Sverige, Norge och Finland är beredda att samarbeta inom vargförvaltningen och -forskningen.
Foto: Shutterstock Sverige, Norge och Finland är beredda att samarbeta inom vargförvaltningen och -forskningen.

Nytt ramverk för nordiskt vargsamarbete

För att stödja arbetet med de skandinaviska och finska vargpopulationernas långsiktiga överlevnad har Sverige tillsammans med Norge och Finland utvecklat ett gemensamt ramverk.

Naturvårdsverket i Sverige, Miljødirektoratet i Norge och Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har undertecknat det nya ramverket.
Det innebär att de tre länderna är beredda att samarbeta inom förvaltning och forskning för att försöka nå likartade inventeringsmetoder, dela med sig av kunskap och utveckla nya förvaltningsverktyg och arbetssätt.
– Det känns spännande att vi går mot en ökad samverkan med våra nordiska grannländer i en fråga som engagerar medborgarna i alla länderna. Det finns mycket att lära av varandra, såväl vad gäller arbetssätt som användning av nyutvecklad teknik, kommenterar Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

En invandrad varg vart femte år
Enligt ramverket förbinder sig till exempel Finland att säkerställa att minst en finsk-karels varg vandrar in till skandinaviska halvön vart femte år, så att inavel undviks och gynnsam bevarandestatus bibehålls hos vargarna i Sverige och Norge.
Bland annat lovar Finland att inte bevilja skyddsjakt på vandrande varg i renbetesområden nära gränsen till Sverige, och att utvärdera möjligheten till etablering av vargrevir i de sydvästra delarna av sitt renskötselområde, för att öka chansen att varg självmant vandrar in i Skandinavien.

Vargflytt från Finland kan bli aktuellt
Om inte det räcker för att säkerställa genetisk förnyelse i den skandinaviska vargstammen är de finska myndigheterna beredda att förhandla med de svenska myndigheterna om att flytta varg från Finland till södra och mellersta Sverige.
För att säkerställa att vargar som vandrar in i Skandinavien snabbt upptäcks och spåras strävar myndigheterna i de tre länderna efter att utveckla ett informationsnätverk. Det förväntas ge möjlighet att förhindra skador på renar, etablering av vargrevir i renskötselområden och att minska risken för tjuvjakt.