyder på att åkomman kan smitta till människor eller husdjur.
Däremot är drabbade älgar ofta i dålig kondition och är av den anledningen inte tjänlig som människoföda. För att säkerställa detta kan man låta en veterinär besikta älgen och i så fall ge det intyg som krävs för att kassera älgen.
Det har även förekommit att drabbade älgtjurar tappat hornen när de fällts eller hanterats efteråt. Det finns en möjlighet att infektionen orsakar tidigare hornfällning, men kan också bero på något annat. SVA gör en separat undersökning om tidig hornfällning.

Oklart om älgarna kan tillfriskna

I dagsläget är det inte klarlagt om hudsåren kan läka. Det har kommit enstaka rapporter om älgar där såren läkt. Sannolikt beror det på älgens kondition, hur stora och djupe såren är och om den drabbats av en allmäninfektion orsakad av såren som avgör hur såren kan läka.
Det är därför inte heller klarlagt om älgar kan tillfriskna om de får leva, trots sina sår. Man har hittat döda tjurar där såren varit kraftiga och utbredda och där tror man att såren är orsaken till att de avlidit.

Kliar sig förmodligen med hornen
SVA kan inte uttala sig om grundorsaken till att älgar drabbas av dessa hudsår, men hudförändringarna tyder på att de drabbats av en akut kronisk klåda och sedan kliar sig med hornen så att såren uppstår. Sedan infekteras såren, vanligen av normalt förekommande hudbakterier, som i frisk hud kan hållas i schack men i skadad får chans till tillväxt. Ingen annan specifik smitta har kunnat påvisas som orsak till hudsåren så det finns ingen risk för smitta mellan älgar.

Hjortlusflugan en teori
En av de teorier som ses som mest sannolik är att förekomsten av hjortlusfluga ökat i Götaland och Svealand. De svärmar samtidigt som älgarnas parningsäsong pågår. Eftersom älgtjurar då är som mest aktiva kan de ha gått ner i vikt och därmed vara mer mottagliga för infektioner.
Det finns även andra teorier om vad som orsakar såren. SVA arbetar vidare med att ta reda på detta.