• Pinewood

Så tycker JRF om lokala viltfrågor

AktuelltPublicerad: 2016-09-19 16:18

Länsstyrelsen i Västmanland håller på att ta fram en vägledning för kommunal viltförvaltning och har skickat detta på remiss till länets kommuner, Polisen, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund (JRF).
JRF har nu sammanställt sitt remissvar.

I vägledningen skriver länsstyrelsen kring åteljakt och utfodring att en åtel inte bör anläggas närmare än 200 meter från allmän väg, åkermark, ägogräns, tätort eller golfbanor, fotbollsplaner eller likande anläggningar. Det kan innebära att de tar dagvila i närheten och kan öka risken för trafikolyckor eller skador i närområdet.
Detta håller inte JRF med om, utan tycker att en åtel bör kunna ligga närmare än 200 meter från en allmän väg, så länge det inte handlar om större vägar eller vägar med hög hastighet.
”Väl fungerande åtlar är ett av de viktigaste redskapen för att begränsa vildsvinsstammen samt begränsa dess skador om åteln ligger på en lämplig plats. Till exempel om det inte finns andra lämpliga platser att lägga vildsvinsåteln eller om åteln har legat på samma ställe under en längre tid och därför är väl inarbetad i vildsvinens födosök. Risken om regelverket är för kategoriskt i detta hänseende är att möjligheterna att beskatta vildsvinsstammen minskar och att vildsvinsstammen därför kan öka till täta stammar”, skriver JRF i remissvaret.

Vildsvinsjakt kräver inte samverkan”
Länsstyrelsen i Västmanland i skriver i vägledningen att vildsvinsförvaltning kräver att de får jagas över större områden med omkringliggande mark, antingen som gemensamhetsjakt eller att upplåten mark får avdrivas.
På detta svarar JRF: ”Det är fel att säga att förvaltning av vildsvin kräver större områden. Snarare är det så att en aktiv förvaltning av vildsvin över flera mindre marker kan vara väldigt effektiv om målet är att minska populationen. Att kräva av en jakträttsinnehavare att denne ska upplåta sin mark för avdrivning av intilliggande jaktlag är en allt för stor inskränkning i nyttjanderätten.” 

”Bristande samverkan inte skäl till uppsägning”
När det gäller avtal och rätten att säga upp dem, skriver länsstyrelsen i vägledningen att en orsak till uppsägning av avtal kan vara motarbetande av jaktlig samverkan.
Detta tycker JRF är fel, och formulerar sig så här:
”Det är ofta att föredra att samverka jaktligt med omkringliggande marker. Dock kan sådan samverkan av olika anledningar inte alltid genomföras till exempel som en följd av att omkringliggande marker bedriver en annan typ av jakt eller att samverkan av någon annan anledning är olämplig. Det är därför fel att bristande samverkan kan leda till uppsägning av kontraktet.”

”Jakt på kommunal mark ska inte kosta för mycket”
I övrigt anser JRF att kommuner inte ska kunna ta ut för dyra arrenden, och på så sätt ”sko sig” på jägare.
”I och med övriga pålagor som kommunen lägger på nyttjanderättshavarna och de krav som ställs på dem bör kommunerna alltid sträva efter att ha priser som långt understiger de priser som privata markägare tar ut.
Att jaga på kommunal, tätortsnära, mark ställer som remissen anger höga krav på jägarna. Markens attraktivitet eftersom den ofta ligger nära jägarna måste också vägas mot inskränkningen som det medger med ett omfattande friluftsliv och stora störningar av viltet. Denna inskränkning är för det mesta inte ringa och bör därför reflekteras i priset”, skriver JRF i remissvaret till länsstyrelsen i Västmanland

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Bara vildsvinsjakt på STORA gårdar?

2016-09-21 09:05

I Småland där jag bor finns mycket gott om vildsvin. Enda fungerande sättet att jaga dem är med åtel på natten. Bara kultingar går in i fälla, oavsett typ, men en klok sugga håller dem borta från fällor.
Ser att i länsstyrelsens i Västmanlands förslag till 200 meters avstånd till bland annat åkermark och ägogräns. Säkert väl menat, men förslaget skulle omöjliggöra vildsvinsjakt i min by, och många andra. Vid storskiftet på 1800-talet lades byn med åkermark i centrum och skogsmarken runt om. Åkermarken är ca 200 meter breda skiften och skogsmarken solfjäderformat runt om. Det innebär att det inte finns ett ställe med 200 meter eller mer till en ägogräns i byns ägor.
Vildsvinen vill helst komma till åkermarken där det godaste växer.
Därför är en välplacerad åtel med majsspridare det som fungerar.
Om länsstyrelsens förslag skulle smitta av sig hit är det slut med vildsvinsjakt!

2. De flesta har nog glömt att älgen återkom med allmän jakt men utan varg

2016-09-20 16:13

Under första hälften av 1800-talet var det gott om varg, medan älgen minskade. Stora delar av landet blev efterhand i praktiken utan älg. Vid denna tid pågick stora kampanjer för att minska vargstammen; älgstammen visade sig svara väl på minskat antal vargar, och älgstammen började repa sig. Ett förhållande som motsäger att det var småbönder och torpare som sköt mängder älg – ett kärt påstående från vissa håll.
Vargarna utrotades så småningom, älgstammen växte och bredde ut sig snabbt. Under denna tid av älgstammens snabba återkomst var det allmän jakt på älg - dock under kort tid varje år. Det var därtill förbjudet att skjuta ko/kalv under vissa tider.
Inget tyder på att allmän jakt på något sätt ger undermåliga älgar. Detta är dock en tes som Jägareförbundet uppger sig tro stenhårt på, detta trots att bevis saknas. Vargen i alla tider bedrivit allmän jakt, året om. (Och vargen brukar ju uppges ge högre "älgkvalité"?).
I början på 60-talet var vargen utrotad, älgstammens tillväxt tog fart på allvar, och nådde sin topp i början på åttio-talet då samordnad älgjakt i form av licensjakt var genomförd på alla större marker, på övriga marker var det generell jakt. Älgstammen började därvid minska något (vilket nog var syftet med samordnad jakt), men ojämnt, ökade åter vissa år etc.
Den samordnade jakt gav alltså en minskning av antal älgar, dock vände minskningen till en svag ökning under sista hälften av 80-talet. Skogsindustrin var missnöjda, de menade det var på tok för många älgar och ansåg att minskningen var för liten. Industrin ville se en rejäl minskning av älgstammen och bedrev en omfattande lobby-verksamhet riktad mot politikerna.
Åttiotalets stora politiska lögner om säldöd och skogsdöd hjälpte miljörörelsen växa till sig, Miljöpartiet kom in i Riksdagen. Mp gav miljörörelsen pengar och en politisk plattform varifrån alarmisterna skickligt kämpade för livskraftiga stammar av stora rovdjur.
Återinförseln av varg började dock redan 1976. Vargstammen växte först långsamt, men har de senaste åren kommit in sin ”explosiva” fas – något som händer alla djurpopulationer som ökar exponentiellt utan att något begränsar tillväxten. Antal vargar fördubblas nu vartannat till vart femte år. Samtidigt som vargarna breder ut sig, ökar även stammarna av björn, lo, järv och örn, också exponentiellt.
Rovdjuren växer snabbt i antal, älgar och bönder minskar snabbt i antal överallt där det finns vargrevir, och/eller en tät björnstam. Inom kort tid kommer vi åter uppnå 1800-talets tillstånd med mycket varg och björn men lite älg - många områden är troligen redan där.
Således, ingen kan utav det historiska skeendet dra slutsatsen att samordnad jakt ger ”bättre” älgstam än vad vi får med allmän jakt. Det kända utvecklingen för antal älgar och antal vargar under 1800- och 1900-talen och in på 2000-talet indikerar snarare att det är tvärt om. JRF:s förslag är därför klokt. Men det medför minskad makt för politiker och byråkrater varför Jägareförbundet, regeringen, Mp och V kommer att motsätta sig allmän jakt.

1. Glömt?

2016-09-20 08:37

Var någonstans kommer jordbruksarrendatorerna in i bilden? De saknar oftast jakträtt beroende på avtal men står för en hel del mat utan ersättning och möjlighet att påverka besluten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB