Foto: Shutterstock Ur domen: "Som ovan anförts finns dock en varg av genetiskt högt värde för den svenska vargstammen i nära anslutning till reviret, och enligt länsstyrelsens egna uppgifter har den genetiskt viktiga vargen nyligen kunnat knytas till angrepp på tamdjur."

Förvaltningsrätten upphäver beslut om skyddsjakt på varg i Skåne

Förvaltningsrätten i Luleå upphäver länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter en skadegörande varg i reviret Linderödsåsen i Skåne. Rätten tycker att samtliga förutsättningarna för skyddsjakt är uppfyllda – men skyddet för vargstammen väger tyngre.

Det är förvaltningsrätten i Luleå som behandlar mål som det om en överklagad skyddsjakt på varg i Skåne.

Jakten stoppad

Redan i fredags stoppades skyddsjakten genom beslut om en så kallad inhibition i väntan på ett rättsligt avgörande.

Nu har förvaltningsrätten i Luleå undanröjt länsstyrelsen i Skånes beslut om skyddsjakt på varg. Efter ett längre resonemang om kriterierna för vad som är allvarlig skada och gynnsam bevarandestatus samt vägledande rättsfall från EU landar rätten i att samtliga grundläggande förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda.

Fyra angrepp

Sedan den 25 juli har det skett fyra angrepp mot tamdjur i det aktuella området. Resultat från dna-analyser visar att tiken i reviret har varit den skadegörande individen vid något av tillfällena.

Vid två av angreppen ger dna-proverna ingen ledning angående vilken varg det var som angrep – och den 14 oktober sköts två hanvargar med stöd av paragraf 28.

Allvarlig skada

Avslutningsvis skriver domstolen:

”Vid avvägning mellan de i ärendet motstående intressena av att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen finner förvaltningsrätten att kriteriet allvarlig skada inte är uppfyllt i detta fall.”

Sedan tilläggs:

”Beslutet riskerar även att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus. Slutligen är det inte klarlagt att annan lämplig lösning saknas. Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas.”

Domen kan överklagas till kammarrätten i Sundsvall.