Foto: Anders LjungI ett gemensamt yttrande med Jägareförbundet och LRF försöker Jägarnas Riksförbund bland annat rädda övningsskyttet med blyammunition.

Gemensamt nej till blyförbud

I ett gemensamt yttrande gör Jägarnas Riksförbund, Jägareförbundet och LRF tummen ned för ytterligare förbud mot blyammunition. Även det nuvarande förbudet mot blyhagel över djupa vatten bör rivas upp, anser de tre organisationerna. I konsekvensutredningen av blyförbudet föreslår Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen att det på sikt endast ska bli tillåtet att använda blykulor vid jakt.

Allt skytte med blyammunition och all jakt med blyhagel kan förbjudas om de två myndigheterna får bestämma.

De två jägarorganisationerna samt LRF är endast beredda att behålla de nuvarande förbuden mot blyhagel i våtmarker samt för lerduveskytte. Det finns helt enkelt inga miljöskäl för att gå längre på förbudsvägen, hävdar de tre i sitt yttrande.

– Inget i utredningen kan konkret visa att bly i fast form är skadligt för miljön. Jag tycker det var mycket bra att vi kan ge ett gemensamt svar från de tre tunga organisationerna inom viltvården i Sverige, kommenterar Arne Karlsson, riksviltvårdskonsulent i Jägarnas Riksförbund.

Bland annat påpekar de tre organisationerna följande:

• Det vetenskapliga underlaget för att påvisa en miljörisk som grund för ytterligare förbud är helt otillräckligt.

• Det vetenskapliga underlaget avseende svenska förhållanden för att påvisa en hälsorisk som grund för ytterligare förbud saknas helt.

• Några miljömässigt ”mer säkra” och i övrigt fullgoda alternativ till bly i de aktuella sammanhangen finns inte.

• Ett förbud mot blykulor vid skytte får oöverstigliga konsekvenser för den svenska jaktskytteträningen med åtföljande risk för onödiga skadskjutningar.

• Åtskilliga undersökningar avseende bly i skjutvallar visar att blyläckaget är näst intill obefintligt.

• Bernkonventionens rapport om ”Ekologiska effekter av blyhagel på fastmark samt ackumulering av bly i vilda fåglar förutom sjöfåglar” kommer till slutsatsen att blyhagelanvändning på fastmark inte är en prioriterad miljöfråga.

• De enda internationella överenskommelser och rekommendationer i övrigt som förekommer på området föranstaltar om ett våtmarksförbud. Bland annat därför bör man i första hand avvakta utvecklingen på området inom EU.

• Nuvarande förbud mot blyhagel vid jakt över öppet vatten måste slopas då utredningsrapporten bekräftar att det inte finns miljöskäl till ett sådant förbud.

• Blyhagel vid skytte mot plåtfigurer på jaktstigar måste vara tillåtet då hagelalternativ till denna viktiga jaktskytteträningsform för närvarande saknas.

• Ett utökat förbud mot blyad ammunition saknar relevans, underminerar trovärdigheten för hela blyfrågan och riskerar att bli ett stort och onödigt djurskyddsproblem.

En viktig aspekt i blyutredningen är att blyhalterna sjunker, både i markerna och i vattenmiljöer. Även människor och djur får mindre bly i sig, främst på grund av minskad spridning i luften. Dessutom har blyammunitionen minskat kraftigt under den senaste tioårsperioden till följd av minskad användning av blyhagel.

Rena spekulationer

Argumenten för ytterligare förbud grundar sig på rena spekulationer, påpekar de tre förbunden.

– Miljönyttan står inte i någon som helst rimlig proportion till de praktiska och ekonomiska konsekvenser som ett utökat blyförbud kommer att få på såväl jaktutövningen som jaktskytteträningen i Sverige, skriver förbunden.

Av 22 undersökta örnkadaver 2005 hade tre dött av blyförgiftning. Det är något som bland andra Naturskyddsföreningen pekar på när de vill förbjuda blyammunition. Men det finns inget som visar att det beror på just blyammunition, invänder de tre förbunden.

Som stöd använder de även en rapport i Bernkonventionen 2004. Enligt rapporten finns inga bevis för att andra fåglar än sjöfåglar utsätts för risker på grund av användning av byhagel på fastmark.

Blyhagel över djupa vatten

Det utökade förbudet mot användning av blyhagel vid jakt på öppet vatten, som infördes 1 januari 2006, saknar helt miljömässig grund. Vattendjupet är så stort att fåglarna ändå inte kommer åt haglen, skriver de tre förbunden.

Även i utredningen konstateras att: ”De blyhalter som uppmäts idag i öppna och djupa svenska vatten är också i allmänhet långt under de halter som kan innebära biologiska skadeverkningar.”

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...