Utslängd från marken. Speciellt nyblivna och unga jägare bör se upp för oskäligt höga priser för jakten och oseriösa avtal. Nedan finns exempel på ett avtal med flera fallgropar för den som ska arrendera jakten
Utslängd från marken. Speciellt nyblivna och unga jägare bör se upp för oskäligt höga priser för jakten och oseriösa avtal. Nedan finns exempel på ett avtal med flera fallgropar för den som ska arrendera jakten

Se upp för skyhöga jaktpriser och oseriösa avtal

Speciellt nyblivna och unga jägare bör se upp för oskäligt höga priser för jakten och oseriösa avtal. Nedan finns exempel på ett avtal med flera fallgropar för den som ska arrendera jakten.

I Karlshamn kommuns skärgård hyrde en markägare ut sin jakt för 12 000 kronor. På marken kunde man främst jaga fågel, främst duva och gås på åkrar och sjöfågel vid kustbandet. Eventuellt kunde man också lyckas pyrscha en bock.

12 000 kronor är ingen stor summa för jakt idag, men tilläggas bör att denna mark endast var 15 hektar! Med andra ord bör rekordet vara nått med 800 kronor per hektar Men markägaren ansåg inte att man kunde räkna hektarpris utan det var ett ”totalpris” för jakten. Sedan ingick ju ett hektar, insprängt i ett annat jaktlags område. Där borde ”man ju kunna ta ett rådjur för grannarnas hund”, enligt markägaren.

I dag blir jakten dyrare och dyrare. Detta skapar problem, speciellt för nya och oerfarna jägare, som skulle ge sin högra hand för en plätt att jaga på.

Oseriösa avtal vanligt

Men det är inte bara höga avgifter man kan råka ut för. Oseriösa jaktavtal är också en vanlig företeelse.

Ett par grabbar i Småland- Blekinge råkade ut för en småländsk markägares förslag.

Vad som är slående i förslaget till avtal är markägarens absoluta makt över jägarna. De tvingas vara med och följa älgskötselområdet. De saknar optionsmöjligheter till följande år, vilket gör att viltvårdande arbetsinsatser riskerar falla andra jägare till godo, eller till och med att arrendatorerna struntar i viltfrämjande åtgärder.

Ägaren kan helt godtyckligt säga upp arrendatorerna utan motivering på dagen. Summan som tas upp i avtalet är 2000 kronor, men den verkliga avgiften var över 10 000 kronor. Frågan är vilken summa procenten skulle baseras på vid en eventuell uppsägning?

Om det uppstår en tvist åker arrendatorn ut! Inget tal om medling här inte.

Omyndigförklarad jägare

Markägaren anser sig också ha rätt att begränsa antalet jägare på marken, vilket omyndigförklarar arrendatorn.

Det finns mer att anmärka på, men det lämnar vi över till våra läsare att debattera om. Vi föreslår att ni som skall hyra en jaktmark skall vara uppmärksamma på oseriösa avtal.

Ett bra förslag är följande, som finns på Jägarnas Riksförbunds sajt:

www.jagarnasriksforbund.se/bdh_filearea/Jaktkontrakt_formular_A.pdf

Se upp med vilken markägare du hyr av. Ser avtalet som nedan, eller värre, kan man nog räkna med fortsatt ”strul”. Du kan bli av med jakten i värsta fall, menen oseriös markägare kan ge flera andra problem.

Ett tips är att kolla med tidigare arrendatorer samt även kolla med jaktgrannarna om hur samarbetet och annat har fungerat.

Vid kontakt med jaktgrannarna i just detta aktuella fall berättades det att det var mycket oroligt på denna mark med många olika arrendatorer.

Här är avtalet som omtalas ovan:

Arrendeavtal av Jakt på Txxxxxxxa 1:XX mfl (114,5 Har)

mellan TN (ägare) och NN (arrendator)

Gällande

Detta avtal gäller under Jakvårdslagen och övriga lagar inom Sveriges Rikes Lag. Avtalet gäller för både Älgjakt i tillhörande älgskötselområde och småviltsjakt på arrenderad mark. Riktlinjer och bestämmelser inom Älgskötselområdet skall följas efter vad som beslutas däri. Bryts något av detta kommer avtalet sägas upp med omedelbar verkan.

Giltighet

Avtalet gäller under ett år från 2007-07-01 till 2008-06-30. Avtalet bryts efter avtalets utgång.

Uppsägning

Båda parter äga rätt att säga upp avtalet när helst så önskar efter nedan beskriven princip. Om avtalet sägs upp efter bockjakten på rådjur har startat kommer ägaren att betala tillbaka av 80 % av arrendebeloppet. Om avtalet sägs upp efter start av älgjakt kommer 40 % återbetalas av arrendebeloppet. Sägs avtalet upp efter 2007-12-13 kommer det utgå full betalning av arrendet.

Om arrendator av någon anledning skulle bryta mot avtalet i någon del kommer inte någon del betalas tillbaka till arrendator. Vid uppsägning skall arrendator skicka tillbaka den upplaga som erhållits.

Pris

Priset för arrendet utgår med 2000 (tvåtusen) kr varav moms ingår med 400 kr.

Betalning

Betalning sker i förskott till ägaren. Avtalet är ej ingånget förrän full betalning har utgått till ägaren och båda parter undertecknat avtalet.

Tvist

Om tvist skulle uppstå bryts avtalet enligt stycke Sekretess eller Uppsägning.

Sekretess

Ingen av avtalsparterna äga rätt att sprida avtalet till tredje part. Om arrendator utgör fallet kommer arrendet brytas och innestående del av arrendet kommer inte betalas ut.

Övrigt

Ägare får bedriva verksamhet när helst under avtalstiden och arrendator skall vidtaga åtgärder därefter.

Jakttorn som finns på området ägs av markägaren under arrendet. De som är anlagda av arrendator tillfaller markägaren vid upphörandet av detta avtal.

Arrendator äger inte rätt att i sin tur hyra ut jakten till någon tredje part.

Arrendator får max ha antalet jägare vid varje jakttillfälle som god jaktetik kräver. Vid normala fall är man 3-5 st vid respektive jakttillfälle.

Arrendator skall redogöra vad och kvantitet för vilka villebråd som har nedlagts för markägare senast mars månad.

Avtalet skrivs i två exemplar varav båda parter får ett vardera.