FOTO: STATENS NATUROPPSYN/MILJØDIREKTORATET En varghane som sövdes, försågs med gps-halsband och flyttades med helikopter inom Norge för fyra år sedan. Den enda lyckade vargflytten i Sverige hittills resulterade i att Tiveden-reviret etablerades för snart elva år sedan.

JRF: Inga vargar behöver flyttas inom Sverige

Vargar ska inte flyttas för att minska inaveln eller problemen i ett visst område. Det svarar Jägarnas Riksförbund på Naturvårdsverkets förslag till riktlinjer för flytt av varg inom Sverige.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda flera saker för att utveckla vargförvaltningen. Ett av uppdragen är att tillsammans med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt ta fram övergripande gemensamma riktlinjer för flytt av varg i Sverige. Uppdraget ska redovisas av Naturvårdsverket senast den 12 april 2024.

I början av november skickades ett förslag på remiss till andra myndigheter och intresseorganisationer.

Varg från öst kan flyttas

Myndigheterna har utifrån olika riskanalyser avseende inavel, spridning av smitta och risker för skador inom renskötseln kommit fram till att en varg av östligt ursprung, eller som har minst en förälder av östligt ursprung, kan flyttas från renskötselområde under förutsättning att

• den förses med sändare så att den kan följas minst sex månader efter utsättning på den nya platsen,

• den avmaskas mot hundens och rävens dvärgbandmask och

• en flyttad varg som dör inom sex månader ska undersökas avseende rabies.

I förslaget står också:

”Det behöver finnas beredskap och praktiska förutsättningar för genomförande av flytt av varg från renskötselområdet. Med praktiska förutsättningar menas utsläppsplats, fångst-team, nödvändiga tillstånd, lämplig årstid, ekonomiskt utrymme och liknande.”

Men i myndigheternas uppdrag har det denna gång dock inte ingått att se över några praktiska förberedelser.

Inga vargar behöver flyttas

En av remissinstanserna är Jägarnas Riksförbund, JRF, som inte anser att flytt av varg ska genomföras. JRF skriver i sitt svar:

”Som det framgår av remissen har 22 vargar vandrat in i Skandinavien under den senaste 10-årsperioden varav fyra har reproducerat sig med en skandinavisk varg. Det uppfyller med råge det som eftersträvas, nämligen att en varg av östlig härkomst reproducerar sig med en skandinavisk varg under varje femårsperiod.”

Ska behandlas som inhemska vargar

Om en flytt av varg ändå ska ske menar JRF att regelverket måste ”vara utformat för att säkerställa att flytten inte medför olägenhet för människor”.

JRF skriver att förbundet vill att ”om en flyttad varg orsakar skador för människor eller visar ett sådant oskyggt beteende att den ska vara föremål för skyddsjakt får det inte förhindras av det faktum att den har östligt ursprung”.

Avslutningsvis påpekar JRF att ”om flyttade vargar omfattas av regler som gör att de undantas från licens- eller skyddsjakt kommer förtroendet för vargförvaltningen ytterligare urholkas varför dessa vargar inte ska behandlas på något annat sätt än de inhemska vargarna”.