• Pinewood

Forskarkrig om vargutsättningar

AktuelltPublicerad: 2011-02-23 11:11

Nu rämnar till och med vargforskningsprojektet Skandulv när det gäller regeringens vilja att sätta ut nya vargar i Sverige. Nio av de tio Skandulvforskarna är emot att flytta in nya vargar och kritiserar främst planerna på att placera ut djurparksvargar. Det uppger den norske professorn Jon Arnemo, på högskolan i Hedmark, till Vetenskap & Miljö på Sveriges Radio.

Han har jobbat med Skandulv-projektet i 15 år.
Det är särskilt planerna på att placera ut vargvalpar som han vänder sig emot.
De svenska djurparkerna har i sin tur redan tidigare meddelat att de inte ställer upp på att lämna ut valpar som ska sättas ut hos vilda vargtikar.
– Ingenstans i världen har man gjort en riskanalys avvad det innebär, säger Jon Arnemo till Sveriges radio.
– Jag är djupt oenig med min kollega Olof Liberg som lyfter fram utplanteringsplanerna. Man blandar ihop förvaltning, biologi och forskning, anser Jon Arnemo.

Olycklig sammankoppling
Robert Franzén är representant för Rovdjursföreningen i Naturvårdsverkets centrala rovdjursråd. Han har dessförinnan jobbat 30 år med rovdjursfrågor på Naturvårdsverket och håller med om att sammankopplingen av förvaltning och forskning och politiska beslut är olycklig.
– Det är en uppgift för forskarna att se vad förvaltningen leder till. Då kan man inte vara alltför allierad med dem som beslutar, kommentar Franzén till Vetenskap & Miljö.
Olof Liberg, forskningsledare på Grimsö viltforskningsstation där nästan all vargforskning utförs, har också jobbat länge med den politiskt laddade vargfrågan.
– Jag tror på den här politiken eftersom den är förtroendeskapande inom ett förvaltningsområde som är smockfyllt med konflikter, förklarar Olof Liberg till Sveriges Radio.
Till Jakt & Jägare säger Liberg att det är han själv och Håkan Sand som är de mest tongivande i Skandulv.

”Det minst onda alternativet”
– Vi älskar inte heller utsättningar av varg. Men det är det minst onda av två onda ting, säger Olof Liberg.
– Alternativet är över 1 000 vargar i Sverige och stoppad jakt, konstaterar han.
– Biologiskt sett skulle vi klara oss en tid till utan utsättningar av vargar, tillägger Olof Liberg för att illustrera de politiska implikationerna i frågan.
Det är lätt för en norrman att sitta och tycka som Arnemo, påpekar Liberg.
– De har bara cirka 30 vargar och är därmed inte alls med och betalar samma kostnader som Sverige, säger han till Jakt & Jägare.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Naturmuppar på Naturvårdsverket

2011-02-24 21:27

Riksdagen har beslutat att vargstammen skall vara c:a 210 djur. Den kvot som i år tilldelades speglar på intet sätt detta. För Värmlands del, 7 vargar, är ett hån mot riksdagsbeslutet och mot människor som drabbas av vargen.
Vargstammen i Värmland har fördubblats på ett år!Naturvårdsverket borde JO-anmälas!

17. Vad syftar forskningsprojektet Skandulv till?

2011-02-24 14:17


Temperaturen stiger i den svenska debatten om viltförvaltningspolitiken i allmänhet och den förda rovdjurspolitiken i synnerhet. Regeringens intentioner om en lokalt förankrad beslutanderätt har med facit i hand visat sig vara tomma löften. Det framstår allt mer tydligt att politiken saknar helhetssyn och transparens. Ekosofernas tankar genomsyrar beslut som legitimeras av en grupp forskare knutna till Stockholms universitet och ingen av dessa forskare har tidigare bidragit i viltforskningens tjänst. Deras insats har begränsat sig till teoretiska beräkningsmodeller omfattande genetisk variation vid olika individantal i en population. Utifrån dessa beräkningar har man sedan bestämt att det minsta antal individer för varg ska vara >5000 för att inavelsdefekter ska undvikas.
Jag har ställt frågan många gånger utan att få svar, är dessa teorier allmängiltiga och även tillämpbara på vilda populationer? Utan att vara expert på genetik vill jag ändå tro att för att genetiska defekter plötsligt ska uppstå så måste recessiva anlagsbärare vara närvarande och därtill föröka sig för att defekta anlag ska spridas inom populationen. Det torde vidare innebära att det naturliga urvalet över tid inte ägt giltighet.
Skandulvs rapport avseende vargens predation inom Tenskog och Rialareviren är en avslöjande läsning och reser frågor. Predationsstudien är intressant ur aspekten att vargens uttag av vilt tydliggörs. Rapporten brister i viss mån i trovärdighet vad gäller inventerigsmetod av älg och rådjur varför dessa skattningar måste tas med en viss skepsis.
Älgtätheten i Tenskogsreviret verkar påfallande hög och är knappast representativ för Orsa finnmark. Om jag spekulerar lite så kommer min spontana slutsats att bli att älgar söker sig ifrån områden som frekvent besöks av varg och ansamlingar av älg uppstår på så vis. Vargen söker sig efter älgen och därför verkar älgtätheten vara mkt hög just där vargen vistas.
Man kan i rapporten läsa sig till att syftet med studien är att bestämma hur stor avskjutning av älg som är möjlig inom vargreviren. Det är således syftet med studien, att bestämma vilket jaktuttag som är möjligt av vargens bytesdjur. Mer avslöjande kan det knappast bli. Skanulv har i uppdrag att bestämma den framtida jaktens omfattning. Man är alltså en förvaltningsorganisation för vargens bytesdjur med rätt att inskränka jakt för jakträttinnehavaren. Det är ytterst förvånande att vargprojektet egentligen är en täckmantel för begränsning av jakten.

16. Miljarder till ingen nytta!

2011-02-24 12:17

Vanvett med all detta daltande med rovdjur, särskilt vargen. Lägg skattepengarna på viktigare saker.Om inte våran ryska varg överlever utan konstgjord andning, så sörjer inte jag

15. Dalle

2011-02-23 23:28

Citat Dalle:
"Kan vi hålla vargstammen runt den nivå vi har idag, kan vi nog alla leva med den"
Välkommen till Västerdalarna för du lär ju inte bo inom någon högre koncentration av varg.
Åkte ett par mil mellan Dala-Järna och mot Leksand i helgen och såg ETT älgspår intill byn och sedan var det tomt.
Det är nog nu för länge sedan, det är inget man lever med.

14. Carlgren

2011-02-23 19:41

säger hela tiden som svar i SJF,tidning i intervjun
"Detta ligger i huvudsak på Naturvårdsverket så det har jag ingen uppfattning om"
Så han gör det lätt för sig,han låter dom bestämma hur det skall vara,om det sedan följer vad riksdagen bestämt eller inte låter han dom också bestämma...
så det är helt klart tjänstemännen på naturvårdsverket och vår
eminenta forskare Liberg som bestämmer hur rovdjursförvaltningen skall gå till...från början till slut...

13. 10..Angående långsiktigt bevarande..

2011-02-23 18:30

Måste man inte fråga sig varför det bara är de stora rovdjuren som det finns uträknat en nedre gräns för långsiktigt bevarande?Varför talas det inte om hur många t.ex berguvar eller fjällrävar vi måste ha för att garantera dessa arters genetiska nedre gräns?Varför ska det inte inplanteras ex. Fjällräv??
Vargarna på Isle Royale tog sig ut på ön över isen en onormalt kall vinter för länge sen.Varför hör man inget därifrån om inavel-genetiska nedre gränser o.s.v. Jag har aldrig hört att de skulle ha fått nån påfyllnad av andra vargar senare??

12. Vår miljöminister är okunnig...

2011-02-23 17:16

...stadsbo utan förstånd vad hans politik får för följder. Han sviker centerns kärntrupper och agerar populistiskt utan stöd av vetenskap eller människor som vet vad det innebär med rovdjur runt knuten. Även om vi inte kan avsätta honom kommer han att bidra till att centern åker ur riksdagen nästa gång. Det ska åtminstone jag bidra till. Bevare oss för fanatiker vid makten.

11. TANKLÖST, VAD SÄGER STATSMINISTERN?

2011-02-23 17:15

Kan han tveklöst sitta och se höra alla kommentarer från båda håll, utan att ingripa eller säga ett ord. Det är på tiden att vår- an Statsminister säger vad han tycker eller är det som vanligt de är ej insatta utan ska ha betänketid. Och Carlgren förstå ditt eget bästa börja inte att på-ivra nya insättningar, när vi nu har en stor fråga att utreda, om den upptäckt som det som Calle hela tiden varnat för, den masken som kan förorsaka många otäcka fall om vi inte får kontroll på den. Tills detta är utrett så minstrar Carlgren och Erlandsson, vänta och se vart resultatet blir när alla prov på inskickade rävar är kartlagt. Tyvärr så kan vi inte göra så mot vargen, men stråken ligger mycket lika. senast i dag så obs varg i dessa trakter. Var står Carlgren & Erlandsson och Erlandsson som i första hand ska se till att landsbygden inte växer igen och det ska vara vår-an jordbruks minister, även LRF vågar de inte yttra sig, detta är en ynkedom av vad makthavare kan och gör utan att ta kontakt med fot folket, så motståndarna må säga vad de vill. Vi är så angripna som en geting svärm av dessa feesbok antiuaster. Detta har blivit för dessas del, en opinion bara för att få sina tonårs utlopp, så ska vi jägare straffas av denna.

10. Dick Broman, när skall vi alla se vart vi är på väg?

2011-02-23 17:14

När regeringen Persson skickade sin proposition ”En sammanhållen rovdjurspolitik” på remiss så är det uppenbart av remissvaren att döma att vare sig LRF, SJF eller JRF läste propositionen särskilt noga eller också kunde de inte få sig till att tro vad de läste. Med anledning propositionen 2009, årets vargjakt, tilldelning av lodjur, björnstammens tillväxt och minister Carlgrens uttalande så kan det vara dags för nämnda organisationer att återigen granska texten som är bestämmande för dagens rovdjurspolitik. Därefter bör LRF, SJF, JRF med flera sätta ner foten samtidigt och hårt så att det hörs ända in i riksdagen. Nu återstår inte många möjligheter att rätta till denna sjuka politik, tillväxtkurvorna för samtliga arter har passerat den punkt där lutningen är större än ett, sedan kommer det att gå snabbt.

Citater nämnda proposition:

Det övergripande målet för en sammanhållen rovdjurspolitik är att svenska staten skall ta ansvar för att arterna björn, järv, lo, varg och kungsörn skall finnas i så stora antal att de långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och även kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. I likhet med de 15 nationella miljökvalitetsmålen är ambitionen att detta övergripande mål skall nås inom en generation.


När man talar om att bevara en art är
det oftast, enligt utredningen, uttalat eller underförstått att det handlar om långsiktigt bevarande och att det är det som bör eftersträvas.

Den forskargrupp som utredningen anlitade anser att det för långsiktigt bevarande av de olika rovdjursarterna oftast krävs stammar om ett par tusen individer. Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till
5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv.

9. Det finns ingen anledning till utplantering...

2011-02-23 17:14

Genetisk är inga grava fel hittade i de vargar som obducerats efter vargjakterna.
Därför finns ingen som helst anledning till att laborera med individer från Finland,Ryssland eller några djurparker...det skall vi skjuta in oss på.
Kan vi hålla vargstammen runt den nivå vi har idag, kan vi nog alla leva med den.
Skjut bort överskottet varje år, och ha samtidigt skyddsjakt på alla närgångna djur så är vi "hemma" och dit borde vara ett rimligt mål att kunna nå.

8. Rättelse!

2011-02-23 17:14

Förlåt, det blev fel, det skall vara djurparksföreningen och inte rovdjursföreningen i nedan kommentar.

7. Häpnadsväckande uttalanden av miljöministern!

2011-02-23 14:09

I P4s radioprogram så får vi en inblick i vad Andreas Carlgren har för planer.
Vargstammen skall stärkas genetiskt och sen skall vargarna tillåtas öka till sådana nivåer så att den löser problemen med vildsvin i södra Sverige. Det säger Carlgren i radion och jag ser ingen reaktion på detta uttalande! Det kommer att behövas tiotusentals vargar. Det är dessutom känt att först när alla älgar, hjortar och rådjur är uppätna som vargen börjar käka vildsvin.
Vart är jakten, jägarna och jakthundarna på väg? Det är en rimlig fråga även för våra jägareförbund?

I frågan om varginplanteringen så sänder Finnarna, rovdjursföreningen och forskare samma signaler till regeringen, DET GÅR INTE! Men Carlgren lyssnar inte på några andra personer, på argument eller på vilka konsekvenser hans rovdjurspolitik medför. Det måste vara ett misstag säger ministern.

Inte ens hotet att rovdjuren kommer att smitta ned hela Sverige med dvärgbandmasken får ministern att reagera.
Rovdjuren skall ta bort jakten jägarna och jakthundarna. Vi skall ha balans mellan rovdjur och bytesdjur i Sverige. Kosta vad kosta vill!

Jag börjar tycka att vår miljöminister inte ser konsekvenserna.
Men med makten över våra skattemedel och myndigheter kommer Carlgren att ställa till med mycket stor skada.

6. Fredde

2011-02-23 14:08

Där har du fel...

5. Calle

2011-02-23 13:06

Varför skulle vi vara på väg mot en sydeuropeisk förvaltning? Vi kommer att böja oss som vanligt i dessa frågor. Vi är helt enkelt inte uppväxta med mentaliteten att gå emot lagar och regler.

4. Har Olof tappat förnuftet

2011-02-23 12:32

Enligt NVV har vi efter årets licensjakt max 211 vargar. En femdubbling skulle alltså behövas enligt Olof. Vi är redan troligen på väg mot en sydeuropeisk förvaltning av vargstammen. En förvaltning som snarare kommer att ge en stam under 200. Såvida inte jägarna/markägarna söder om sjöarna tycker de klarar av 800 vargar. Kostnader? Tja, läs gärna vad en markägare säger. http://www.skogsaktuellt.se/?p=36822&pt=108&m=1422

3. Kloka Norrmän

2011-02-23 12:10

Nej de har kanske inte mer än 30 vargar och vad beror det på kan tänkas?

2. Kloka norrmän

2011-02-23 12:10

Näää just det Liberg !! 30 vargar kanske vi oxå skulle kunna husera.

1. nu igen...

2011-02-23 12:09

Nu är "forskarna" igång igen och spekulerar... kan nog bli nobelpriset så småningom.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB