• Allmogejakt

Detta gäller för naturbevakarna

AktuelltPublicerad: 2010-04-04 08:09

Artikeln om tjänstemännens fältpersonal i Dalarna har gett upphov till många frågor från kommentatorerna. Vilka befogenheter har de egentligen? Rävper Andersson skrev till länstyrelsen och fick skriftligt svar. Här kommer de exakta lagparagraferna som länsstyrelsen stöjder sig på.

Befogenheterna regleras i ett antal lagar. Det är vapenlagen 6 kapitlet, 4§ och 4a§. Där handlar det om att ta vapen och ammunition i beslag och att man ska kunna styrka att man har licens med mera.

Beslag av vapen 
I jaktlagens 47§ regleras hur beslag får göras i samband med jaktbrott och om man tas på bar gärning för ett sådant.
I miljöbalkens 26 kapitel 23§ regleras vad en naturvårdsvakt får göra. Utifrån den får man ta i beslag vapen, fortskaffningsmedel och andra föremål om någon tas på bar gärning och brottet handlar om att bryta mot en rad olika föreskrifter i miljöbalkens 7 och 8 kapitel, med mera. 

Skyldig visa dispens
Man har även rätt att avvisa personer som uppehåller sig i områden där man ej får vistas enligt miljöbalken. Man är också skyldig att uppvisa en given dispens för att få utföra en åtgärd i ett skyddat område om naturvårdsvakt önskar se dispensen.
En naturvårdsvakt får också avvisa den som kör i terräng och bryter mot bestämmelser som råder i områden med terrängkörningsförbud. Detta enligt terrängkörningslagen 3§.
Nu är det bara att ta fram lagboken och kolla...

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Jaktlagen och kommentar

2010-04-07 14:24

47 § Jaktlagen
"Ertappas någon på bar gärning då han begår jaktbrott, får vilt och sådan egendom som enligt 49 § kan antas bli förverkad eller som kan antas ha betydelse för utredning om brottet tas i beslag av jakträttshavaren eller av någon som företräder honom. Samma befogenhet tillkommer därtill förordnade jakttillsynsmän samt därtill behöriga tjänstemän vid kustbevakningen och tullverkets gränsbevakning."

Även här skall alltså det vara fråga om en av länsstyrelsen förordnad jakttillsynsman.

Omständigheterna är dunkla i Röjeråsen fallet, man bör dock notera att det på historierna låter som om det inte varit "på bar gärning" när länsstyrelsemannen stoppade bilen, där krävdes att han agerade som naturvårdsvakt och frågan är om han hade rätt till det där och då. Man kanske bör be Länsstyrelsen kommentera det enskilda fallet.

7. Tveksamt av Lst

2010-04-07 14:24

4a § i vapenlagen

Medför någon ett skjutvapen utan att kunna visa att han eller hon har rätt att inneha vapnet, får vapnet omhändertas. En sådan åtgärd får vidtas av en polisman, jakttillsynsman som länsstyrelsen förordnat eller av personal vid Kustbevakningen eller Tullverket.
Sedan en vecka förflutit efter omhändertagandet skall vapnet återställas, om det inte har tagits i beslag eller det tillstånd som medfört rätt att inneha vapnet har återkallats. Detsamma gäller dessförinnan, om den som medförde vapnet kan styrka sin rätt att ha detta med sig.

Är den aktuelle personen alltså förordnad jakttillsynsman? För som nämnt nedan finns även något som heter naturvårdsvakt. Och de bevakar skyddade områden främst, eller förvisso även särskilt skyddade naturföremål, djur- och växtarter. De skall ha utbildats enligt föreskrifter av Rikspolisstyrelsen.

I Miljöbalken 26:23 står det i de två sista styckena:
"En naturvårdsvakt får avvisa personer som uppehåller sig där de på grund av dessa föreskrifter inte har rätt att vistas.

En naturvårdsvakt får ta i beslag jakt- och fångstredskap, fortskaffningsmedel och andra föremål som kan antas ha betydelse för utredning av brottet, om vakten ertappar någon på bar gärning, som bryter mot förbud eller föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 3, 5, 11, 12, 24 eller 28 §, 8 kap. 1-3 §§, 11 kap. 14 § eller 12 kap. 6 §, om detta är straffbelagt enligt 29 kap."

Märk väl att det alltså verkar vara två olika förordnanden. och som historien beskrivits om Röjeråsen skall länsstyrelsens man på platsen alltså ha först ha stoppat bilen, vilket han skulle kunna göra i sin egenskap av naturvårdsvakt - för att avvisa dem från det skyddade området. När han gör det ser han hagelgeväret och byter hatt till jakttillsynsman och vill se licensen. När den inte finns med så följer han med hem till vapenägaren, vilket kan sägas vara smidigt men knappast någonting länsstyrelsen skall hålla på med. By the book så skall han antingen ta vapnet på plats eller låta personen gå med en varning (typ om det är en i övrigt skötsam 60 + som bor i närheten).

6. Vapen

2010-04-06 12:59

Om vi som jagar håller oss inom de lagar och regler som finns behöver vi inte lämna ifrån oss några vapen, det är bara dom som har egna lagar som behöver det... och dom ska inga vapen ha heller.

5. Vem är vem?

2010-04-06 10:26

Jäklar vad det svängs fram och tillbaka med olika titlar på dessa sidor.
Naturbevakare, naturvårdsvakt, jakttillsynsman, viltvårdsvakt osv. osv.
Tänk om någon kunde göra en lista på de korrekta beteckningarna och lista deras befogenheter. Mycket ordbajseri verkar det vara.
Jag själv är fisketillsynsman.
Men inte mörtsnut, mörtpolis, fiskevårdsvakt, fiskebevakare,
Det verkar ju vara en massa olika bevakare i farten när det gäller jakten.
Är det någon som orkar reda ut begreppen?

4. Lämna endast

2010-04-06 02:06

vital vapendel till vilket räknas framstock till hagelgevär samt slutstycke till kulgevär. Begär skriftligt kvitto som anger numret på respektive del, av den som tar delen i beslag. Nöjer sig man sig inte med detta, kalla på polis och låt denne ta beslut om vad som skall lämnas. Vidhåller de att de skall ha hela geväret, se till att ta ett foto(kamera eller mobil) på det kompletta vapnet. Speciellt viktigt om du har en dyrbar kikare eller aimpoint påmonterad. Fotografera även den som gör beslaget. Kan vara bra att ha som stöd för minnet om det blir tjafs efteråt.

3. Bar gärning

2010-04-05 09:20

Vid andra brott så betyder bar gärning att gärningen skall ha utförts i den anklagandes åsyn. Gripande får ske på bar gärning och flyende fot. Då menas att ögonkontakt måste finnas till brottslingen hela tiden till gripandet.
Vad gäller vapen så är det mestadels vapnets pipa som är den vitala delen som kräver licens.
Lämna inte ifrån er kompletta vapen! Det har hänt för många gånger att t.ex. fina kikare har "kommit bort" i polisens förvar. Ingen ansvarig!
Beslaget skall dokumenteras väl.

2. Klart som korvspad

2010-04-05 09:20

...ju fler kockar desto....

1. Blir man så mycket klokare?

2010-04-04 17:24

Jakttillsynsmän och naturbevakare har specifika och avgränsade uppgifter att kontrollera och tillse att vissa särbestämmelser som rör naturskydd efterlevs. Hänvisningarna i MB avser i huvudsak områdes och artskydd medan bestämmelser i JL avser jaktövervakning. Jakttillsynsman eller naturbevakare kan alltså inte uppträda i någon polisiär roll i övrigt. Det som framskymtat i kommentarer är att naturbevakare i Dalarna agerat långt utöver sina befogenheter genom sitt sätt att ingripa. De tillfällen beslag kan göras torde handla om olovlig trafik inom skyddade områden som nationalpark, naturreservat och fågelskyddsområden. Vapenbeslag torde vara aktuellt när någon ertappas inom sådana områden eller medförande vapen vid terrängkörning.
Det är naturligtvis bra att JoJ har ambitionen att räta ut frågetecken men att hänvisa till lagtext utan att kommentera den i övrigt är inte till så stor hjälp.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere