• Allmogejakt

Jakten präglar älgarnas evolution

AktuelltPublicerad: 2009-06-01 09:41

Människans exploatering av många arter är så hård att vi nu styr deras evolution. Det hävdar den amerikanska forskaren Chris Darimont, vid University of California. Han har studerat bland annat kanadensiska tjockhornsfår, vars vikter och hornstorlekar minskar. Rapporten väcker frågor om den svenska älgstammen, där dödsorsaken i huvudsak är jakt. Är minskade vikter, tidigare brunst, sämre horn och ”skenälgar” en logisk följd av att jägarna praktiskt taget helt styr älgstammens utveckling?

Den svenska älgstammen har i många decennier nästa helt styrts av människan. Över 90 procent av älgtjurarna dör i dag av en kula. För korna är motsvarande siffra 80 procent och för kalvarna omkring 50 procent. 
Det är en helt annan situation än för småviltet, där predatorer, väder och sjukdomar styr vilt­stammarna, och där jakten oftast har en försumbar påverkan.

Får långsiktiga effekter
– Självklart får det långsiktiga effekter på älgstammen. Frågan är snarare hur stora de blir, säger Håkan Sand, rovdjursforskare och älgforskare på Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) forskningsstation på Grimsö.
I den amerikanska rapporten har 29 djur och växtarter specialstuderats. 
De tydligaste effekterna av människans påverkan ser man hos fiskbestånd som fiskats hårt och där urvalet riktats mot större fiskar. Ett känt exempel är den vanliga atlantiska torsken som minskat 20 procent i storlek på 30 år och numera fortplantar sig ett år tidigare.

Inget naturligt urval
Samma indikationer får man på alla de undersökta arterna, som i snitt minskat vikterna 20 procent och minskat åldern för könsmognad med 25 procent. 
Forskarna bedömer att människans påverkan på de här arterna är tre gånger större än det naturliga urvalet.
Nu är torsken inte direkt  jämförbar med älg, som har förhållandevis lång generationstid. Däremot kan man jämföra med det populära jaktviltet tjockhornsfår i Klippiga bergen i Kanada,  som med åren fått både mindre horn och kroppsvikt. 
Detta, menar Chris Clearmont, beror i huvudsak på att de mänskliga jägarna under lång tid riktat in sig på de största individerna med de största hornen. 

Yngre, mindre hannar chanslösa
De yngre och mindre hannarna, som tidigare var chanslösa i kampen om honorna, står numera för merparten av parningarna. Det naturliga urvalet, som görs av vargar och pumor, sker på ett annat sätt och predatorerna väljer de djur som är lättast att komma åt, de yngsta och de äldsta.
Känner vi igen oss från diskussionen om älgstammen?
Naturligtvis är det så. 
Håkan Sand kan se parallellerna, till exempel att även de svenska älgarna blir könsmogna snabbare och att konkurrensen mellan tjurarna minskat på grund av att de stora och attraktiva avelstjurarna är förhållandevis fåtaliga. 

Gäller även älgarna
– Om forskningsresultaten från Tjockhornsfåren i Kanada stämmer kan man mycket väl förvänta sig liknande långtidseffekter på den svenska älgstammen, tror Håkan Sand, men bedömer samtidigt att det blir svårt att säga något med säkerhet: 
– Det här är väldigt svårt att mäta. Även andra faktorer spelar in, som till exempel fodertillgången. Vi behöver mycket data under lång tid för att kunna säga något med säkerhet om den här utvecklingen.
– Jakttrycket är naturligtvis mycket högt mot tjurar med stora fina horn. Men samtidigt försöker stora delar av jägarkåren rikta in jakttrycket mot kvigor och yngre djur, precis som vargen gör.

Längre tid för effekt på älgarna
Göran Ericsson, professor på institutionen för vilt, fisk och miljö vid Umeå universitet, säger att det troligen tar betydligt längre tid för älgstammen att visa upp liknande effekter som i fallet med tjockhornsfåren, av två orsaker: 
Konkurrens om maten och begränsad genetisk variation bland älgarna.
Tjockhornsfåren har inte samma konkurrens om maten. Faktum är att det aldrig funnits så rikligt med stora växtätare i Sverige som i dag. Särskilt i Götaland är konkurrensen om födan betydande. Födotillgången påverkas också kraftigt av skogsbruk och klimat.

Maten viktigast 
– Inget påverkar till exempel en älgtjurs storlek, tillväxt eller 
hornkrona som just maten. Allt annat är underordnat, konstaterar Göran Ericsson.
Den genetiska variationen i den svenska älgstammen är begränsad på grund av att den nästan utrotats flera gånger under de senaste seklerna. 
Dagens jättestora älgstam bygger på ett fåtal individer. Och med lägre genetisk variation sker också anpassningar (typ den hos tjockhornsfåren) långsammare.
– Jag kan tänka mig att det kan ta 150-200 år av hårt styrd selektion innan vi med säkerhet kan påvisa en genetisk förändring hos den svenska älgstammen, säger Göran Ericsson. 

”Dumma” älgar
En annan fundering är också om älgens beteende påverkas av jägarnas urval. En känd dagstidning använde rubriken ”Färre vargar gör älgen dum”. Rubriken är förvisso hårddragen med saknar inte poäng.
Bakgrunden är att den utbredda ståndhundsjakten – att få älgen att stanna för en hund och ge jägaren en möjlighet att smyga in och skjuta älgen – utnyttjar älgens naturliga försvarsbeteende mot varg.
I naturen kan chansen för en vuxen älg att överleva en vargattack vara större om den stannar och försvarar sig. Men i jägarens värld skjuts just dessa älgar. 

Även jakt ger skenälgar
Paradoxalt nog kan det alltså mycket väl vara människan själv som skapar ”skenälgar”, något som ofta rovdjuren får skulden för.  
Fast även med en flera gånger högre vargstam än den vi har i dag skulle människans urval vara det helt dominerande. Ett faktum som åter sätter fingret på frågan hur vi människor bör förvalta älgstammen.
Det är nämligen vi som avgör dess utveckling och öde.

Populärt jaktvilt. Tjockhornsfåret i Nordamerika har med åren fått både mindre horn och lägre vikt på grund av jakten, hävdar forskare.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

39. Hur lång..

2009-06-15 23:06

debatt om detta? Fortsättning även i denna tråd: http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=383821&context=60321 där jag ger R-mormor mer att beakta.

38. Ja, ja Calle, du får väl tro vad du vill…..

2009-06-10 02:01

….men det är kon som väljer – och då är det den tjur som vinner kampen som faller henne bäst i smaken. (Gäller nog samma sak med oss människor, såvida inte tjejen tillhör det omhändertagande slaget – för då fastnar hon ofta för en förlorare – dvs en som hela tiden behöver hennes hjälp).

Eller tror du att det är en kamp mellan tjurar och kor och att kon får ge med sig för en starkare tjur???? Det skulle jag vilja kall våldtäckt!

Ta du och prata med en uppfödare av kött- eller mjölkdjur och fråga vilka grabbar han utser till sina flickor.

37. Men Roslagsmormor

2009-06-09 23:34

Det är inte korna som väljer kavaljer. Finns det fler än en så är det kamp. Den kampen vinns oftast av den äldste och tyngste. Inte alls säkert att en 7-8 årig stortjur har bättre gener än en 3-4 åring. Men han vinner tvekampen varje gång. Men naturligvis måste det finnas en duglig tjur i närheten när kon brunstar. Men det behöver i vara Mister Älg.
Vad gäller stängsling Roslagsmormor så är arbete lika med kostnader. Kostnader som ska betalas av konsumenten i slutskedet. Tänk jag är så naiv att jag tror att de flesta konsumenter väljer en billig lammfiol från Nya Zeeland eller Australien där man inte behöver skydda sina djur mot en massa stora rovdjur.
Jag utgår från att du själv endast köper närproducerad mat även när den är 50% dyrare.
För några år sedan var Norge en exportör av lammprodukter. Efter att rovdjuren fått fritt fram
importerar man nu istället.
Du missförstod Fredde. När älgstammen var under tillväxt var genomsnittsåldern större. Nu när stammen minskar minskar genomsnitsåldern. Därför fanns det relativt sett fler stortjurar i början på 80-talet än idag. Har ingenting med en inbillad selektiv troféjakt att göra.

36. ”Så länge det finns tjurar….

2009-06-09 14:54

…..som bestiger korna, så är allt bra” enligt Calle. Så talar en som inte har den ringaste aning om avel och genetik.

Så skulle aldrig en boskapsuppfödare resonera Calle. I en boskapsbesättning låter man bara de mest meriterade tjurarna komma till att betäcka de bästa korna, allt för att bevara, eller kanske förbättra den stam man har.

Att älgkalvarna numera är så små till hösten, tycks delvis bero på att de föds sent, vilket i sin tur beror på att kon betäckts sent – och vad kan det bero på??!!

Antingen beror det på att hon inte träffat på någon tjur vid den första brunsten, eller så tyckte hon inte att de tjurar som fanns, var något att satsa på – så istället går hon obetäckt, och brunstar om senare. Älkon, precis som de flesta andra honor VÄLJER den partner, som kan ge avkomman störst chans till överlevnad, om de får chansen. Dom som inte håller måttet, blir i vissa fall ratade.

Ställ dig frågan Calle, varför en del djur över huvud taget lägger ner resurser på att utvecklar könsspecifika egenskaper som storlek, fjäderdräkt, färger, horn etc och vad dessa egenskaper har för betydelse för individen.


De små höstkalvarna, kommer f ö aldrig att ”ta igen” det de förlorat, och växa till sig senare i livet, utan de kommer att förbli små även under sitt vuxna liv.

35. Fredde!

2009-06-09 14:53

Jag håller med dig om att vissa skogsbolags inställning till älgen och avskjutningen kan vara del i skulden till att åldersfördelningen är så sned i dagens älgstam, men jag tror också att oviljan att skjuta kor, har del i detta.

Sedan vet jag inte vad du menar när du skriver att vi sköt lite älg i slutet av 70 och början av 80-talet. Som mest sköts väl ca 175000 älgar under ett jaktår, och det var just under den perioden.

34. Rättelse

2009-06-07 18:04

Det var 1981 det sköts 150000 älgar. Tänk Fredde, vi är överens.


33. Tråkigt att behöva upprepa sig, RMM

2009-06-07 15:05

1971 sköts det 150000 tusen älgar. Stammen var då under tillväxt vilket gjorde att det fanns gott om äldre=stora tjurar. Förra året sköts ca 75000 i en stam som blir yngre för varje år.
Hur stor del av våra kapitala tjurar skjuts under regelmässig troféjakt enligt amerikanskt manér? Vår älg är en förnyelsebar matresurs i en svältande värld som några tycker vi ska använda till att föda upp en spillra av en vargstam på ett hundratusental individer.
Så länge det fins tjurar att bestiga korna är allt bra. För inte kan du väl hävda att det är viktigare att avla på stora tjurar än på stora produktiva kor?
Varför vill du ha älgar med överstora hornkronor? Visst är de vackra att se på men jag vill helst inte ha dem på matbordet. Tacka vet jag en kalv eller en fjoling.

32. Roslagsmormor

2009-06-07 15:05

Minska avskjutningen så ser vi storoxarna igen. Under slutet av 70 och början av 80 så sköt vi lite älg. Detta gjorde självklart att många älgar fick chansen att överleva under flera höstar. Äldre djur gav självklart också större djur och större horn. Idag har vi en hård avskjutning, alltså få älgtjurar överlever till sin 4:a årsdag. Än mindre till 6-7 år. Detta ger självklart att få större tjurar ses. Vad som tillkommit nu är ju mer selektiv avskjutning. Detta är ju dock ett jägarinitiativ. Skogsbolagen ser helst att det bara skjuts och bryr sig föga om vad skjuts eller rättare sagt vad som sparas. Det är ett knepigt problem att höja meddelåldern samtidigt som man ska minska antalet älgar.

31. Men Calle lille!

2009-06-07 03:11

Tror du att jakt på älg bara har förekommit under de 10 år du själv har jagat??? Hur tror du det var för 20, 30 eller 40 år sedan? Var tror du alla gamla stora vackra kronor som sitter på väggar lite var stans kommer ifrån???

Jag kan hålla med dig om att det numera är mycket sällsynt med de stora älgkronorna, och de riktigt stora tunga tjurarna – men hur kommer det sig?? De fanns ju BEVISLIGEN i Sverige förr.

Att det sedan inte förekommer någon troféjakt i Sverige är ren lögn Calle. Det förekommer lite då och då att tidningarna skriver om detta – och då inte bara jakttidningarna. Det sorgliga är att ju sällsyntare dessa stora tjurar blir, ju mer eftertraktade tycks de vara bland vissa – kanske ger de lite extra klirr i kassan när det kommer rika gäster ut i markerna????

30. Skenälgar

2009-06-07 03:11

Jag har ägnat lite tid åt att sammanställa statistik gällande hur älgarna skjutits i vårt lag och kommit fram till att innan vargen etablerade sig på allvar hos oss så sköts ca 35 % på stånd och ca 23 % efter sken. Sen när vargen kom blev det ca 12 % på stånd och ca 43 % efter sken. Sen kan jag tillägga med de senaste 5-6 årens jakt i färskt minne att ungefär 9 av 10 upptag resulterar i sken och att hundarna ofta inte hinner skälla ens och att älgen försvinner ur marken direkt och att förhållandet förr åtminstone var att ca hälften av älgarna stod kvar i upptaget ett litet tag i alla fall och till de som ev tycker att vi jagat med sämre hundar de senaste åren så kan jag tala om att de flesta har meriter och att de ställer älg på hemmaplan där det inte finns någon varg ännu.

29. Ganska löjlig debatt

2009-06-06 11:03

Under de drygt 10 år jag har jagat har jag sett 3 tjurar bland de nedlagda på minst 14 taggar. dvs en jägare har haft en chans på 85 år att skjuta en kapitaltjur. Vilket betyder att idag kan de flesta räkna med att jaga ett helt liv utan att se en kapitaltjur. Jag tror inte troféjakten är någon större orsak till att delta i älgjakt. Eftersom det inte förekommer någon troféjakt här gäller inte de amerikanska rönen här lik lite som Yellowstones vargar säger något om nytta av varg i svenska skogar. Göran Ericssons kommentarer är relevanta, jag hade förväntat mig mer av Håkan Sand.

28. Åberg

2009-06-05 22:57

Erik R. Lindström skriver i "Älgpass och kolbottnar" 1998 om amerikanen Paul Errington och hans teori om "det dömda överskottet" och andra rashygieniska naturteorier.Det var å ena sidan Biologer och Naturvänner som såg rovdjurens roll i en harmoniskt balanserad natur,
å andra sidan Jägare och Boskapsägare som förde en judiskt-kristen tradition att människan är satt att härska över naturen.
(sid122) "Dagens viltforskare håller med jägarna om rovdjurens betydelse för bytesdjur.I Nordamerika kan man inte längre se någon balans mellan stora rovdjur och hjortdjur annat än på mycket lång sikt."
Dan Törnström har dock hittat några nordamerikanska lik som fortfarande tror att människan skjuter "fel djur" för att människan inte hör hemma i naturen.Att lättare djur är "sämre" än fläskigare, och att muskelknuttarna parar sig med alla honor.27. Men Anders

2009-06-05 22:54

Jag måste begära att du läser vad jag skriver innan du kommenterar.
På 80-talet vimlade det av älg. Så mycket att "normala" köttproducenter klagade över konkurrensen. Naturligtvis fanns det då ett större antal stora tjurar. Man hann ju inte ens skjuta av tillväxten och erfarna stortjurar är dokumenterat listiga.
Under 2000-talet bedrivs det ingen riktad jakt mot stortjurar i Sverige. Förhållandet i Nordamerika är det motsatta.
Det viktigaste för en population där avkastningen i människoföda är det viktiga är att det finns tillräckligt med tjurar så inte korna behöver brunsta om.
Genom att spara mellantjurar och stora produktiva kor når vi detta ändamål.
Om det innebär att naturfotografer får mindre jättetjurar att fotografera betraktar jag det som oväsentligt.

26. Mats johansson

2009-06-05 10:38

Gratulerar till det mest okunniga inlägget hittills på den här sidan, en bedrift utöver det vanliga minsann. Tror knappt du får med dig ens dom mest maniska rovdjurshatarna på det där.

25. Flum,flum,flum

2009-06-05 01:43

Rovdjur gör inget naturligare urval än vad människan gör.Rovdjur tar bara största möjliga byte med minsta möjliga ansträngning.De gör ingen som helst "nytta" (genetisk rensning) genom att ta gamla och skadade, dessa deltar inte i parningar och sprider inga gener.Bytesdjur klarar sig alldeles utmärkt i tusentals år utan nån predation.
Det finns inga "mindervärdiga" individer.
En liten älg med små horn är inte "sämre" än en stor älg med palmata horn.Djur är anpassade i storlek till den miljö de lever i.Det är Darwin.
Att största och starkaste hannen får para sig med alla honorna och föra sina gener vidare, är gammalt, gubbsjukt flum.Honorna har väl också gener eller? Varför tar inte de också en fight för att ta fram elithonan?? Djurarter söker största möjliga genetiska variation för att säkerställa artens överlevnad,inte att samma muskelknutte blir far till alla barnen.
Människan hör hemma i naturen liksom de andra djuren och jakten är vårt mest ekologiska och naturliga sätt att skaffa kött.

24. Helt rätt mormor

2009-06-04 16:19

Jakttidningarnas hjältereportage om trofejägare är inget annat än rent pinsamma i sin okunnighet och pubertala machostil.
Sedan är det lite beklämmande att läsa Seleborgs och andras tafatta försök att bortförklara jägarnas del i dagens bedrövliga älgkvalitet. Dom verkar alla ha varit sjuka den dagen man pratade genetik i grundskolans naturkunskap.
Det skulle vara intressant att få en förklaring från Calle Seleborg om vart alla stora tjurar egentligen har tagit vägen, har dom sprungit och gömt sig, simmat till Alaska eller bara lagt sig ner och dött, av ren uttråkning för att ingen, enligt Calle då, jagar dom längre.
Väntar med spänning på ett uttömmande svar om detta.

23. Vem klagar på älgen egenskaper idag?

2009-06-04 10:02

Vem klagar på älgens fysiska egenskaper idag? Om vi människor har haft någon påverkan på älgen så ser vi resultatet idag efter 10 000 tals år av ständig förföljelse.

22. helt sant calle

2009-06-04 10:02

jakt på storoxar som huvudmål förekom mest i åsa nisse filmer där storälgen till varje pris skulle fällas

o sen all den här poängsättningen av stora horn är en styggelse,då blir det medaljjakt,strävan att skjuta en guldbock,guldtjur etc

sen undrar jag personligen om stora tjurar är så mycket mer effektiva att betäcka fler än en 4 taggars tjur tex

de måste ju bevaka kon de ska betäcka,o har hon precis slutat brunsta så får han ju gå i 3 veckor o vänta på just den kon,då kvittar det ju hur kapital han är när han ej letar andra kor...osv

21. Mycket intressant

2009-06-04 10:01

Chris Darimont verkar ha fattat hur sambanden i naturen ser ut, Det är ju egentligen ganska självklart om man bara inte låter sig förblindas av rovdjurshat och trofebegär. Hoppas verkligen att dom som reglerar den svenska älgjakten någon gång får upp ögonen för det och lagstiftningsvägen, eller på annat sätt, sätter stopp för den naturvidriga trofejakten.
Många jägare runt om i landet verkar redan ha fattat detta och försöker att göra något åt det, men tyvärr ser det ut som om många andra, antingen inget begriper eller saknar handlingskraft nog för att ta tag i det själva.

20. Vad svårt det är Roslagsmormor

2009-06-04 10:01

DET BEDRIVS INGEN TROFEJAKT PÅ ÄLG I SVERIGE. Älgen är en förnyelsebar födoämnesresurs av stor kulturellt och ekonomiskt värde för glesbygden. Jag har just kommit hem från Kanada där jag varit gäst hos en av världens ledande klöviltsforskare tillika ivrig jägare.
Den amerikanske forskarens upptäckter är alltså inte giltiga i Sverige lika lite som vargens införande i YNP ger någon kunskap överförbar på våra förhållande.

19. Och Calle väljer att blunda….

2009-06-03 12:01

…..för fakta! Det har visserligen blivit betydligt bättre nu när människor förstått hur viktiga de stora tjurarna är, men det var inte alltför långt bak i tiden, som de flesta jägare inte hade den kunskapen. Fortfarande ”hyllas” och visas jägare på bild tillsammans med stora vackra kronor. Där tycker jag faktiskt jakttidningarna också har ett ansvar. Hylla istället dom som, trots press från skogsbolag och andra, låter de stora tjurarna löpa.

18. Gråben avslöjad

2009-06-03 10:01

Ingen som har deltagit i ett svenskt älgjaktslag kan tro att man inriktar jakten på kapitaltjurar. Gråben kan nog ha en del kunskaper om sina vapenbröder men kunskapen om svensk älgjakt är noll.

17. Klargörande!!

2009-06-02 18:41

Om nu 90% av tjurarna, 80% av korna och 50% av kalvarna dör av kulor så borde problemet med vikande älgstammar gå att ordna utan att ens blanda in vargen i det hela.
Allt svammel om att vargen utrotar sina egna bytesdjur kan med fördel lämnas åt sidan efter denna artikel.


Reds kommentar
Siffrorna gäller generellt i Sverige. Situationen kan vara helt annorlunda regionelt eller lokalt, till exempel i ett vargrevir, och är också helt annorlunda i områden där rovdjuren reglerar klövviltstammarna.
Dan Törnström

16. anonym

2009-06-02 16:55

anonym vet ju inte hur jag upplevt alla år jag jagat

och mina åsikter är mina egna,välkommen till bords

jag tror han har fått bränsle av evighetens krut

15. Anonym, gicklas och Värmlänning.

2009-06-02 16:55

Jag gissar ni är mer överens än ni tror, ni har "pratat förbi" varandra.
Jag tror mig förstå att gicklas menar att ett överdrivet tränande av älghundar före jakten, där i många fall älgen lär sig förknippa det hela med människovittring, bidrar till älgen lär sig att skena, med färre ståndskall när det blir jakt som följd. Jag delar den uppfattningen och gissar att flera hundkarlar gör detsamma. Att mycket folk och väsen på skogen ger färre stånd är vi också överens om gissar jag. Men diskussionen om jaktteknik och erfarenheter kan bli lång.

Vi hjälps åt att fördöma det som nu är på gång i stället. Går denna rovdjursproposition igenom riksdagen, vilket den gör om den hamnar där, är det troligen slut på hundjakten hur vi än ser på den. Vi bör kraftsamla oss för att påpeka att propositionen måste omarbetas. Tänk bara på det jag försökt få er alla att uppmärksamma, Naturvårdsverket föreslås få förekriftsrätt på allt inom jaktens område. Att formulera föreskrifter kan likställas med att skriva lagar. Det kommer jaktmotståndarna på Naturvårdsverket att få göra, utan inblndning av politiker och, eller riksdag, om propositionen går igenom. DET ÄR ALLVAR!

14. Gicklas

2009-06-02 12:32

Ni är väl så mycke folk så ni kunde jaga med folkdrev? men det kallar jag inte jakt utan slakt! Men jag ska inte ödsla tid med och förklara vad riktig hundjakt är för jag tror inte du begriper det!!

13. svar till anonym

2009-06-02 10:50

i sak rätt,alltför vass i upptaget

bonnlaget är dock fel krediterat

en ivrig jaktledare sade året innan``bara att jaga mer med hund så skjuter vi älg mer och fortare´´alla höstar därefter har vi fått jaga nästan till julafton för att få ihop,och då har det ej varit älgbrist......på drevens tid var vi klara runt 20 nov...hur förklarar anonym det ?

12. Konstigt

2009-06-02 10:50

Så fort någon med positiv propaganda för vargen uttalar sig,så är det alltid fel på jaktlag, jägare samt hundar. Vet ju förstås inte vad dom har för erfarenhet av jakt, men den verkar obefintlig. När jaktlag inom kommungränsen eller annan områdesindelning går samman och bestämmer avskjutningsregler som att spara kapitaltjurar, fördelning mellan han/hondjur ca:50/50 och helst bara en kalv från dubbel eller mer. Detta kan ju inte vara fel. Felbedömningar förekommer, men det blir ju mycket bättre med samförstånd mellan lagen. Älgarna började inte skena förrän vargen kom på plats och då ofta ut i vattnet. kunde dock hända att dom bytte område och ibland fick göra det genom simning. Att ha hundar runt sig så fort man går åt skogen har då jag sällan upplevt. Mycket sällan vill jag påstå. Gicklas är nog dagmatte och är ute och rastar ett koppel med hundar och kan inte skilja på detta. Allt detta motståndardravel mot jakt bottnar i avundsjuka.
Frihet åt landsbygden och dess innevånare.

11. Flum

2009-06-02 10:49

Vilket urbant naturflum! Människan hör inte hemma i natu
ren,utan i lägenheter i tätort.Människan jagar fel individer,till skillnad från stora rovdjur (som hör hemma i naturen)de jagar rätt djur så att bytresdjuren blir större och större,och får större och större horn att sätta på väggen.
Det här är inte Darvin,det är Göring och andra godsägares "viltafvel".Det här är "mindervärdiga" individer och "elitdjur" .Jag trodde dessa tankesätt dog ut för 65 år sen.

10. Gicklas

2009-06-01 22:51

Orutin och dåliga hundar!Gissar att du jagar i ett bonlag och ingen av er skjutit på stånd?Erfarenhetsmässigt så brukar älgar stå bättre för hunden om det inte dräller en massa pass skyttar och för väsen i skogen!

9. Anonym 2009-06-01 12:22

2009-06-01 16:40

Att referera till någon annan är inte forskning! Själv har jag förvisso nämnt Rysk vargforskning som en kunskapskälla, men jag är ingen forskare till skillnad från Håkan Sand. Man kan faktiskt tro sig om att ha kunskaper ändå. Dessutom gissar jag att Håkan aldrig fått sin nuvarande tjänst om han uttryckt skepsis och motvilja för aktuell rovdjurspolitik. Tvärtom alltså, han förespråkar exempelvis vargen och tar därför till trix som artikeln visar. Detta trots att vi idag, faktiskt sedan 150 år tillbaka i tiden, vet att ingen art här på jorden evolverat för någon annan. Så länge vi försöker ”komma åt” älgen och använder hundar kommer älgen inte att förändras. Skulle vi tvärt sluta tar det ändå så lång tid innan älgarna får väsentligt andra egenskaper att mänskligheten knappast finns kvar. Det är min tro.

Du fantiserar friskt i din kommentar men inte låter det trovärdigt. Anonym är jag inte för dem som läst detta forum ett tag.

8. skenälgar

2009-06-01 16:39

brukar det även bli där folk släpper sina älghundar i tid och otid i träningssyfte. Älgen lär sej att sken är bästa sättet att bli av med gaphalsen runt benen.
Även jag skulle använda denna metod om jag vore älg om jag hade hundar runt mej regelbundet från 21 aug till i vissa extremfall sista februari.
Noterbart är även att det året vi började jag med hund i laget 1999 så sköts det årets älgar på sken, samtliga. Älgen trodde väl det var en varg som kom.

7. Skenälgar!

2009-06-01 15:11

Jag har 25 års erfarenhet av ståndhundar. Många av dem har varit duktiga jaktchampions! Hundarna ställde vilken älg som helst. Det blev en drastisk förändring när vi fick varg! Älgarna började skena i vild panik och slängde sig i närmsta vattendrag. Jag har sett små årskalvar fly i panik från sin mor som dom normalt sett aldrig skulle lämna! Älgar som skenar så fort de ser en hund. Visst har en glesare älgstam betydelse men det är vargen som har den största betydelsen när det gäller skenälgar!

6. Matens inverkan är komplicerad

2009-06-01 15:11

Det är i första hand kvaliteten som är avgörande. De långa dagarna längre norrut ger en intensivare vegetationsperiod. Mineralrikedomen i berggrunden är också av stor betydelse. I bergstrakter kan ofta djuren få en förlängd högkvalitativ period genom att vandra uppåt allteftersom våren framskrider. Det vore intressant att veta Sarekälgarnas rörelsemönster unde vår och försommar.

5. Du anonyma KE

2009-06-01 15:10

Glöm inte att det även är helt ovesentligt att visa till forskning om varg från Ryssland om det nu är så ovesentligt att visa till en amerikansk undersökning!

Nåja, tänk vilka mesiga små älgar vi skulle ha om evolutionen hade skötts av vi människor, små älgar, men med bra syn som skulle kunna se en stillasittande kamoflerat jägare på flere hundra meter.
Naturen skull se likadan ut över hela sveriga, inga rovdjur alls endast små söta och oförargliga djur.
Inte någon plats för riktiga män, endast något som skulle tilltala dagens mesiga jägare!

4. Stora norrlandstjurar

2009-06-01 11:56

Om maten är avgörande för hornen borde väl de stora hornkronorna sitta på Götalandstjurarna och inte på Norrlandsälgarna som är hänvisade till karga trakter.
Vegetationsperioden är ju mycket längre i söder och markerna mycket bördiga.
Beträffande ståndhundsjakt i vargland kan jag berätta att det var efter vargens etablering som skenälgarna började uppträda. Tidigare både stannade älgen för hund och gick sakta då hunden följde efter. I dag sticker älgarna som raketer då de ser en hund. Tydligen är det den försvarsmetod som de flesta älgar lärt sig att använda.

3. Återigen, desperata fabuleringar från rovdjursfundamentalister.

2009-06-01 11:56

Det är att göra det lätt för sig att referera till amerikanska forskningsresultat. Jag har skrivit det tidigare att vi inget har att lära (lite överord kanske) av amerikanarna när det gäller jakt. Deras jaktuttag är så väsensskilt ifrån våra att även en gymnasieelev skulle regera på en sådan jämförelse. De inriktar sig ju på de största hornen!

Alltså detta gäller inte Sverige och vår älgstam, åtminstone inte för mer än norra halvan av landet.

Sedan upprepas påståendet och ängslan över älgens utveckling beroende på påverkan av varg eller inte. Jag vill upprepa, och klargöra, min bestämda uppfattning att det är den, eller de, älgar som stannar och försöker kämpa emot vargarna som åker dit. De älgar som tar på schappen i sken (ev. ut i vatten), som överlever. Alltså, detta försök till välsång över vargen är helt misslyckat, motsatsen råder. De älgar som vi jägare skjuter för löshund på fast- eller gångstånd är exakt desamma som blir dödade av vargen och därmed har vi till 100% ersatt vargen som eventuell påverkare. Nu torde det för båda parter vara mer komplicerat än så. Både vargen och jägarna avlivar älgar som beter sig annorlunda än exemplet ovan.

Håkan Sand har fått kritik av mig tidigare med anledningen av varg kontra älg. Nu ligger han ännu sämre till enligt mitt förmenande.

Sista stycket i artikeln stämmer inte med vad jag hört. Hundkarlar och jägare i varglänen påstår att älgarna inte står för hundarna längre och skyller det på vargarna.

Det är tröttsamt att matas med fantasier från våra rovdjursforskare.

2. Betydande skillnad

2009-06-01 10:29

Licens i Nordamerika är mycket restriktiv vad gäller hornstorlekar. Endast djur som uppnått en viss storlek får skjutas. Jakten inriktas alltså till mycket stor del på just de största djuren.
Ålgjakten i Sverige är i första hand ett skördande av en naturlig resurs. Några trofé-licenser delas inte ut i Sverige. Ingen tjur i Sverige kommer upp till minimistorleken som gäller i vissa distrikt i Alaska. Däremot försökar man med olika regler gynna uppkomsten av lite större tjurar. Främst genom att skydda mellantjurarna men ofta också genom att begränsa hur många kapitaldjur som får skjutas inom ett område.
Storleken på hornen är i första hand ett mått på näringssituationen. Före kriget gjordes i Tyskland försök med kraftutfodring av hjortar. Efter några generationer producerade man på så sätt rekorddjur.

1. Intressant

2009-06-01 10:28

Detta har jag propagerat för länge sedan om att människan måste anpassa sin jakt och inte bara jaga dom kapillära stortjurarna då framförallt på älg. Men detta gäller även inom det övriga klövviltet.

Ska leta upp sagde forskares rapport och läsa igenom detta lite djupare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB