Karl Ståhl på SVA leder ett treårigt projekt för nästan tre miljoner om hur svinpest kan upptäckas och stoppas i Sverige. Jägare väntas få en nyckelroll för att på ett tidigt stadium slå larm om vildsvin börjar sprida smittan.
Foto: Göran Ekeberg/AddLight och Shutterstock Karl Ståhl på SVA leder ett treårigt projekt för nästan tre miljoner om hur svinpest kan upptäckas och stoppas i Sverige. Jägare väntas få en nyckelroll för att på ett tidigt stadium slå larm om vildsvin börjar sprida smittan.

Svensk miljonsatsning mot svinpest

Nästan tre miljoner satsas på ett forskningsprojekt för att stoppa svinpesten om smittan når Sverige från till exempel Baltikum. Biträdande statsepidemiolog Karl Ståhl vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) leder projektet. Jägare som kan upptäcka svinpestfall hos vildsvin väntas få en nyckelroll.

TREÅRIGT PROJEKT

I forskningsprojektet, som startar 1 januari 2019 och pågår under tre år, deltar förutom Karl Ståhl, Cecilia Hultén och Erika Chenais, alla vid SVA, professor Susanna Sternberg-Lewerin vid SLU, Ebba Schwan från Gård & Djurhälsan och Margareta Åberg från LRF och Sveriges Grisföretagare.

Afrikansk svinpest är en allvarlig, smittsam virussjukdom som drabbar både tamgrisar och vildsvin. Kunskapen om hur smittspridning från vildsvin till grisar ska förhindras är dock bristfällig. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur en eventuell smittspridning i Sverige bäst förebyggs och kontrolleras. Det satsas 2,9 miljoner kronor från Stiftelsen lantbruksforskning.
Afrikansk svinpest har etablerat sig i stora delar av östra Europa, främst hos vildsvin.

Från Belgien till Kina
Under 2018 nådde sjukdomen även västra Europa med fall hos vildsvin i Belgien. Samtidigt spreds svinpesten österut ända till Kina, där smittan på kort tid har nått stora delar av landet.
– Afrikansk svinpest kan även hota den svenska grisproduktionen. Introduktion till svenska vildsvin bedöms vara den troligaste smittvägen till Sverige. Risken finns då för vidare spridning genom direkt eller indirekt kontakt med grisar. Förebyggande åtgärder behövs för att förhindra sådan spridning, inte minst med en allt större och tätare vildsvinsstam, säger Karl Ståhl på SVA.

Kontakter mellan vildsvin och tamgrisar
Projektet ska ge underlag till en strategi för att förebygga och avvärja sådana kontakter.
– Vi vet för lite om hur kontakter mellan vildsvin och grisar ser ut, hur vanliga de är och hur de skulle kunna undvikas, kommenterar Karl Ståhl.
Möjligheten att begränsa och bekämpa ett eventuellt framtida utbrott av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige är beroende av att smittan upptäcks i ett tidigt skede, innan spridningen blivit alltför omfattande.
I projektet kommer forskargruppen därför att studera Sveriges förmåga till tidig upptäckt av ökad dödlighet hos vildsvin.
I praktiken innebär detta att undersöka i vilken grad döda vildsvin hittas av jägare eller allmänhet och rapporteras in till berörda myndigheter.