Blir det vargjakt i vinter får avskjutningen inte ens börja tangera att vargstammen sjunker till 270 vargar. Det har Naturvårdsverket bestämt med anledning av riksdagsbeslutet om rovdjuren.
Foto: Shutterstock.com Blir det vargjakt i vinter får avskjutningen inte ens börja tangera att vargstammen sjunker till 270 vargar. Det har Naturvårdsverket bestämt med anledning av riksdagsbeslutet om rovdjuren.

Över 270 vargar krävs före jakt

(UPPDATERAD VERSION) Ingen jakt på varg kan tillåtas som innebär att vargstammen börjar bli mindre än 270 vargar, meddelar Naturvårdsverket inför den väntade vargjakten i vinter. Förra vintern uppskattades Sverige ha cirka 300 vargar. 

Utifrån den nyligen antagna rovdjurspropositionen i riksdagen har nu Naturvårdsverket bestämt referensvärden för rovdjurspopulationerna i Sverige. För att rovdjursstammarna ska ha fortsatt gynnsam bevarandestatus kan inte jakt tillåtas som börjar hota referensvärdet.

Referensvärden för rovdjuren på nationell nivå:

Björn: 1 400. 

Varg: 270.    

Järv: 600.     

Lodjur: 870. 

”Naturens varningslampa”
Naturvårdsverket beskriver referensvärdena som ”naturens varningslampa”.

I ett pressmeddelande poängterar verket dessutom att det behövs en marginal till referensvärdet. Annars är möjligheten att förvalta stammarna med hjälp av jakt ytterst begränsade.

– Rovdjursstammarna behöver marginal för att inte förlora gynnsam bevarandestatus. Därför behöver vi ha fler rovdjur än referensvärdet. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas, kommenterar Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Svårt att få ens skyddsjakt
– Har vi inte kontroll på detta kan det få konsekvenser där det till och med kan bli svårt med skyddsjakt, tillägger hon.

”Naturvårdsverket fortsätter att utreda om det är möjligt att reglera vargstammen i olika områden med hjälp av jakt redan i vinter. Flera saker måste vara på plats innan det går att avgöra om det är möjligt att genomföra en populationsreglerande jakt. Att sätta referensvärdet är ett led i det arbetet och inom den närmsta tiden ska en uppdatering av förvaltningsplanen för varg vara klar”, meddelar verket.

Ersätter riksdagens intervall för antalet rovdjur
”När referensvärdena är bestämda försvinner de intervall som riksdagen har angett. Intervallen har bara betydelse när man bestämmer referensvärdet och kan bli aktuella igen om referensvärdena ska justeras vid nästa inrapportering”, tillägger Naturvårdsverket.

Fakta om referensvärden:

• När populationen är större än referensvärdet är en förvaltning som kan omfatta populationsreglerande åtgärder möjlig.

• Rovdjurens bevarandestatus rapporteras till EU vart sjätte år enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Inrapportering sker under 2013 och nästa gång 2019.

• Naturvårdsverket kommer att komplettera redovisningen till EU före årsskiftet.

Cirka 300 vargar förra vintern
I pressmeddelandet går inte verket in på hur storleken på den nuvarande vargstammen kommer att uppskattas inför en eventuell jakt.
Det svensk-norska vargbeståndet har grovt uppskattats till totalt 380, plus eller minus 30 djur, för vintern 2012-2013.
Cirka 300 vargar fanns enbart i Sverige. Den gränsöverskridande delen av stammen, som är gemensam för de båda länderna, var på cirka 50 djur. Omkring 30 vargar fanns enbart i Norge.
Den årliga tillväxten är mellan 15 och 20 procent. Det innebär att en vargjakt i vinter kan ske i en population som beräknas vara cirka 400 vargar.
Vid tidigare licensjakter på varg i Sverige låg kvoten på 20 vargar.