Foto: Shutterstock Mårdhunden är en av de invasiva djurarter som oroar Riksrevisionen.

Riksrevisionen sågar Naturvårdsverkets arbete

Stenmård, mårdhund och bisam. De invasiva arterna tränger sig på och jägarna fyller en viktig funktion i bekämpningen. Men myndigheternas insats underkänns och Riksrevisionen påpekar att man riskerar att missa miljömålen.

Riksrevisionen, en oberoende myndighet under riksdagen med uppgiften att granska hur andra myndigheter sköter sina uppdrag, riktar stark kritik mot statens arbete mot invasiva arter.

Inte effektivt

I ett pressmeddelande konstaterar man att det ”under lång tid gått långsamt och ännu inte fungerar effektivt”.

Därefter påpekar Riksrevisionen att invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och övriga världen. De orsakar stor skada i naturen och bidrar till att sprida sjukdomar till människor och djur.

”Kända i decennier”

– Trots att problemen har varit kända i decennier är det först på senare år som staten har börjat vidta betydande åtgärder. Flera väsentliga delar för ett effektivt arbete saknas fortfarande, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg.

Det är länsstyrelserna som ansvarar för att främmande arter bekämpas effektivt. Men arbetet försvåras av att Naturvårdsverket inte har tagit fram en lista över vilka arter som ska bekämpas.

Sprider sig

– Detta har fördröjt arbetet, med risk för att arter hinner sprida sig ytterligare och därmed blir svårare och dyrare att bekämpa. Det kan också ha lett till att de bekämpningsåtgärder som länsstyrelserna ändå har satt i gång inte alltid har varit de mest angelägna, säger Linda Sahlén Östman, projektledare för Riksrevisionens granskning.