2020 var första året som attityden till kungsörn undersöktes. Det visade sig att arten är det stora rovdjur som de tillfrågade var mest positivt inställda till. 88 procent tycker om att djuret finns och samma andel skulle acceptera att ha det i närheten av sin bostad.
Foto: Mostphotos 2020 var första året som attityden till kungsörn undersöktes. Det visade sig att arten är det stora rovdjur som de tillfrågade var mest positivt inställda till. 88 procent tycker om att djuret finns och samma andel skulle acceptera att ha det i närheten av sin bostad.

Stor kartläggning av åsikter om rovdjur

Synen på rovdjuren delar Sverige. I länen där de finns är intresset av att få fler mindre än där arterna inte förekommer lika mycket. Björnen är något av ett favoritrovdjur och vargen är mest kontroversiell.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i samarbete med Umeå universitet som just släppt rapporten:
”En attitydundersökning om stora rovdjur och rovdjursförvaltning”.
Undersökningen är den fjärde i ordningen och i rapporten sammanvägs data från 2004, 2009, 2014 och 2020.
9 000 nya svar har tillkommit och sammanlagt bygger rapporten på svar från 30 488 personer.
Svarsfrekvensen skiljer sig åt mellan olika landsdelar. Jämtlänningarna ligger i topp med en svarsfrekvens på 45 procent.
I andra änden av skalan återfinns stockholmarna med svarsfrekvensen 31 procent.

Fler län deltar
Metodiken och frågeställningar har varit desamma sedan den första rapporten gjordes 2004. Men antalet län som deltar har stadigt ökat.
– Det handlar helt enkelt om vilka län som visar intresse för att vara med. En tydlig trend är att synen på rovdjuren allt mer tenderar att skilja sig mellan de län som har dem och de län som inte har dem, säger forskaren Sabrina Dressel, på institutionen för vilt, fisk och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet.
En annan förändring som är tydlig är den att allt fler personer tycker att förebyggande insatser riktade mot problemdjur är acceptabla.
Det kan handla om sådant som att skrämma i väg en oskygg och närgången björn eller om att flytta en varg.

Positivare till gift
En hypotetisk frågeställning om huruvida det är rätt att döda besvärliga rovdjur med gift eller att döda deras ungar besvarades inte heller likadant under 2020 som vid tidigare rapporttillfällen.
– Där noterar vi att de flesta fortfarande är emot den typen av insatser, men motståndet har minskat något över tid, säger Sabrina Dressel.
Generellt är det tydligt att attitydförändringar sker långsamt. Det tar flera år för att ett rovdjur ska bli mer eller mindre accepterat.
Synen på samma art kan också vara motsägelsefull. Ett exempel är björn som enligt undersökningen är något av ett favoritdjur för många svenskar.
Nästan varannan tillfrågad person säger sig ”tycka mycket om” att den finns. Och ytterligare 30 procent stannar vid att ”tycka om” att den finns. Men bara hälften av respondenterna i det nationella urvalet kan tänka sig att acceptera björn i närheten av sitt boende.

Björnen favorit
Den positiva åsikten om björn har i princip varit oförändrad under de senaste decennierna. Men två län skiljer ut sig.
I Stockholm är man ”ännu” mer positiv till björn än i övriga Sverige och i Värmland är förhållandet det omvända.
Samtidigt noterar forskarna en ökande rädsla för björn då 53 procent av de tillfrågade på ett nationalt plan är rädda, vilket är tio procent mer än 2004.
Eftersom län utan björn inkluderas i svaret är det logiskt att det också finns län där rädslan är betydligt större än snittet.
För de andra rovdjuren gäller att 71 procent är positiva till järv och 80 procent till lodjur.
Det mest kontroversiella rovdjuret är vargen, en art som delar Sverige åsiktsmässigt.

”Samexisterar med arten”
I Stockholm tycker 79 procent av de tillfrågade att det är bra att varg finns i landet. Men i varglänen Dalarna, Värmland och Gävleborg är siffran 54 procent och i Jämtland 59 procent.
I rapporten kommenteras detta med orden:
”Tidigare forskning visat att attityderna till varg tenderar att bli mindre positiva ju längre människor samexisterar med arten”.