Svenska tjänstemän har drivit frågan om licens på magasin, trots att det inte ingår i deras uppdrag.
Foto: Mikael Moilanen Svenska tjänstemän har drivit frågan om licens på magasin, trots att det inte ingår i deras uppdrag.

Sverige vill ha licens på magasin

Nya interna dokument har läckt ut från EU-förhandlingarna

Nya läckta dokument från GENVAL visar att medlemsländernas representanter vill kunna förbjuda halvautomater som kan laddas med fler än 10 alternativt 20 patroner, och vill totalförbjuda helautomatiska skjutvapen för sport och samling. Jakt & Jägare kan även avslöja att de svenska tjänstemännen ännu en gång överträtt riksdagsmandatet och har drivit en egen linje. Denna gång har man krävt licenser på magasin, ett krav som politikerna sade nej till när det 2014 föreslogs av RPS.

Jakt & Jägare har kommit över dokument från GENVAL, en grupp under ministerrådet som representerar medlemsländerna i EU, som visar vad man diskuterat på det senaste mötet och vilka frågor som man kommer att ta upp på nästa.
Av dokumenten, som kommer från ett möte som hölls den 25 april, framgår att medlemsländerna stödjer flera av kommissionens kontroversiella förslag, och att man dessutom i vissa fall vill gå längre.

Halvautomatförbud
Den hetaste frågan vid mötet var hur man skulle definiera farliga halvautomater.
Det senaste förslaget är att långa vapen som kan förses med magasin som kan ta fler än 10 patroner, eller korta som kan ta fler än 20 patroner, skall betraktas som särskilt farliga och flyttas till den förbjudna kategorin (Kategori A).
Man har även diskuterat om vapen i kaliber .22LR skall undantas från ett eventuellt förbud.

Stopp för k-pistskytte
Skrivningarna i det senaste förslaget skulle även innebära slutet för det svenska k-pistskyttet. Detta skulle uppnås genom att specificera för vilka ändamål undantag från förbudet för innehav av helautomatiska vapen, och sådana halvautomater som man vill flytta till kategori A, som skulle vara tillåtna.
Något undantag för sport skulle inte medges, utan endast för nationellt försvar, forskning, utbildning eller för kulturella och historiska ändamål. I dag får undantag göras om säkerheten bedöms erforderlig, vilket det svenska systemet med licenser och förvaringskrav anses uppfylla.
Vidare menar man att samlare inte skulle få ha sådana vapen. Något motiv för detta ges inte annat än att det skulle uppfattas som konstigt om samlare skulle få inneha vapen som inte fick användas för sport. Museer skulle därmed även fortsättningsvis få inneha sådana vapen. Till skillnad från de tidigare protokollen från GENVAL har detta inga noter så det går inte att se i dokumentet vilka medlemsländer som stött vilka förslag.

Sverige ville ha magasinlicenser
Jakt & Jägare har emellertid via källor fått ta del av internt konfidentiellt tjänstemannamaterial från mötet som i detalj visar vad som diskuterats och hur de olika länderna ställt sig till olika förslag. Dessa visar bland annat att de svenska tjänstemännen även vid detta möte drivit frågor som ligger utanför det förhandlingsmandat som riksdagen gav regeringen. Av rapporter från mötet framgår att de svenska representanterna, tillsammans med Frankrike och Belgien, förordat att magasin skall räknas som vitala delar och därmed vara licenspliktiga.

Magasinlicens gammalt poliskrav
Magasin tas överhuvudtaget inte upp i riksdagens förhandlingsuppdrag. Däremot stoppade regering och riksdag motsvarande förslag i Sverige så sent som 2014.
Då kom förslaget från vapenutredaren och RPS-medarbetaren Doris Högne-Rydheim, och Polisen har även i remissvar tidigare förordat magasinlicenser.
Förslaget kom när det lades fram i Sverige emellertid att få stark kritik från de andra remissinstanserna vilka bland annat påpekade att det inte på ett rättssäkert sätt gick att definiera vad ett magasin var, liksom att licenskrav på magasin inte skulle ha någon påvisbar effekt på brottslighet.
Av rapporterna från EU-mötet framgår även att majoriteten av EU-länderna röstade nej till förslaget om magasinlicens och att det förslag Sverige stödde föll.

Förbudshot mot ”farliga kalibrar”
Det interna materialet visar också att man diskuterat enskilda vapentyper, exempelvis det i sportskyttesammanhang vanligaste halvautomatiska geväret AR-15, och att det på mötet tagits upp att sådana ”inte hör hemma på den civila marknaden” eftersom ”de är konstruerade för att döda” liksom att vapen i vissa kalibrar som är ”särskilt farliga” bör regleras särskilt eller förbjudas.

Här kan du läsa GENVAL-dokumentet [läk till detta pdf-form]