• Älgskadefondsföreningen

”Björnbeslutet inte trovärdigt”

AktuelltPublicerad: 2010-07-03 14:34

Per Mellström, viltförvaltningsdelegat i Gävleborg, riktar i en skrivelse skarp kritik mot björntilldelningsbeslutet i Gävleborg och Dalarna.
– Beslutet är inte seriöst och kommer att äventyra det fortsatta arbetet, hävdar han.

Bakgrunden till Mellströms kritik är att de bästa tillgängliga data som finns för de båda länen visar att de hyser bjönstammar på cirka 528 björnar (Gävleborg), respektive 286 björnar (Dalarna).
I år blev dessutom inte björnförvaltningen regionaliserad, på grund av att de fyra nordligaste länen bad om det. Därför satte Naturvårdsverket ett tak på 81 björnar (10 procents avskjutning) för Gävleborg och Dalarna, med motiveringen att björnstammen skulle stabiliseras.
Reserveras tre björnar i varje län för eventuella skyddsjakter betyder det att tilldelningen borde vara 26 björnar i Dalarna och 49 björnar i Gävleborg.
Istället blev det 35, respektive 40 björnar i tilldelning.

Borde ha varit tvärtom
Kort sagt: Länsstyrelserna frångår Naturvårdsverkets intentioner kraftigt och ger Dalarna en avskjutning på 12,2 procent och Gävleborg en avskjutning på 7,5 procent.
Till saken hör också att beräkningen av björnstammarna är två år gammal och att Dalarna även förra året sköt mer än stabiliseringsnivån (12,9 procent) och Gävleborg sköt mindre än stabiliseringsnivån (7 procent). För att följa Naturvårdsverkets intentioner kunde man alltså, rent logiskt, ha försvarat att Gävleborg skulle få skjuta mer, och Dalarna mindre, än 10 procent av stammen. Men beslutet blev alltså tvärtom.

Inte seriöst
Per Mellström skriver:
”Det här fördelningsbeslutet sänder givetvis signalen att det är andra faktorer än seriöst arbete utifrån givna ramar och användning av bästa möjliga data som styr besluten. Beslutet kommer utan tvekan att påverka Länsstyrelsen trovärdighet vad gäller viltförvaltningsfrågor och dessutom äventyra arbetet i Viltförvaltningsdelegationen.”
Mats Hindström, avdelningschef på länsstyrelsen i Gävleborg, konstaterar att Per Mellström ger en korrekt bild av situationen, men håller inte med om att årets björnjaktsbeslut äventyrar arbetet i viltvårdsdelegationerna.

Politiska ställningstaganden
– Årets björnförvaltning blev ett undantag – ett mellanår – på grund av att de fyra nordliga länen inte ansåg sig hinna med omställningen. Nästa år blir björnjakten helt en fråga för viltförvaltningsdelegationerna och då har vi förhoppningsvis också en aktuell inventering att grunda våra beslut på.
När den gäller den motsägelsefulla tilldelningen – som inte stämmer med inventeringar och direktiv från Naturvårdsverket – menar Mats Hindström att det är frågan om en "rimlig kompromiss"
– Jag vill emellertid inte spekulera i de politiska ställningstagandena som gjorts här, säger han.
Däremot bedömer Mats Hindström att beskattningen av Gävleborgs björnstam sannolikt behöver höjas kommande år. Och han påpekar att detta är en fråga som måste ses på många års sikt.

Kritikerna fick rätt
Vilket är precis vad Per Mellström hävdar, fast ur ett annat perspektiv:
– Detta handlar om trovärdighet. Hårdrar man det här tilldelningsbeslutet så har de som kritiserat den decentraliserade rovdjursförvaltningen fått rätt.
– Beslutet grundar sig varken på fakta eller Naturvårdsverkets rekommendationer, utan signalerar något helt annat. Trovärdigheten har fått en allvarlig knäck.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Några förtydliganden till Mats

2010-07-05 14:38

Jag har naturligtvis inte gjort någon egen beräkning som ger 286 björnar i Dalarna. Antalet 286 för Dalarna och 528 för Gävleborg kommer från medeltal i Jonas Kindbergs beräkning av björnstammen. Det är det bästa data vi för tillfället har att luta oss mot. Bättre är att säga att Dalarna troligen hyser knappt 300 björnar och Gävleborg drygt 500. Jag använde medelvärdena när jag skrev till delegationsmedlemmarna i Gävleborg för att det lättare skulle gå att hänga med på beräkningssättet. Du kan säkert få tag på Kindbergs beräkningar genom att kontakta honom eller så finns hela grunden i Naturvårdsverkets delegeringsbeslut för björnjakten 2010 (det hittar du på nätet). Där finns också redovisat Naturvårdsverkets nivå på 10% avskjutning för att stabilisera stammen. Grunden till den nivån finns också i Kindbergs beräkningar.
Roligt att du redovisar förvaltningstankarna i Ore ÄO. Resonemang runt sådana här tankar och redovisning av aktiv viltförvaltning är det alldeles för sparsamt med på de diskussionsforum på nätet som jag känner till. Jag håller fullständigt med dig att vi behöver en ny spillningsinventering av björn. Det är något som jag har stöttat under min tid i regionala rovdjursgruppen i Gävleborg och nu i Viltförvaltningsdelegationen. Signalerna jag har är att det kan bli möjligt 2011. Det betyder att vi har fräscha data att använda först inför björnjakten 2012. Tills dess är vi hänvisade till att använda det bästa data vi har tillgång till för stunden.
Jag antar att det är analys av gulkroppar du menar när du redovisar insamlandet av livmödrar. Gulkroppar bildas i äggstocken efter ägglossningen. De finns där ett tag, oavsett om det sker en befruktning eller inte. Det går alltså inte att dra ett likhetstecken mellan antalet gulkroppar och lyckade befruktningar. Här krävs alltså en korrigeringsfaktor i beräkningen. Så är det säkert också hanterat i Ore.
Utan tvekan är läget mycket jobbigt när det gäller att försöka få tillbaka en meningsfull älgjakt i Ore och delar av Orsa. Det ställs stora krav på kunniga viltförvaltare som också kan få till stånd ett bra samarbete med myndigheter, forskare och alla jägare. Det är också viktigt att dra nytta av andras erfarenheter. Viltförvaltning är ingen exakt vetenskap. Huvudfrågan i Ore just nu är att försöka rädda tillbaka en meningsfull älgjakt. En viktig parameter i detta arbete är att fördela Dalarnas björntilldelning på ett klokt sätt. En viktig fråga för mig är att försvara en viltförvaltning i Gävleborgs län som baseras på bästa tillgängliga data och på de spelregler som måste finnas för att allt skall fungera.
Per Mellström

4. Framåtsyftande diskussion

2010-07-05 14:36

Hej igen Per, och jag hakar på din önskan om en framåtsyftande dialog. Och jag har gett dig rätt att "senast kända data" talar för dina argument.
Vid möten i Orsa har redovisats att det inom Besparingsskogen i ett projekt skall finnas 44 eller 46 märkta björnar. Och i det sammanhanget nämndes siffran 0,6 björn/1000 ha. Betänker man att totalarelen är 76000 ha så ger det väl en rimlig approximation om tätheten. Sen behöver vi inte kivas om hur många som en viss dag befinner sig utanför besparingsskogens gränser och inte heller om det faktum att skogsinnehavet till största delen ligger inom Gävleborgs län. Beträffande björnens stora hemområden har jag heller inte någon divergerande uppfattning i.
Jag hoppas att du får rätt i dina förhoppningar om en bättre tingens ordning i och med tillskapandet av Vilförvaltningsdelegationerna. Men tyvärr har jag svårt att dela din entusiasm. Dock, låt oss inte kasta yxan i sjön, för här i Dalarna kan en förändring bara bli åt det bättre hållet. Och låt oss hoppas att det till slut kommer att finnas någon substans i begreppet Regional rovviltsförvaltning. Än så länge är den hur som helst långt borta här i Dalarna som jag ser på saken.
Lars Roland Nordwall, Mora-Orsa

3. Vårda viltförvaltningsdelegationsarbetet!

2010-07-05 01:31


Som representant för jakten och viltvården i Gävleborgs läns Viltförvaltningsdelegation har jag tagit på mig ansvaret att viltförvaltningsfrågor drivs på ett seriöst sätt med bästa tillgängliga data och enligt det ramverk som fastställts genom den gällande politiken. Så länge diskussionen i den här tråden förs på ett sätt som sätter lite ljus på problematiken tänker jag hänga kvar. Jag tycker att det är min skyldighet. Som en effekt av regionaliseringen av rovdjurs- och viltförvaltningspolitiken skapades just Viltförvaltningsdelegationerna. Jag ser det här som en fantastisk möjlighet för jägarintresset men det kräver också ett ansvar att hjälpa till att få systemet att fungera. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har, trots att det varit ont om tid, sett till att arbetet fått en bra start. Tyvärr klev man i och med fördelningsbeslutet om björnjakten utanför både faktaområdet och de intentioner som Naturvårdsverket angett för årets jakt. Jag tyckte därför att det var min plikt att framföra mina synpunkter till delegationen i Gävleborgs län. Jag har den största förståelse för problematiken när det gäller att samförvalta klövvilt och rovdjur men utan att använda bästa tillgängliga data så finns ingen stabilitet i systemet. Problematiken är inte på något sätt unik för Dalarna. En tankekullerbytta som är lätt att göra när det gäller just beräkningen av björnantal och reproduktion i Dalarna och Gävleborg är att det faktiskt gäller hela länen. Det gäller inte någon mindre del som t ex Orsa besparingsskog, som för övrigt till största delen ligger i Gävleborgs län. Jag hoppas Nordvall kan kommentera var han hämtat täthetssiffran 0,6 märkta björnar/1000 ha ifrån. Jag känner inte igen den här siffran och känner tveksamhet inför att beräkna tätheter av björn på ett så begränsat område, då vi har att göra med en art som har mycket stora ”hemområden”. Med kloka beslut inom respektive län kan björnavskjutningen fördelas så att den gagnar inriktningen på den förvaltning och utveckling man vill ha i de olika delarna i länet och samtidigt bidra till länens mål.
Med hopp om en givande och framåtsyftande diskussion. Per Mellström

2. Fakta Per

2010-07-05 01:29

Hur kan du få det till att vi har 286 björnar i Dalarna? Det är en siffra som är föga trovärdig att bygga en rättviseargumentation på.
Låt oss lägga vår kraft på att få till en spillningsinventering inom bägge länen, så att vi har riktiga siffror att fatta bra beslut till . Den gångna vinterns älginventering talar sitt tydliga språk att maten för björnarna i form av älg håller på att ta slut. Det fanns långt gångna planer på att inställa jakten helt. Forskningen i det s.k. Orsaprojektet om björnarnas predation på nyfödda älgkalvar
som avslutades i slutet på 1990 talet visade då att ca 20% av kalvarna togs av björn. Då hade vi en älgstam som var dubbelt så stor och en björnstam som var betydligt mindre än idag. Inom Ore Älgskötselområde har årligen samlat in livmödrar från skjutna kor i oktober under 15 år och fertiliteten är det hösta i landet. Alla kor inklusive kvigor
hade 1.3 foster i sina livmödrar.
Räknar vi bort naturlig dödlighet och använder vinterns flygräkning
försvinner 50 till 60 % av kalvarna från födseln fram till jakten och björnarna står för den absolut största delen av detta.
Att bråka om vem som skall ha mer eller mindre av länen i tilldelning är inte huvudfrågan. Utan björnstammen måste minskas ordentlig annars kraschar älgstammen även om vi knappt inte jagar.

1. Per! Du har rätt!

2010-07-04 17:31

Hej Per, och du har alldeles rätt i dina resonemang om att kända teoretiska siffror talar för dina dubier. MÄÄÄN om man väger in att enbart på Orsa Besparingsskog finns 0,6 märkta björnar/1000 ha/totalt ca 76 000 ha/ och att vi dessutom hyser varg i en omfattning så att den totala rovdjurspredationen kanske är den högsta i landet, hoppas jag att du kan leva med att vi fick några björnar "för mycket". Som du ser är 10 st dessutom förbehållna jakten inom just Siljansregionen. Jägarna gör det bästa av situationen och beräknas ta ut blott 0,4 älgtjur/1000 ha. Ko och kalv fredade. Bister medicin? Ja, men jägarna tar som alltid sitt ansvar!
Jag vill inte raljera i en så allvarlig fråga för oss jägare, men inte tror jag att du vill byta till dig några vargar ifall man skulle göra ett försök att så att säga fördela/jämna ut den totala predationen av rovdjur länen emellan.
mvh/Lars Roland Nordwall, Mora-Orsa

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB