Anders Lindström påpekar att valberedningen inte har någon kontrollfunktion.
Foto: Anders Ljung Anders Lindström påpekar att valberedningen inte har någon kontrollfunktion.

Anders Lindström:

”Vi deltar inte i något fulspel”

Anders Lindström, ordförande i JRF:s valberedning, håller med Ronnie Hermansson om att det är dags för en förändring. Men, påpekar Lindström, det är årsstämman som väljer vilka som ska ingå i både valberedningen och förbundsstyrelsen.

Valberedningen består av sex ledamöter, två från varje region (syd-mellan-norr), och de väljs av ombuden på stämman.
Vad avser det ”fulspel”, som Ronnie Hermansson skriver om, så deltar inte valberedningen i något sådant. Det vi vet är att det finns distrikt som är emot styrelsens arbetssätt och att styrelsen inte svarar på frågor. Jag, ordförande i valberedningen, är och har varit noga med att diskussioner inom valberedningen stannar där.

Valberedningen nominerar
Valberedningen ska arbeta fram nomineringar till ombuden på stämman. Vid årsskiftet skickar vi en lista till distrikten och styrelsen på vilka som står på val inför kommande stämma. Önskvärt är att distrikten lägger mer arbete på att föreslå nomineringar än i dag.
Senast den 5 april ska vi ha fått nomineringar från distrikten samt besked från dem som står på val om de avsäger sig eller ställer upp för omval. Enligt stadgarna kan inte distrikt och ombud föreslå nomineringar efter den 5 april. Detta tillkom vid den senaste stadgeändringen för att få bort ”kupper” på stämman.
Valberedningen kan däremot föreslå nominering fram till stämman. Både nomineringslistan och valberedningens protokoll är utskickade till distrikten och ombuden.

Inte självklart att bli omvald
Förbundsstyrelsen ska bestå av nio ledamöter och tre suppleanter. Som det är nu har en ledamot och tre suppleanter hoppat av. En ledamot är utesluten. En ledamot har gått bort. En revisor och en revisorsuppleant hoppat av. I dagsläget består förbundsstyrelsen därför av sex ledamöter, vilket gör att de precis är beslutsmässiga enligt stadgarna.
När valberedningen avger sitt förslag har det varit många diskussioner. Vi tittar på hur styrelsen och övriga förtroendevalda fungerar och försöker bilda oss en uppfattning utifrån JRF:s bästa. Vi utgår från nomineringslistan samt att valberedningen har egna förslag. Det är inte självklart att man blir nominerad bara för att man har sagt ja till omval.
Under vissa år har valberedningen internt haft olika uppfattningar, men enats. I år har vi inte enats.

Har ingen kontrollfunktion
Jag håller med om att en valberedning är ”organisationens viktigaste organ”. Valberedningen har dock inte någon kontrollfunktion och kan därmed inte kontrollera att styrelsen och övriga ”organ” fungerar.
Det är förbundsordförandens uppgift att hålla samman styrelsen, samt leda och fördela arbetet. Revisorerna arbetar fristående från styrelsen.
Stämman är det högsta beslutande organet, och väljer styrelse och övriga funktionärer.

Kanske dags för en nystart
Många i valberedningen har suttit i ganska många år. Jag kan hålla med om att det är dags för en förändring, men det är stämman som väljer vilka som ska ingå i valberedningen.
Beträffande förbundsstyrelsen har många i den också varit med länge, mer än tio år. Kanske är det dags för en ”nystart” även där.
Det kan ju vara något för en stadgegrupp att se över hur länge man bör sitta på ett mandat.
Vad avser demokratiskt förhållningssätt ska det gälla för styrelsen och i hela JRF.

ANDERS LINDSTRÖM
ordförande i JRF:s valberedning