Foto: Shutterstock Ur beslutet: "Länsstyrelsen avlyser jakten om tilldelad björn fällts eller påskjutits innan jakttiden löpt ut. Om eftersök visar att det påskjutna djuret är oskadat beslutar länsstyrelsen huruvida fortsatt jakt ska ske inom återstående tid som omfattas av beslutet."

Skyddsjakt på björn i Bollnäs

En problembjörn i Bollnäs kommun får avlivas efter beslut av länsstyrelsen i Gävleborg. Orsaken är att djuret fortsätter att närma sig bebyggelse trots skrämselförsök och god födotillgång i skogen.

Enligt länsstyrelsens bedömning är det en och samma björnindivid som under en längre tid har rört sig nära bebyggelse och hästhagar i byn Annefors och närliggande byar i Bollnäs kommun.

Rotat i soptunnor

De boende har också rapporterat om att björnen har rotat i soptunnor och att de skadeförebyggande åtgärderna har varit resultatlösa, något som delvis beror på att björnen rör sig mellan byarna.

Den beslutade skyddsjakten får som längst pågå till och med den 15 augusti.