Länsstyrelsernas beslut om licensjakt på sammanlagt 22 vargar i fem län står fast. Förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden, både från jägar- och bevarandesidan.
Foto: Kjell-Erik Moseid Länsstyrelsernas beslut om licensjakt på sammanlagt 22 vargar i fem län står fast. Förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden, både från jägar- och bevarandesidan.

Klartecken för licensjakten på varg

Förvaltningsdomstolen avslår samtliga överklaganden

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt på sammanlagt 22 vargar i fem län står fast. Det meddelade Förvaltningsrätten i Luleå i dag i en dom, sedan både värnar- och jägarsidan överklagat besluten. Samtliga överklaganden avslås.

Frågan gällde licensjakten på varg i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län. Förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden. Det innebär att länsstyrelsernas beslut består och att licensjakt på totalt 22 vargar tillåts från 2 januari inom vissa särskilt angivna områden.
Föreningen Nordulv, Wolf Association Sweden, Svenska rovdjursföreningen, Jaktkritikerna och Naturskyddsföreningen i Värmland och Dalarnas län överklagade. De begärde i första hand att besluten skulle upphävas.

Jägarnas Riksförbund vill ha jakt på 166 vargar
Jägarnas Riksförbunds distrikt i de fem berörda länen överklagade besluten i sina respektive län och begärde att jakten skulle utökas till sammanlagt 166 vargar.
Läs om det här:
Även Jägareförbundet i överklagade besluten i sina respektive län, förutom Västmanland, och begärde att jakten skulle utökas.
Alla som överklagat får dock avslag.
Förvaltningsrätten gör bedömningen att syftet med licensjakten, bland annat att begränsa negativa socioekonomiska konsekvenser och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning, i sig är acceptabla. Det kan motivera ett undantag från det strikta skyddet för varg, resonerar rätten.
Förvaltningsrätten anser även att jakten är ändamålsenlig, det vill säga att de syften som angetts kan förväntas uppnås genom licensjakt. Det saknas andra lämpliga lösningar för att uppnå dessa syften, skriver Förvaltningsrätten.

Det har tagits hänsyn till vargstammens status
När det gäller hur många vargar som ska få fällas under den kommande licensjakten har hänsyn tagits till vargstammens nationella status och hur stor andel av vargstammen som finns inom respektive län, konstaterar domstolen.
”Förvaltningsrätten har bedömt att licensjakten inte försvårar ett upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus och bedömer jakten vara proportionerlig. Vidare anser förvaltningsrätten att kraven om selektiv jakt under strängt kontrollerade förhållanden är uppfyllda.”
”Sammanfattningsvis har förvaltningsrätten bedömt att de förutsättningar som krävs för licensjakt enligt jaktförordningen och art- och habitatdirektivet är uppfyllda”, meddelas det på rättens webbsida.