Foto: Johan Boström Ur skrivelsen: "Jägarnas Riksförbund anser att 60 vargar är att betrakta som väsentligt högre än 22–38 vargar och därmed bör gynnsam bevarandestatus fastställas till 60 vargar."

JRF:s stämmouttalande: Högst 60 vargar räcker

Under helgen genomförde Jägarnas Riksförbund, JRF, sin årsstämma 2022 i Kalmar. I samband med detta formulerades ett stämmouttalande som sändes till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg med kopia till miljö- och jordbruksutskottet.

Stämmouttalande från Jägarnas Riksförbunds årsstämma 2022

Under fler än tio år har Jägarnas Riksförbund varit den organisation som på det tydligaste sättet verkat för att minska vargens härjningar i Sverige. Genom förbundsstämmans beslut 2013 om Nej till frilevande varg har förbundet gått i täten och verkat för en minskad vargstam. Förbundet respekterar de demokratiska principerna vilket har lett till att 170 vargar varit det delmål som förbundet strävat mot de senaste åren.

Genom det Riksdagsbeslut som nu fattats har det blivit tydligt för förbundet att våra åsikter vinner allt mer gehör. Vargens påverkan på jägare, djurägare och landsbygdsbefolkning är oacceptabel och en omfattande jakt måste ske för att uppnå lättnad och nå målen för vargförvaltningen. När vargens gynnsamma bevarandestatus fastställdes till 170–270 vargar skedde det med en exceptionell säkerhetsmarginal. Tre forskargrupper gjorde uträkningarna baserat på en utdöenderisk om 10 % över de kommande 100 åren och numerären varierade mellan 22–38 vargar som minsta livskraftiga population.

JRF anser att de av forskarna framtagna numerären för minsta livskraftiga population ska ligga till grund för gynnsam bevarandestatus. I begreppen finns redan inbyggda säkerhetsmarginaler som säkerställer att vargpopulationen inte riskerar att dö ut varför några ytterligare marginaler inte behövs. Jägarnas Riksförbund anser att 60 vargar är att betrakta som väsentligt högre än 22–38 vargar och därmed bör gynnsam bevarandestatus fastställas till 60 vargar. Mot bakgrund av detta uppmanar Jägarnas Riksförbunds årsstämma regeringen att fastställa en ny gynnsam bevarandestatus om 60 vargar.

Förbundsårsstämman
Jägarnas Riksförbund

Kalmar 2022-06-19