Beslut om vargjakt ett steg i rätt riktning

Den 21 oktober fattade riksdagen ett beslut som är ett steg i rätt riktning på en återstående lång och förmodligen krokig väg. Jag ser att Jägarnas Riksförbunds förtjänstfulla arbete bland förtroendevalda och tjänstemän på central, regional och lokal nivå, likväl och andra organisationers trägna arbete oberoende av enskilda eller gemensamma ageranden, har gett resultat.

Bland det positiva är den förestående vargjakten, som enligt JRF:s mening bör omfatta minst 103 individer. Det kommer förhoppningsvis att lätta på trycket i de under en lång tid värst drabbade områdena.
Även regionaliseringen av rovdjursförvaltningen är positivm förutsatt att besluten grundar sig på i regionalt/lokalt i samverkan utarbetade underlag.

Vargimporten behövs inte
På den negativa sidan är bland annat förslaget om import av varg. En import som förhoppningsvis inte behöver iscensättas eftersom invandringen och dubbla föryngringen av Pessinkivargen i Galvenreviret visar att naturliga förutsättningar med stor sannolikhet fungerar.
Dessutom finns det troligen ytterligare minst tre invandrade individer. En flyttning inom landet kommer troligen inte heller att behöva utföras, eftersom de invandrade individerna med sina nya gener tillsammans med Pessinkivargens avkommer tillför en positiv förändring i vargstammen vad gäller bevarandestatusen ur DNA-perspektivet.

Ser ljusare på framtiden
Nu kan Jägarnas Riksförbund liksom samer, lantbrukare, glesbygdsbor och andra intressegrupper se något ljusare på framtiden även om mycket arbete återstår.
Förhoppningsvis kommer även det framtida arbetet att i möjligaste mån ske i samverkan och samförstånd så långt det är möjligt.
 
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent Jägarnas Riksförbund