JRF:s ”nej till frilevande varg” blir alltmer tydligt den rätta vägen, tycker Solveig Larsson.
Foto: Jägarnas Riksförbund JRF:s ”nej till frilevande varg” blir alltmer tydligt den rätta vägen, tycker Solveig Larsson.

Tack för engagemang i vargfrågan!

Tack till alla som engagerar sig, debatterar och överklagar för att vi ska få en rovdjurspolitik som sätter människan i första rummet och anpassar rovdjuren efter människors verksamhet, skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Denna ovanliga sommar med bekämpning av corona har också blivit ovanligt kylig och regnrik. Det är bra för vissa vilt och sämre för andra.
Låg temperatur under högsommar är till fördel för klövviltsungar, där annars värmestress och snabbt förvuxet foder minskar moderns mjölkproduktion och ger ungen mindre näring. Däremot har skogshönsens ungar fått en besvärlig tid, då värme och torka ger dem bättre möjligheter. Försommarens värme gav grund för bra bärskörd, så det finns bär i överflöd åt björnen.

Angreppen fortsätter
När det gäller rovdjur fortsätter angreppen och ”statens byrackor” orsakar skada, lidande och försämrad livskvalitet för många landsbygdsbor och deras livsverk. Tack till alla som engagerar sig, debatterar och överklagar för att vi ska få en rovdjurspolitik som sätter människan i första rummet och anpassar rovdjuren efter människors verksamhet.
JRF:s ”nej till frilevande varg” blir alltmer tydligt den rätta vägen!
Att många län valt att sätta förvaltningsmål för rovdjur som vida överskrider det antal som länet måste ha (mininivån), samtidigt som övriga mål med rovdjurspolitiken inte nås, visar på hur ensidigt länen arbetar.
Det borde vara självklart att antalet rovdjur kan avvika från mininivån först när alla mål i rovdjursförvaltningen är uppnådda. Så skapas tillit och en trovärdig förvaltning.

Obegriplig myndighetsutövning
Polismyndigheten har flertalet gånger visat på obegriplig myndighetsutövning, både när det gäller tillstånd för vissa vapen, förvaringskrav och nu tillsyn av skjutbanor. Under många år har väl fungerande samarbete i tillit mellan myndighet och medborgare skapat bra skjutbaneverksamhet.
Nu har polisen beslutat att avbryta samarbetet och genomför besiktningar själva. Att kompetenta medarbetare saknas, att tillstånd inte kan förnyas och att vi jägare inte får träna inför vårt samhällsuppdrag i jakten blev mindre viktigt.
Samtidigt som vikten av ökad tillit mellan medborgare och myndigheter blivit så uppenbar ska en statlig utredning lämna förslag på hur tilliten ska stärkas.
Nu har ett års frist lämnats genom regionala polisbeslut och egenkontroll utförs.
Men vi behöver låta polisen få kraftsamla mot kriminella. Myndighetshantering av vapen och skytte för jägare och sportskyttar är lämpligt att låta den av riksdagen beslutade viltmyndigheten ta hand om.
Dags för regeringen att verkställa riksdagens beslut!